Click here to go to the main page

Landgraaf municipality / Gemeente Landgraaf (L)

Municipality in the south-eastern part of the province, formed in 1982 when the former municipalities of Nieuwenhagen (with Nieuwenhagerheide), Schaesberg and Ubach over Worms (the name for the combined villages Waubach, Rimburg, Groenstraat, Lauradorp en Abdissenbosch) merged. Since 1986 the various villages are considered neighbourhoods of the town Landgraaf. However, the churches on this page are ranked by former village. 

Gemeente in het zuid-oostelijk deel van de provincie, gevormd in 1982 toen de voormalige gemeenten Nieuwenhagen (met Nieuwenhagerheide), Schaesberg en Ubach over Worms (de naam voor de gecombineerde dorpen Waubach, Rimburg, Groenstraat, Lauradorp en Abdissenbosch) werden samengevoegd. Sinds 1986 worden de verschillende dorpen beschouwd als wijken van de stad Landgraaf. De kerken op deze pagina staan echter vermeld naar dorpsnaam.

 
Abdissenbosch

     

The St. Bernadette of Abdissenbosch is a small church in a Traditionalist style. It was designed by F.P.J. Peutz and built in 1935.

Location: Bernadettelaan 

De St. Bernadette van Abdissenbosch is een kleine kerk in een traditionalistische stijl. Zij werd ontworpen door F.P.J. Peutz en gebouwd in 1935. 

Locatie: Bernadettelaan

 

 
Waubach

 

  
The old St. Jozef was built in 1818. It's a small building in simple neo-Classical style. It served as a church until 1877 and then was used for various purposes. Since 1988 it has been a theatre.

Location: Kerkberg 6 

De oude St. Jozef werd gebouwd in 1818. Het is een klein gebouw in eenvoudige neoclassicistische stijl. Het diende tot 1877 als kerk en werd vervolgens gebruikt voor diverse andere doeleinden. Sinds 1988 is het een theater.

Locatie: Kerkberg 6

 

 

 

The current St. Jozef is a cruciform basilica in neo-Gothic style. It's the only church designed by F. van Schoubrouck and was built in 1868-1877. The architect died unexpectedly in 1870,  and the church was completed with various changes to the original design, including a much shorter tower.

Location: Kerkstraat 31 

De huidige St. Jozef is een kruisbasiliek in neogotische stijl. Het is de enige kerk die werd gebouwd naar een ontwerp van F. van Schoubrouck en verrees in 1868-1877. De architect overleed onverwacht in 1870, en de kerk werd voltooid met verschillende wijzigingen aan het oorspronkelijke ontwerp, waaronder een veel kortere toren.

Locatie: Kerkstraat 31

 

 
Lauradorp

Lauradorp was built as a settlement for coalminers of the Laura & Vereeniging coalmine in neighbouring Eygelshoven. The H.Theresia van het Kind Jezus is a big basilica in Traditionalist style, designed by J. Beersma, architect in the service of the coalmine, and was built in 1933.

Location: Salesianenstraat 56 

Lauradorp werd gebouwd als een mijnwerkerskolonie van de Laura & Vereeniging kolenmijn in het naburige Eygelshoven. De H.Theresia Van het Kind Jezus is een grote basiliek in traditionalistische stijl, ontworpen door J. Beersma, architect in dienst van de koolmijn, en werd gebouwd in 1933. 

Locatie: Salesianenstraat 56

 

 
Nieuwenhagen

In 1745, when Nieuwenhagen was under protestant rule, a chapel was built just over the border with Ubach, which was on Austrian territory. The location of this chapel, and the chapel itself, is incorrectly referred to as Sjpaans Kentje (local dialect for "Spanish side"). The original chapel was replaced in 1838 by the current church in neo-Classical style. It is currently used as a chapel.

Location: Rötscherweg 2 

In 1745, toen Nieuwenhagen onder protestants bewind stond, werd een kapel gebouwd net over de grens met Ubach, dat tot het Oostenrijkse grondgebied behoorde. De locatie van deze kapel en de kapel zelf worden ten onrechte aangeduid als Sjpaans Kentje (plaatselijk dialect voor "Spaanse kant"). De oorspronkelijke kapel werd in 1838 vervangen door de huidige kerk in neoclassicistische stij.  Het dient tegenwoordig als kapel. 

Locatie: Rötscherweg 2

 

 
   
The old church was succeeded in 1917 by the current O.L. Vrouw Hulp der Christenen, a cruciform basilica in neo-Romanesque style, designed by J.H.H. van Groenendael

Location: Heigank 1 

De oude kerk werd in 1917 verruild voor de huidige O.L. Vrouw Hulp der Christenen, een kruisbasiliek in neoromaanse stijl, ontworpen door J.H.H. van Groenendael. 

Locatie: Heigank 1

 

 
Nieuwenhagerheide

 

The H. Hart of Jezus of Nieuwenhagerheide was built in 1919 and was the second church built by architect J. Wielders. The church combines Expressionism with elements of Romanesque. The tower was built in 1924.

Location: Hoogstraat 137 

De H. Hart van Jezus te Nieuwenhagerheide werd gebouwd in 1919 en was de tweede kerk die werd gebouwd naar een ontwerp door architect J. Wielders. De architectuur combineert expressionisme met elementen uit het romaans. De toren werd gebouwd in 1924.

Locatie: Hoogstraat 137

 

 
Schaesberg

 

The H.H. Petrus en Paulus of Schaesberg was founded in 1648 but wasn't completed until 1699. It is a rare example of a catholic church built in Classical style in The Netherlands. In 1914 it was extended with a transept and choir in matching style, designed by J. Stuyt.

Location: Kerkplein 4 A 

De H.H. Petrus en Paulus van Schaesberg werd gesticht in 1648 maar werd pas in 1699 voltooid. Het is een voor Nederland zeldzaam voorbeeld van een in classicistische stijl gebouwde katholieke kerk. In 1914 werd het gebouw uitgebreid met een transept en koor in een bijpassende stijl, ontworpen door J. Stuyt. 

Locatie: Kerkplein 4 A

 

 
Het Eikske

Het Eikske is another former miners settlement. Its church, the H. Michaël, was built in 1955-1956 and was designed by J. Fanchamps, who combined modern architecture with a traditional basilican groundplan.

Location: De Wendelstraat 16 

Het Eikske is een andere voormalige mijnwerkerskolonie. De kerk, de H. Michaël, werd gebouwd in 1955-1956 en is ontworpen door J. Fanchamps, die moderne architectuur combineerde met een traditionele basilicale plattegrond. 

Locatie: De Wendelstraat 16

 

 

Back to the Province of Limburg