Click here to go to the main page
Enschede municipality / Gemeente Enschede (Ov)

City and municipality in the region of Twente. Enschede was formed in the early Middle Ages as an agrarian settlement at the centrer of a series of hamlets. In ca. 1300 it was given city rights, but it remained a small town of relatively little importance until the emergence of a textile industry since the 18th century. In 1884 the city was expanded with territory that formerly, or in some cases still formally, belonged to the surrounding municipality of Lonneker. After 1900 new neighbourhoods were built on this territory to accomodate the growing population of the increasingly industrial city. In 1934 the whole of the Lonneker municipality was annexed by Enschede, with the villages Boekelo, Glanerbrug, Lonneker, Twekkelo and Usselo.

Stad en gemeente in de regio Twente. Enschede ontstond in de vroege Middeleeuwen als een agrarische nederzetting in het centrum van een reeks gehuchten. In ca. 1300 kreeg Enschede stadsrechten, maar het bleef een kleine stad van relatief weinig betekenis tot de opkomst van een textielindustrie vanaf de 18e eeuw. In 1884 werd de stad uitgebreid met een gebied dat voorheen, of in sommige gevallen nog steeds formeel, behoorde tot de omliggende gemeente Lonneker. Na 1900 werden op dit grondgebied nieuwe wijken gebouwd om aan de groei van bevolking van de steeds meer industriŽle stad tegemoet te komen. In 1934 werd de gemeente Lonnneker geheel geannexeerd door Enschede, met de dorpen Boekelo, Glanerbrug, Lonneker, Twekkelo en Usselo.


Enschede

The history of the Grote of St. Jacobskerk began in ca. 1200, when an aisleless Romanesque church was built, of which the tower remains, as well as part of  the northern wall. After 1480 the church was transformed into a two-aisled hall-church. In 1842 these two aisles were connected by removing al pillars and arches that seperated them. The church is the oldest building of Enschede and survived several great fires that destroyed every other building around it.

Location: Oude Markt 31

De geschiedenis van de Grote of St. Jacobskerk  gaat terug tot ca. 1200, toen een eenbeukige romaanse kerk werd gebouwd waarvan de toren nog resteert, evenals een deel van de noordelijke muur. Na 1480 werd de kerk omgebouwd tot een tweebeukige hallenkerk. In 1842 werden de twee beuken verbonden door het verwijderen van alle pilaren en bogen die hen scheidden. De kerk is het oudste gebouw van Enschede en overleefde verschillende stadsbranden die alle gebouwen in de omgeving vernietigden.

Locatie: Oude Markt 31

 

 

 

The mennonite Menistenkerk was built in a decorative neo-Gothic style in 1864. After a fire in 1970 it has had several profane uses, most recently a discotheque and with recent (2016) plans for a brewery.

Location: Stadsgravenstraat 59

De Doopsgezinde Menistenkerk werd  gebouwd in een decoratieve neogotische stijl in 1864. Na een brand in 1970 heeft het gebouw meerdere profane bestemmingen gehad. Tot recente datum was het een discotheek maar anno 2016 zijn er plannen om er een brouwerij in te vestigen.

Locatie: Stadsgravenstraat 59

 

 
The Gereformeerde Oosterkerk was built in 1894 after a design by local architect H.E. Zeggelink. It's in Neo-Renaissance style, like many protestant churches of that time. Originally a tower was part of the plan, but for unknown reasons it was not build.

Location: Wilhelminastraat 18

De Gereformeerde Oosterkerk werd gebouwd in ca. 1894 naar een ontwerp van de plaatselijke architect H.E. Zeggelink. Het is een gebouw in neorenaissance stijl, zoals zo veel protestantse kerken uit die tijd. Oorspronkelijk maakte een toren deel uit van het plan maar deze is om onbekende redenen niet gebouwd.

Locatie: Wilhelminastraat 18

 The St. Jozef is a catholic cruciform basilican church in neo-Gothic style. It was built in 1892-1894 after a design by J.Th. J. Cuypers, with his future companion J. Stuyt as overseer, the first time the two worked together.

Location: Oldenzaalsestraat 115

De St. Jozef is een katholieke kruisbasiliek in neogotische stijl. De kerk werd gebouwd in 1892-1894 naar een ontwerp van J.Th. J. Cuypers, met zijn toekomstige compagnon J. Stuyt als opzichter, de eerste keer dat de twee samenwerkten.

Locatie: Oldenzaalsestraat 115

 

 

 

Elimkerk is the former name of what once was a protestant church, used by the Gereformeerden and built in 1908. The building with its Jugendstil facade was designed by J.C. Kromhout van der Meer. It's nowadays a boxing school.

Location: Noorderhagen 16

Elimkerk is de voormalige naam van wat ooit een protestantse kerk was, gebruikt door de Gereformeerden en gebouwd in 1908. Het gebouw met jugendstilgevel werd ontworpen door J.C. Kromhout van der Meer. Het is tegenwoordig een boksschool.

Locatie: Noorderhagen 16

 

 

The Philadelphiakapel was built in 1921 as the first of a series of liberal reformed chapels in various parts of the city. The chapel is in a peculiar neo-Gothic style and was designed by R. van der Woerd. The church is currently used by the 7th Day Adventists. Originally the church was not painted white and had a lantern on the roof.

Location: Haaksbergerstraat 468

De Philadelphiakapel werd in 1921 gebouwd als eerste van een reeks vrijzinnig hervormde kapellen in verschillende delen van de stad. De kapel is in een eigenaardige neogotische stijl en is ontworpen door R. van der Woerd. De kerk wordt momenteel gebruikt door de 7de Dag Adventisten. Oorspronkelijk was de kerk niet wit geverfd en had het een torentje op het dak.

Locatie: Haaksbergerstraat 468


J. Stuyt designed the O.L. Vrouwe van Altijddurende Bijstand, which was built in 1926-1927 on territory that at that time still belonged to the Lonneker municipality. The tower was added in 1938 under supervision by Joh. H. Sluijmer, although it is assumed Stuyt designed it. The church in 2000 survived a disastrous explosion in a fireworks warehouse that destroyed almost the entire neighbourhood.

Location: Deurningerstraat 214

J. Stuyt ontwierp de O.L. Vrouwe van Altijddurende Bijstand, die in 1926-1927 werd gebouwd op grondgebied dat op dat moment nog behoorde tot de gemeente Lonneker. De toren werd in 1938 toegevoegd onder toezicht van Joh. H. Sluijmer, hoewel wordt aangenomen dat het ontwerp van Stuyt was. De kerk overleefde in 2000 de rampzalige explosie in een vuurwerkmagazijn die bijna de hele buurt vernietigde.

Locatie: Deurningerstraat 214

 The Lasonderkerk was built as a reformed church in 1927. It was designed by J. and Th. Stuivinga, who combined Expressionist and Traditionalist styles with Scandinavian influences.

Location: Lasondersingel 102

De Lasonderkerk is in 1927 gebouwd als een hervormde kerk. De kerk werd ontworpen door J. en Th. Stuyvinga, die expressionisme en traditionalisme combineerden met Scandinavische invloeden.

Locatie: Lasondersingel 102

 
De Oosterkerk ('east church') was built in 1927-1928 as the second liberal Reformed chapel. The church was designed in Expressionist style by J. and Th. Stuivinga. It was closed in 2003 and in 2013 became a house for former drug addicts.

Location: Oostburgweg 34

De Oosterkerk werd gebouwd in 1927-1928 als de tweede vrijzinnige hervormde kapel. De kerk werd ontworpen in expressionistische stijl door J. en Th. Stuivinga. De kerk sloot in 2003 en werd in 2013 werd een huis voor ex-verslaafden.

Locatie: Oostburgweg 34
 
The Synagogue was built in 1927-1928 after a design by K.P.C. de Bazel and his assistants A.P. Smits and C. van de Linde. The building survived the German occupation as the office of the Sicherheits Dienst and was returned to its original function after the war.

Location: Prinsestraat 14

De synagoge werd gebouwd in 1927-1928 naar een ontwerp van K.P.C. de Bazel en zijn assistenten A. P. Smits en C. van de Linde. Het gebouw overleefde de Duitse bezetting als kantoor van de Sicherheits Dienst en kreeg na de oorlog weer zijn oorspronkelijke functie.

Locatie: Prinsestraat 14
 

 

The church of the Vrije Evangelische Gemeente was built in 1928. It was designed in moderate Expressionist style by an unknown architect.

Location: Boddenkampstraat 2b

De kerk van de Vrije Evangelische Gemeente is gebouwd in 1928. Het werd ontworpen in een gematigd expressionistische stijl door een onbekende architect.

Locatie: Boddenkampstraat 2b

 


The Gereformeerde Noorderkerk is a cruciform church in moderate Expressionist style. It was designed by E.A. van der Lijke and J. Mink and built in 1931-1932.

Location: Lasondersingel 18

De Gereformeerde Noorderkerk is een kruiskerk in gematigde expressionistische stijl. Zij werd ontworpen door E.A. van der Lijke en J. Mink en werd gebouwd in 1931-1932.

Locatie: Lasondersingel 18

 The temporary church of H. Hart van Jezus was built in 1930 and served as a church until 1953, much longer than intended. It was designed by Joh. H. Sluijmer in such a way that it could easily be transformed for another purpose. It currently serves as a community center.

Location: Pastoor Geertmanstraat 17

De noodkerk H. Hart van Jezus werd in 1930 gebouwd en diende als een kerk tot 1953, veel langer dan de bedoeling was. Het gebouw werd ontworpen door Joh. H. Sluijmer, zodanig dat het gemakkelijk kon worden omgebouwd voor ander doeleinden. Het is op dit moment een buurthuis.

Locatie: Pastoor Geertmanstraat 17
 


The St. Jacobus de Meerdere is a centralizing church in neo-Byzantine style, built in 1932-1933 after a design by architects H.W. Valk and Joh. H. Sluijmer.

Location: Oude Markt 1

De St. Jacobus de Meerdere is een centraliserende kerk in neobyzantijnse stijl, gebouwd in 1932-1933 naar een ontwerp van architecten H.W. Valk en Joh. H. Sluijmer.

Locatie: Oude Markt 1

 

 


The reformed Vereenigingsgebouw ('clubhouse') was built in 1937 as a chapel of the reformed church of Usselo. It was designed in moderate Expressionist style by an unknown architect. Later it served as a Baptist church and nowadays it is a house.

Location: B.W. ter Kuilestraat 175

Het hervormde Vereenigingsgebouw werd in 1937 gebouwd als een kapel van de hervormde kerk van Usselo. Het werd ontworpen in een gematigd expressionistische stijl door een onbekende architect. Later diende het als een Baptistenkerk en tegenwoordig is het een huis.

Locatie: B.W. ter Kuilestraat 175
 

The Detakerk was built in 1947 for a breakaway branch of the denomination of the Gereformeerden. The church was designed in Traditionalist style by architects J. van der Lijke and J. Mink.

Location: H.B Blijdensteinlaan 30

De Detakerk werd in 1947 gebouwd voor een protestantse gemeente die zich had afgescheiden van de Gereformeerde Kerk. Het gebouw werd in traditionalistische stijl ontworpen door de architecten J. van der Lijke en J. Mink.

Locatie: H.B Blijdensteinlaan 30

 

 
The Renatakerk of the Christelijke Gereformeerde Kerk was built in 1952-1953, replacing an earlier church at a different location which was destroyed by bombs in 1944. The centralizing church with an octagonal ground plan was designed in a modern Traditionalist style by architects Geels, Vos and Woltjer. 

Location: Brinkstraat 70

De Renatakerk van de Christelijke Gereformeerde Kerk werd gebouwd in 1952-1953, ter vervanging van een vroegere kerk op een andere locatie die in 1944 door bommen was verwoest. De centraliserende kerk met een achthoekige plattegrond is ontworpen in een moderne traditionalistische stijl door de architecten Geels, Vos en Woltjer.

Locatie: Brinkstraat 70
 
The church H. Hart van Jezus was finally built in 1953, 15 years after a first, and very different, design had been presented. The church, a large three-aisled hall-church, was designed by Joh.H. Sluijmer and is in Traditionalist style.

Location: Hogelandsingel 39

De kerk H. Hart van Jezus werd uiteindelijk gebouwd in 1953, 15 jaar nadat het eerste, sterk verschillende, ontwerp was gepubliceerd. De kerk, een grote driebeukige hallenkerk, is ontworpen door Joh.H. Sluijmer en is in traditionalistische stijl.

Locatie: Hogelandsingel 39 


The Maranathakerk of the Christelijke Gereformeerde Kerk is an aisleless church in Traditionalist style, designed by local architect A.P. Woltjer and built in 1953-1954.

Location: 2e Emmastraat 60

De Maranathakerk van de Christelijke Gereformeerde Kerk is een zaalkerk in traditionalistische stijl, ontworpen door lokale architect A. P. Woltjer en gebouwd in 1953-1954.

Locatie: 2e Emmastraat 60
 

The reformed Vredeskerk was built in 1953-1954 and was designed in Traditionalist style by architects W.K. de Wijs sr., W.K. de Wijs jr. and J. Jans. In 2015 it became the central protestant church of Enschede.

Location: Dr. J. Wagenaarstraat 6

De hervormde Vredeskerk werd gebouwd in 1953-1954 en werd in traditionalistische stijl ontworpen door de architecten W.K. de Wijs sr., W.K. de Wijs jr. en J. Jans. In 2015 werd het de centrale protestantse kerk van Enschede.

Locatie: Dr. J. Wagenaarstraat 6
 

The Pauluskerk was built in 1957 as the catholic church of the new Twekkelerveld neighbourhood. The box-like church was designed by Joh.H. Sluijmer and his son J.H. Sluijmer and is in a late Traditionalist style. the church was closed in 2015 and is now a gym.

Location: G.J. van Heekstraat 414

De Pauluskerk is gebouwd in 1957 als de katholieke kerk van de nieuwe wijk Twekkelerveld. De doosvormige kerk werd ontworpen door Joh. H. Sluijmer en zijn zoon J.H. Sluijmer en is in een late traditionalistische stijl. de kerk werd gesloten in 2015 en is nu een sportschool.

Locatie: G.J. van Heekstraat 414
 
Lonneker

 

The St. Jacobus de Meerdere in Lonneker is a neo-Gothic church with centralizing ground-plan, built in 1911-1912 after a design by W. te Riele, who built a virtually identical church in Stampersgat (NB) in 1924.

Location: Scholten Reimerstraat 40

De St. Jacobus de Meerdere in Lonneker is een neogotische kerk met een centraliserende plattegrond, gebouwd in 1911-1912 naar een ontwerp door W. te Riele, die in 1924 een vrijwel identieke kerk bouwde in Stampersgat (NB).

Locatie: Scholten Reimerstraat 40
 

 
GlanerbrugThe catholic O.L. Vrouw Rozenkrans is a small neo-Gothic hall-church, built in 1902-1903. It was one of the last churches designed and built in the Netherlands by A. Tepe. In 1925 the choir and the sacristy were added, designed by Joh.H. Sluijmer.

Location: Kerkstraat 16

De katholieke O.L. Vrouw Rozenkrans is een klein neogotische hallenkerk uit 1902-1903. Het was een van de laatste kerken in Nederland naar ontwerp van A. Tepe. In 1925 werden het koor en de sacristie toegevoegd, ontworpen door Joh.H. Sluijmer.

Locatie: Kerkstraat 16
 The Reformed church is an aisleless building in neo-Romanesque style, modelled after Romanesque churches in the northern provinces. It was designed by H. Reijgers and built in 1906.

Location: Gronausestraat 1200

De Hervormde kerk is een zaalkerk in neoromaanse stijl, gebouwd naar voorbeeld van romaanse kerken in de noordelijke provincies. De kerk werd ontworpen door H. Reijgers en stamt uit 1906.

Locatie: Gronausestraat 1200
 

 

The Gereformeerde kerk was built in 1908 and was designed by architect J.B. Radstake. It's an aisleless church in a style that combines elements of Neo-Renaissance and Rationalism. In 1930 it was extended at the back by architects Van de Lijke and Mink. The church closed in 2015.

Location: Schipholtstraat 41

De Gereformeerde kerk werd gebouwd in 1908 en is ontworpen door architect J.B. Radstake. Het is een zaalkerk in een stijl die elementen van de neorenaissance en rationalisme combineert. In 1930 werd het gebouw uitgebreid aan de achterkant door de architecten Van de Lijke en Mink. De kerk gesloten in 2015.

Locatie: Schipholtstraat 41

 

The St. Bernadette was built in 1934 as the parish church of Dolphia, a new workers' neighbourhood of Glanerbrug bordering on Enschede. The church, a simple aisleless building in Traditionalist style, was designed by Joh. H. Sluijmer. In 1937 it became part of a new Capuchin monastery and it was lengthened with a monastery church, designed by M. van Beek. The church is now a restaurant.

Location: Gronausestraat 710

De St. Bernadette werd gebouwd in 1934 als de parochiekerk van Dolphia, een aan Enschede grenzende nieuwe arbeidersbuurt van Glanerbrug. De kerk, een eenvoudige zaalkerk in traditionalistische stijl, werd ontworpen door Joh. H. Sluijmer. In 1937 werd het onderdeel van een nieuwe kapucijnerklooster en werd het verlengd met een kloosterkerk, ontworpen door M. van Beek. De kerk is nu een restaurant.

Locatie: Gronausestraat 710
 
Boekelo

The St. Marcellinus is a small towerless basilican church in a late Neo-Gothic style. It was one of the first churches designed by Joh.H. Sluijmer and was built in 1929-1930. It was closed in 2013 and in 2016 became a funeral parlour.

Location: Beckumerstraat 167

De St. Marcellinus is een klein torenloze basilicale kerk in een late neogotische stijl. Het was een van de eerste kerken ontworpen door Joh.H. Sluijmer en werd gebouwd in 1929-1930. De kerk werd gesloten in 2013 en werd in 2016 een uitvaartcentrum.

Locatie: Beckumerstraat 167

Back to the Province of Overijssel