Click here to go to the main page

Groningen (Gr)

Capital of the province with the same name.

Hoofdstad van de provincie met dezelfde naam.

 

 

The Martinikerk is a part Romanogothic, part Gothic church with a tall Gothic tower which has become the ultimate symbol of the city. The church was once the cathedral of the short-lived diocese of Groningen, but has been in protestant hands ever since 1594.

Location: Martinikerkhof 3

De Martinikerk is een deels romanogotische, deels gotische kerk met een hoge gotische toren die is uitgegroeid tot het belangrijkste symbool van de stad. De kerk was ooit de kathedraal van de kortstondige bisdom Groningen, maar is sinds 1594 in protestantse handen. 

Locatie: Martinikerkhof 3

 

 

 

The Der Aa-kerk, or simply A-kerk, is a Gothic church that in catholic times was dedicated to Mary and St. Nicolaas. An originally Romanogothic church was rebuilt into a Gothic one, of which the tower and part of the nave collapsed in 1710, after which these parts were replaced by the current, colourful tower.

Location: A-Kerkhof 2

De Der Aa-kerk, ook wel A-kerk, is een gotische kerk die in de katholieke tijd werd gewijd aan Maria en St. Nicolaas. Een oorspronkelijk Romanogothic kerk werd herbouwd in een gotische een, waarvan de toren en een deel van het schip stortte in 1710, waarna deze onderdelen werden vervangen door de huidige, kleurrijke toren.

Locatie: A-Kerkhof 2


 

 

 

The Heiligen Geest Convent was founded as a hospital before 1267. Its purpose was to nurse the diseased, to shelter travellers as well as to see to it that these people attended their religious duties, for which the hospital had its own chapel. After 1628, when the convent had been protestant property for over 30 years, only old people were housed here. The picture shows the much modified chapel.

Location: Pelsterstraat 43

Het Heilige Geestklooster werd voor 1267 gesticht als een gasthuis. Het doel was om de zieken te verplegen, reizigers onderdak te geven en toe te zien dat deze mensen hun religieuze plichten nakwamen, waarvoor het ziekenhuis een eigen kapel had. Na 1628, toen het klooster al meer dan 30 jaar protestants bezit was, werden alleen nog oude mensen hier gehuisvest. De foto toont de veel gewijzigde kapel. 

Locatie: Pelsterstraat 43


 

 

 

 

The Nieuwe Kerk ('new church') or Noorderkerk, finished in 1665, is more or less a copy of the Noorderkerk in Amsterdam, which in its time was often considered to be the perfect protestant church. The version in Groningen is smaller but taller than the one in Amsterdam.

Location: Nieuwe Kerkhof 1

De Nieuwe Kerk of Noorderkerk, voltooid in 1665, is min of meer een kopie van de Noorderkerk in Amsterdam, dat in zijn tijd vaak werd beschouwd als de perfecte protestantse kerk. De versie in Groningen is kleiner, maar hoger dan die in Amsterdam. 

Locatie: Nieuwe Kerkhof 1


 

 

 

 

In 1694-1696 a Lutheran church was built. It was a hidden church, located at some distance from the road. In 1874 this building in Eclectic style was built in front of it. The swan in the gable is the symbol of Lutheranism.

Location: Haddingerstraat 23

In 1694-1696 werd een Lutherse kerk gebouwd. Het was een schuilkerk, gelegen op enige afstand van de openbare weg. In 1874 werd dit gebouw in eclectische stijl er voor gebouwd. De zwaan in de gevel is het symbool van het lutheranisme.

Locatie: Haddingerstraat 23


 

 

 

 

The mennonite church is a building in simple neo-Classical style from 1815. It lies at some distance from the road as it is probably the successor of a hidden church. The mennonites had churches at the same location since 1695.

Location: Oude Boteringestraat 33

De doopsgezinde kerk is een gebouw in eenvoudige neoclassicistische stijl uit 1815. Het ligt op enige afstand van de weg en is waarschijnlijk de opvolger van een schuilkerk. De doopsgezinden had kerken op dezelfde locatie sinds 1695. 

Locatie: Oude Boteringestraat 33


 

 

 

 

 

The Remonstrant church is a building by architect H. Raammaker. Built in 1883, it is a rather late example of a church in neo-Classical style.

Location: Coehoornsingel 14

De Remonstrantse kerk is een gebouw van architect H. Raammaker. Gebouwd in 1883 is het een tamelijk laat voorbeeld van een kerk in neoclassicistische stijl. 

Locatie: Coehoornsingel 14


 

 

 

 

The Roman Catholic St. Jozef's church dates from 1886-1887 and was designed by P.J.H. Cuypers with the assistance of his son Jos Cuypers. In 1980 this neo-Gothic church became the cathedral of the Groningen diocese.

Location: Radesingel 4

De rooms-katholieke St. Jozef kerk dateert uit 1886-1887 en werd ontworpen door P.J.H. Cuypers met de hulp van zijn zoon Jos. Cuypers. In 1980 werd deze neogotische kerk verheven tot kathedraal van het bisdom Groningen.

Locatie: Radesingel 4


 

 

 

The former Gereformeerde Zuiderkerk ('southern church', 'Gereformeerde' refers to a branch of Calvinism) was designed by Tj. Kuipers in cooperation by Y. van der Veen and was built in 1900-1901. It was one of the first churches by Kuipers that featured Rationalist influences. In 1984 the building was rebuilt into apartments.

Location: Stationsstraat 12

De voormalige Gereformeerde Zuiderkerk is ontworpen door Tj. Kuipers in samenwerking met Y. van der Veen en werd gebouwd in 1900-1901. Het was een van de eerste kerken door Kuipers die een rationalistische invloed vertoonde. In 1984 werd het gebouw omgebouwd tot appartementen.

Locatie: Stationsstraat 12

 

 

Another design by Tj. Kuipers and Y. van der Veen is the synagogue from 1905-1906. It features a finely decorated facade in Rationalist style mixed with Moresque influences.

Location: Folkingestraat 60

Een ander ontwerp van Tj. Kuipers en Y. van der Veen is de synagoge uit 1905-1906. Het beschikt over een fraai versierde gevel in rationalistische stijl vermengd met Moorse invloeden. 

Locatie: Folkingestraat 60
 

 

 

 

The Gereformeerde Noorderkerk dates from 1920 and was designed by A.W. Kuiler and L. Drewes. It is a peculiar building in a Romanesque-inspired style with a cloverleaf-shaped ground-plan.

Location: Akkerstraat 28

De Gereformeerde Noorderkerk dateert uit 1920 en is ontworpen door A.W. Kuiler en L. Drewes. Het is een merkwaardig gebouw in een op het romaans geÔnspireerde stijl met een klaverbladvormige plattegrond.

Locatie: Akkerstraat 28


 

 

 

 

The same Kuiler and Drewes designed the Gereformeerde Oosterkerk which was built in 1927-1929. Again it's a remarkable building, but this time in Expressionist style.

Location: Rosensteinlaan 23

Dezelfde Kuiler en Drewes ontwierpen de Gereformeerde Oosterkerk, die werd gebouwd in 1927-1929. Wederom is het een opmerkelijk gebouw, maar dit keer in expressionistische stijl .

Locatie: Rosensteinlaan 23


 

 

 

 

The St. Franciscus of AssisiŽ is a catholic church built in 1933, designed by H.C. van de Leur in the Expressionist style of his former employer Dom Bellot.

Location: Zaagmuldersweg 67

De St. Franciscus van AssisiŽ is een katholieke kerk gebouwd in 1933, ontworpen door HC van de Leur in de expressionistische stijl van zijn voormalige werkgever Dom Bellot .

Locatie: Zaagmuldersweg 67

 

 

Back to the Province of Groningen