Click here to go to the main page

Horst aan de Maas municipality / Gemeente Horst aan de Maas (L)

Municipality in the north of the Limburg province, formed in 2001 when the municipalities of Broekhuizen, Horst and Grubbenvorst merged. In 2010 the municipality merged with the municipality of Sevenum and part of Meerlo-Wanssum. Administrative centre of the municipality was and is the village of Horst. Other places in the municipality are America, Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Evertsoord, Griendtsveen, Grubbenvorst, Hegelsom, Kronenberg, Lottum, Meerlo, Melderslo, Meterik, Sevenum, Swolgen en Tienray. The region suffered heavily in late-1944 and lost many of its churches by fighting or destruction by retreating German troops. 

Gemeente in het noorden van de provincie Limburg, gevormd in 2001 toen de gemeenten Broekhuizen, Horst en Grubbenvorst werden samengevoegd. In 2010 werd de gemeente samengevoegd met de gemeente Sevenum en een deel van Meerlo-Wanssum. Administratief centrum van de gemeente was en is het dorp Horst. Andere plaatsen in de gemeente zijn America, Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Evertsoord, Griendtsveen, Grubbenvorst, Hegelsom, Kronenberg, Lottum, Meerlo, Melderslo, Meterik, Sevenum, Swolgen en Tienray. De regio leed zwaar in eind-1944 en verloor veel kerken door gevechten of vernietiging door terugtrekkende Duitse troepen.

 
Horst

In 1944 the old church of Horst was destroyed. After the war a new church was designed by A.J.N. Boosten. The St. Lambertus is one of the highlights in the career of this architect, and was built after his death in 1951.

Location: Sint Lambertusplein 16 

In 1944 werd de oude kerk van Horst vernietigd. Na de oorlog werd een nieuwe kerk ontworpen door A.J.N. Boosten. De St. Lambertus is een van de hoogtepunten in de carrière van deze architect en werd gebouwd na zijn dood in 1951. 

Locatie: Sint Lambertusplein 16

 
Grubbenvorst

 

Boosten also designed the O.L. Vrouwe ten Hemelopneming, another church replacing a destroyed predecessor and also built after the architect died.

Location: Pastoor Vullinghsplein 14 

Boosten ontwierp ook de O.L. Vrouwe ten Hemelopneming, die eveneens een verwoeste voorganger verving en ook werd gebouwd nadat de architect wasoverleden. 

Locatie: Pastoor Vullinghsplein 14

 
Broekhuizenvorst

The H. Naam Jezus, a small Gothic church from the 15th and 16th centuries, was also largely destroyed at the end of the Second World War, but was largely rebuilt in its former state.

Location: Kerkstraat 32  

De H. Naam Jezus, een kleine gotische kerk uit de 15e en 16e eeuw, werd grotendeels verwoest aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, maar werd grotendeels in de oude staat herbouwd. 

Locatie: Kerkstraat 32

 
Broekhuizen

 
The H. Nicolaas is a one-aisled church in Gothic style, built in the 15th century. This church was also badly damaged in 1944 and was reconstructed after the war.

Location: Hoogstraat 21

De H. Nicolaas is een eenbeukige kerk in gotische stijl, gebouwd in de 15e eeuw. Deze kerk werd ook zwaar beschadigd in 1944 en werd na de oorlog gereconstrueerd. 

Locatie: Hoogstraat 21

 
Melderslo

The H. Oda is another posthumously built design by A.J.N. Boosten built in 1951-1952. The church has a remarkable arrow-shaped ground-plan, with the arms of the transept pointing forward, and has a large cylindrical crossing-tower.

Location: Rector Mulderstraat 5 

Ook de H. Oda in Melderslo is een postuum gebouwd ontwerp van A.J.N. Boosten, gebouwd in 1951-1952. De kerk heeft een opmerkelijke pijlvormige plattegrond, met de armen van het transept naar voren gericht, en heeft een grote cilindrische vieringtoren. 

Locatie: Rector Mulderstraat 5

 
Kronenberg

 

The H.Theresia van het Kind Jezus was built in 1931 and was designed in Traditionalist style by H.W. Valk.

Location: Meerweg 8

De H.Theresia Van het Kind Jezus is gebouwd in 1931 en werd ontworpen in traditionalistische stijl door H.W. Valk. 

Locatie: Meerweg 8

 
Sevenum

  

H.W. Valk also designed the H.H. Fabianus en Sebastianus, another replacement for a destroyed church, and was assisted by his son G.H.F. Valk. It's a big cruciform basilica in Traditionalistic style, built in 1953-1955.

Location: Markt 1 

H.W. Valk ontwierp ook de H.H. Fabianus en Sebastianus, eveneens een vervanger voor een verwoeste kerk, en werd bijgestaan ​​door zijn zoon G.H.F. Valk. Het is een grote kruisbasiliek in traditionalistische stijl, gebouwd in 1953-1955. 

Locatie: Markt 1

 

Back to the Province of Limburg