Click here to go to the main page
Veere municipality / gemeente Veere (Z)

Veere municipality is named after the eponymous historic town, even though its administrative centre is the town of Domburg. The municipality covers the western part of the former Walcheren island and is bordered on the east by the Middelburg and Vlissingen municipalities. The population traditionally is mostly protestant. This page shows most of the important churches in the municipality.

De gemeente Veere is genoemd naar de gelijknamige historische stad, hoewel de hoofdplaats de stad Domburg is. De gemeente beslaat het westelijke deel van het voormalige eiland Walcheren en grenst in het oosten aan de gemeentes Middelburg en Vlissingen. De bevoliking is traditioneel overwegend protestant. Deze pagina toont het grootste deel van de belangrijke kerken in de gemeente.

 
Veere

 

The Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk is a big cruciform basilica in Brabantine Gothic style with an unfinished tower and a mutilated nave. After the Reformation parts of the church served several different protestant denominations while other parts served as a barrack and hospital in the 19th century.

Location: Oudestraat 26

De Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk is een grote kruisbasiliek in de stijl van de Brabantse gotiek met een onvoltooide toren en een verminkt schip. Na de Reformatie dienden delen van het gebouw als kerk voor verschillende protestantse gezindtes terwijl andere delen in de 19e eeuw dienst deden als kazerne en hospitaal.

Locatie: Oudestraat 26

 

 

 

In 1912 the catholic chapel  O.L.V. ter Sneeuw was built, a small aisleless church in a rather clumsy Neo-Gothic style. It replaced a chapel which was destroyed by a storm the year before. In 1968 it was closed. It's now a shop.

Location: Kaai 33

In 1912 werd de katholieke kapel O.L.V. ter Sneeuw gebouwd, een kleine zaalkerk in een vrij onbeholpen neogotische stijl. Zij verving een kapel die het jaar daarvoor door een storm was verwoest. In 1968 werd de kapel gesloten. Tegenwoordig is het gebouw een winkel.

Locatie: Kaai 33

 

 
Gapinge

 


The reformed church is an aisleless church in late-Gothic style from the 15th century. It was built in three stages, with the tower first, the choir next and finally the nave.

Location: Dorpsstraat 25

De hervormde kerk is een eenbeukige kerk in laatgotische stijl uit de 15e eeuw. Ze werd gebouwd in drie etappes, met eerst de toren, daarna het koor en tenslotte het schip.

Locatie: Dorpsstraat 25

 
Serooskerke

 

The reformed church is an aisleless church in late-Gothic style with a sturdy tower from the 15th century and a nave rebuilt in the 17th century after the original nave and choir had been destroyed.

Location: Noordweg 3

De hervormde kerk is een eenbeukige kerk in laat-gotische stijl met een forse toren uit de 15e eeuw en een schip dat in de 17e eeuw was herbouwd nadat het oorspronkelijke schip en koor waren verwoest.

Locatie: Noordweg 3

 

The Gereformeerde kerk is an Y-shaped building in a modern Traditionalist style, designed by H. Eldering and built in 1953.

Location: Ds. Van Wouwestraat 41

De Gereformeerde kerk is een Y-vormig gebouw in een moderne Traditionalistische stijl, ontworpen door H. Eldering en gebouwd in 1953.

Locatie: Ds. Van Wouwestraat 41
 
Grijpskerke


The reformed church is a two-aisled church which in ca. 1580 was built as a protestant church out of the remains of a damaged catholic church from the 14th and 15th century. In 1770 it was extended. 

Location: Kerkring 261

De hervormde kerk is een tweebeukige kerk die rond 1580 als protestantse kerk werd gebouwd uit de resten van een verwoeste katholieke kerk uit de 14e en 15e eeuw. In 1770 werd ze uitgebreid.

Locatie: Kerkring 26

 

 
Oostkapelle

 

The reformed church is a small aisleless church in a simple Gothic style with a big Gothic tower from the 14th century. The church itself was built in 1585 as a protestant church, replacing a bigger 15th-century church which was largely destroyed in 1572. 

Location: Waterstraat 2

De hervormde kerk is een kleine zaalkerk in een eenvoudige gotische stijl met een grote gotische toren uit de 14e eeuw. De kerk zelf werd in 1585 gebouwd als een protestantse kerk ter vervanging van een grotere 15e-eeuwse kerk die in 1572 was verwoest.

Locatie: Waterstraat 2

 The Gereformeerde kerk is an aisleless church in a simple neo-Gothic style. It was built in 1908 and served until 1984. It was later rebuilt into apartments.

Location: Pomonastraat 1

De Gereformeerde kerk is een kerk zonder gangpaden in een eenvoudige neogotische stijl. Ze werd gebouwd in 1908 en heeft gediend tot 1984. Later werd ze omgebouwd tot appartementen.

Locatie: Pomonastraat 1

Domburg

 

The reformed church is an aisleless building in a more or less neo-Gothic style built in 1849-1855 after a fire destroyed the old church in 1848. The Gothic tower from the 14th century and some parts of the outer walls of the old church remain.

Location: Markt 8

De hervormde kerk is een zaalkerk in een min of meer neogotische stijl, gebouwd in 1849-1855 nadat in 1848 een brand de oude kerk verwoestte. De gotische toren uit de 14e eeuw en enkele delen van de buitenmuren van de oude kerk zijn bewaard gebleven.

Locatie: Markt 8

 
Aagtekerke

 

The reformed church is an aisleless building with a Gothic tower from the 15th century and a nave built in 1625 to replace a destroyed medieval church.

Location: Dorpsplein 6

De hervormde kerk is een eenbeukige kerk met een toren uit de 15e eeuw en een schip dat in 1625 werd gebouwd ter vervanging van de verwoeste middeleeuwse voorganger.

Locatie: Dorpsplein 6

 

 
Westkapelle

 

The church tower is all that remains of a big gothic hall-church from the 15th century which was destroyed in 1572-1574. A much smaller church was built instead but was damaged by fire in 1831 and subsequently demolished. The tower had been used as a lighthouse since 1817 and was saved.

Location: Kerkeweg 1

De kerktoren is het enige restat van een grote gotische hallenkerk uit de 15e eeuw. Nadat deze in 1572-1574 was verwoest werd er een veel kleinere kerk gebouwd welke in 1831 door brand werd beschadigd en vervolgens werd gesloopt. De tore, die sinds 1817 als vuurtoren dienst deed, werd hierbij gespaard. 

Locatie: Kerkeweg 1

 
Zoutelande
 

The reformed church is a Gothic church with a one-aisled nave from the 15th century and a tower from the early 14th century. Columns in the north wall indicate that the church once had a side aisle and was longer.

Location: Willibrordusplein 1

De hervormde kerk is een gotische eenbeukige kerk met een schip uit de 15e eeuw en een toren uit het begin van de 14e eeuw. Zuilen in de noordgevel wijzen er op dat de kerk hier ooit een zijbeuk had en langer was.

Locatie: Willibrordusplein 1

 
The St. Catharina is a Catholic open-air church, designed by C.M. van Moorsel and built in 1958 for tourists.

Location: Bosweg 50

De St. Catharina is een katholieke openluchtkerk, ontworpen door C.M. van Moorsel en gebouwd in 1958 ten behoeve van toeristen.

Location: Bosweg 50
 
Biggekerke The reformed church is an aisleless building with aGothic tower built in ca. 1400. The also Gothic nave probably dates from the early 17th century, when it was rebuilt in its old state.

Location: Kerkplein 1

De hervormde kerk is een eenbeukig gebouw meteen gotische toren uit ca. 1400. Het eveneens gotische schip stamt waarschijnlijk uit het begin van de 17e eeuw, toen het in oude vormen werd herbouwd.

Locatie: Kerkplein 1
 
Meliskerke

 

The reformed Odulpuskerk is a one-aisled church in Gothic style from ca.1400. Originally, it had a side-aisle, which was joined to the nave after damage to the church in 1572-1574, while the choir was demolished. In 2011-2012 the church was extended with a modern extension.

Location: Torenstraat 8-10.

De hervormde Odulpuskerk is een eenbeukige kerk in gotische stijl uit ca.1400. Oorspronkelijk had de kerk een zijbeuk; deze werd na beschadiging van de kerk in 1572-1574 bij het schip gevoegd terwijl het koor werd gesloopt. In 2011-2012 werd de kerk uitgebreid met een moderne aanbouw.

Locatie: Torenstraat 8-10

 
Koudekerke


The reformed church replaced a medieval church in the mid-17th century. The church combines a protestant ground plan with simple Gothic shapes. A consistory in early Neo-Gothic style was added in 1836.

Location: Dorpsplein 1

De hervormde kerk verving in het midden van de 17e eeuw een middeleeuwse kerk. De kerk combineert een protestantse plattegrond met eenvoudige gotische vormen. In 1836 werd een consistorie toegevoegd in Willem-II-gotiek.

Locatie: Dorpsplein 1

 

 

Dishoek

The St. MichaŽl, called EmmaŁskerk since 1984, is another open-air church aimed at catholic tourists. It was designed by J.C.P. Loonen and built in 1963.

Location: Houtenhandlaan 6 

De St. MichaŽl, sinds 1984 EmmaŁskerk genoemd, is een andere openluchtkerk gericht op katholieke toeristen. Ze werd ontworpen door J.C.P. Loonen en gebouwd in 1963.

Locatie: Houtenhandlaan 6

 

 
Back to the Province of Zeeland