Click here to go to the main page

Berkelland municipality / Gemeente Berkelland (G)

Municipality in the Achterhoek region, bordering on the Twente region of Overijssel. The municipality was formed in 2005 when the former municipalities of Borculo, Eibergen, Neede and Ruurlo merged. The new municipality was named after the river Berkel and consist of the town Borculo and the villages Beltrum, Eibergen, Geesteren, Gelselaar, Haarle, Neede, Noordijk, Rekken, Rietmolen and Ruurlo.

Gemeente in de Achterhoek, grenzend aan de Overijsselse streek Twente. De gemeente ontstond in 2005 dor samenvoeging van de gemeentes orculo, Eibergen, Neede en Ruurlo. De nieuwe gemeente werd genoemd naar de rivier de Berkel en bestaat uit de stad Borculo en de dorpen Beltrum, Eibergen, Geesteren, Gelselaar, Haarle, Neede, Noordijk, Rekken, Rietmolen and Ruurlo.

 
Borculo

 

The reformed Joriskerk is a two-aisled church in late-Gothic style, built in several stages in the 16th century. The upper part of the tower was destroyed by a hurricane in 1925 and rebuilt later.

Location: Muraltplein 51

De hervormde Joriskerk is een tweebeukige kerk in laatgotische stijl, in verschillende  fasen gebouwd tijdens de 16de eeuw. Het bovendeel van de toren werd vin 1925 erwoest door een orkaan en nadien herbouwd.

Locatie: Muraltplein 51

 

 
The catholic O.L. Vrouwe ten Hemelopneming is a Neo-Gothic pseudo-basilica, designed by A. Tepe and built in 1882-1883.

Location: Steenstraat 28

De katholieke O.L. Vrouwe ten Hemelopneming is een neogotische pseudobasiliek, ontworpen door A. Tepe en gebouwd in 1882-1883.

Locatie: Steenstraat 28

 

 

 

The former synagogue is a building in Neo-Classical style, built in 1877. After World War Two, in which it was badly damaged, it was rebuilt.

Location: Weverstraat 4

De voormalige synagoge is een gebouw in neoclassicistiscge stijl uit 1877. Na de Tweede Wereldoorlog, waarin het gebouw zwaar werd beschadigd, werd zij herbouwd.

Location: Weverstraat 4

 

 
Eibergen

 
The Oude Mattheus ('old Mattheus') is the reformed church of Eibergen. It's a late-Gothic pseudo-basilica and was built in several stages between tca.1400 and  ca.1500.

Location: Grotestraat 50

De Oude Mattheus is de hervormde kerk van Eibergen. Het is een laat-gotische pseudobasiliek die in verschillende fases tussen ca. 1400 en ca. 1500 werd gebouwd.

Locatie: Grotestraat 50

 

 

The catholic St. Mattheus is a christocentric church in Traditionalist style, designed by J.H. Sluijmer and built in 1934-1935, replacing a Neo-Gothic church designed by A. Tepe.

Location: Grotestraat 88

De katholieke St. Mattheus is een christocentrische kerk in traditionalistische stijl, ontworpen door J.H. Sluijmer en gebouwd in 1934-1935 ter vervanging van een neogotische kerk naar ontwerp van A. Tepe.

Location: Grotestraat 88

 
 

Geesteren

 

The saddle-roof tower of the reformed church is unusual for this part of the country. It was built in the 14th century and has details in Romanesque style. The actual church is in Gothic style and was built in the late-15th century.

Location: Kerkplein 1

De zadeldaktoren van de hervormde kerk is ongebruikelijk voor dit deel van het land.  Zij werd gebouwd in de 14e eeuw en heeft details in romaanse stijl. De kerk zelf is gotisch en stamt uit het einde van de 15e eeuw.

Locatie: Kerkplein 1

 

 

Het Lokaal is the name of this small church, built in 1912 for the conservative reformed community. Despite the period it was built in, the church is in a Neo-Classical style which had become uncommon by then.

Location: Molenweg 9

Het Lokaal is de naam van deze kleine kerk die in 1912 werd gebouwd voor de rechtzinnige hervormde gemeente. Ondanks de bouwperiode is de kerk in een neoclassicistische stijl die toen ongebruikelijk was.

Locatie: Molenweg 9

 
 

Although it was built in Neo-Classical style in 1885, the Gereformeerde kerk lost all its architectural importance when it was drastically modernised in 1971-1972.

Location: Dorpsstraat 9

Hoewel zij in 1885 in neoclassicistische stijl werd gebouwd, verloor de Gereformeerde kerk al haar architectonische waarde toen zij in 1971-1972 drastisch werd gemoderniseerd.

Locatie: Dorpsstraat 9

 
 

Rietmolen

 

Rietmolen developed in the 18th century around a barn-church, but the current St. Caecilia dates from 1932-1932. It's a centralizing church in Traditionalist style and was designed by C.A. Hardeman.

Location: Pastoor E.M. van Everdingenstraat 34

Rietmolen ontstond in de 18e eeuw rond een schuurkerk, maar de huidige St. Caecilia dateert uit 1931-1932. Het is een centralizerende kerk in traditionalistische stijl naar een ontwerp van C.A. Hardeman.

Location: Pastoor E.M. van Everdingenstraat 34

 

Ruurlo

 

The reformed church is a two-aisled building and is in Gothic style mostly. The nave and the choir date from the 14th century, while the tower is from the late-15th century. In 1843-1845 a side-aisle with Neo-Classical details was built on the north side to replace a smaller Gothic one.

Location: Kerkplein 1

De hervormde kerk is een tweebeukig gebouw dat grotendeels in gotische stijl is gebouwd. Schip en koor stammen uit de 14e eeuw, terwijl de toren laat-15e eeuws is. In 1843-1845 werd aan de noordzijde een zijbeuk met neoclassicistische details gebouwd ter vervanging van een kleiner gotisch exemplaar.

Locatie: Kerkplein 1

 
 

 

The reformed chapel was built in 1885 and was used by the conservative reformed until 1974. It's a one-aisled church in simple Neo-Classical style.

Location: Barchemseweg 12

De hervormde kapel werd gebouwd in 1885 en werd tot 1974 gebruikt door de rechtzinnig hervormden. Het is een eenbeukige kerk in eenvoudige neoclassicistische stijl.

Locatie: Barchemseweg 12 

 
 

 

In 1868-1871 the Neo-Gothic St. Willibrord was built to replace a modest barn-church. P.J.H. Cuypers designed it as a one-aisled church, but in 1937-1938 side-aisles were added by J.H. Sluijmer.

Location: Groenloseweg 3

In 1868-1871 werd de neogotische St. Willibrord gebouwd ter vervanging van een eenvoudige schuurkerk. P.J.H. Cuypers ontwierp het gebouw als een eenbeukige kerk, maar in 1937-1938 werden zijbeuken toegevoegd door J.H. Sluijmer.

Locatie: Groenloseweg 3

 
 

Back to the Province of Gelderland