Click here to go to the main page

Echt-Susteren municipality / Gemeente Echt-Susteren (L)

Municipality covering the territories of the former municipalities of Echt and Susteren, which merged in 2003. 

Gemeente bestaande uit het grondgebied van de voormalige gemeenten Echt en Susteren, die in 2003 zijn gefuseerd.

 
Echt

The St. Landricus is a Gothic hall-church from the 15th century. In 1871-872 P.J.H. Cuypers lengthened the nave with several traves, an extension for which the tower in Romanesque style was demolished. A new tower in Neo-Gothic style was built instead, which itself was badly damaged in World War two and after the war was partly replaced by a new upper part designed by H. Tillmans.

Location: Vrijthof 

De St. Landricus is een gotische hallenkerk uit de 15e eeuw. In 1871-872 verlengde P.J.H. Cuypers het schip met meerdere traveën, een uitbreiding waarvoor, de romaanse toren werd gesloopt. Een nieuwe toren in neogotische stijl werd gebouwd, die zelf sterk werd beschadigd tijdens de Tweede Wereldoorlog en na de oorlog gedeeltelijk werd vervangen door een nieuw bovendeel, ontworpen door H. Tillmans.

Locatie: Vrijthof

 

 

  

P.J.H. Cuypers also designed the Carmelite convent, built in 1879-1880 for nuns wo had fled from Germany. Eyecatcher of the mostly simple building is the Neo-Gothic chapel.

Location: Bovenstestraat 48

P.J.H. Cuypers ontwierp ook het Karmelitessenklooster, gebouwd in 1879-1880 voor nonnen die Duitsland waren ontvlucht. Blikvanger van het verder eenvoudige gebouw is de neogotische kapel.

Locatie: Bovenstestraat 48

 

 

The St. Rochus chapel was founded in 1686 but the current building dates from 1910. The chapel is part of a slightly bigger building, which also contains a small prison.

Location: Wijnstraat 11

De St. Rochuskapel werd in 1686 gesticht, maar het huidige gebouw stamt ui 1910. De kapel is deel van een iets groter gebouw dat ook een kleine gevangenis omvat.

Locatie: Wijnstraat 11

 

 

The O.L.V. kapel (chapel of Our Lady) dates from the 17th century, probably 1691, and is in simple Classical style.

Location: Bosstraat 33, Schilberg

De kapel van O.L.V. van Schilberg stamt uit de 17e eeuw, waarschijnlijk uit 1691, en is in eenvoudige classicistische stijl.

Locatie: Bosstraat 33, Schilberg

 

 

The H. Pius X is a modern three-aisled hall-church, built in 1958-1959 after a design by J. Zöllner. The church is mostly built of concrete and glass.

Location: Nieuwe Markt 50

De H. Pius X is een modern driebeukige hallenkerk, gebouwd in 1958-1959 naar een ontwerp van J. Zöllner. De kerk is grotendeels gebouwd van beton en glas.

Locatie: Nieuwe Markt 50

 
Pey

 

Just outside Echt, and located to its east, is Pey. The O.L. Vrouwe Onbevlekt Ontvangen is a three-aisled cruciform basilica in Neo-Gothic style, designed by P.J.H. Cuypers and built in 1856-1861.

Location: Kerkstraat 1 

Iets ten oosten van Echt ligt Pey. De O.L. Vrouwe Onbevlekt Ontvangen is een driebeukige kruisbasiliek in neogotische stijl, ontworpen door P.J.H. Cuypers en gebouwd in 1856-1861. 

Location: Kerkstraat 1 

 
Koningsbosch

 
The church of Koningsbosch, south-east of Echt, is the O.L. Vrouwe Onbevlekt Ontvangen. It was built in 1925-1926 and was designed by J. Stuyt. The walls are on the outside covered with natural stone.

Location: Prinsenbaan 131

De kerk van Koningsbosch, ten zuid-oosten van Echt, is de O.L. Vrouwe Onbevlekt Ontvangen. Zij werd gebouwd in 1925-1926 en is ontworpen door J. Stuyt. De wanden zijn aan de buitenkant bedekt met natuursteen. 

Location: Prinsenbaan 131

 

The former convent of the Liefdezusters van het Kostbaar Bloed te Sittard was built in 1873-1874 after a design by J. Kayser, who combined Neo-Renaissance and Neo-Gothic styles.

Location: Kerkstraat 119 

Het voormalige klooster van de Liefdezusters Van het Kostbaar Bloed te Sittard werd gebouwd in 1873-1874 naar een ontwerp van J. Kayser, die neorenaissance en neogotische stijlen combineerde.

Location: Kerkstraat 119

 
Dieteren

Dieteren is located a bit north-west of Susteren. The St. Stefanus is a church in Traditionalist style, designed by A.J.N. Boosten and built in 1936-1938.

Location: Kerkstraat 37

Dieteren ligt iets ten noord-westen van Susteren. De St. Stefanus is een kerk in traditionalistische stijl, ontworpen door AJN Boosten en gebouwd in 1936-1938. 

Locatie: Kerkstraat 37

 
Susteren

  
The Romanesque St. Amalberga was in the Middle Ages the church of an important convent. It mostly dates from the 12th century, but the westwork was radically changed during a restoration in 1887-1891, lead by P.J.H. Cuypers.

Location: Salvatorplein 1

De romaanse St. Amalberga was in de Middeleeuwen de kerk van een belangrijk klooster. Het gebouw dateert grotendeels uit de 12e eeuw, maar de westbouw werd radicaal veranderd tijdens een restauratie in 1887-1891, naar plannen van P.J.H. Cuypers.

Locatie: Salvatorplein 1

 

  

When Susteren expanded towards the east, a new parish church was built. The O.L. Vrouwe Onbevlekt Ontvangen dates from 1917-1918 and was designed by C. Franssen in Neo-Romanesque style.

Location: Marialaan 2

Toen Susteren naar het oosten uitbreidde werd een nieuwe parochiekerk gebouwd. De O.L. Vrouwe Onbevlekt Ontvangen dateert uit 1917-1918 en is ontworpen door C. Franssen in neoromaanse stijl.

Locatie: Marialaan 2

 

 

Nieuwstadt

The St. Johannes de Doper, which for the most part dates from the 14th century, is built in a rather strange style that combines elements of Romanesque and Gothic. It is unknown in how far this look is original, because in 1862 P.J.H. Cuypers restored it, without documenting the changes he made and no older pictures of the church being known. In 1927 the tower was added by J. Wielders, who lived in Nieuwstadt.

Location: Millenerstraat 1 

De St. Johannes de Doper, die voor het grootste deel uit de 14e eeuw dateert, is gebouwd in een nogal eigenaardige stijl die elementen uit het romaans en de gotiek combineert. Het is onbekend in hoeverre deze stijl origineel is, want in 1862 restaureerde P.J.H. Cuypers de kerk, zonder de veranderingen die hij maakte te documenteren, terwijl er geen oudere foto's bekend zijn. In 1927 werd de toren toegevoegd door J. Wielders, die in Nieuwstadt leefde. 

Locatie: Millenerstraat 1

 

 
Back to the Province of Limburg
;