Click here to go to the main page
Lingewaard municipality / Gemeente Lingewaard (G)

Municipality in the east of Gelderland, in the area between Arnhem and Nijmegen. It was formed in 2001 with the merger of the Bemmel, Gendt and Huissen municipalities and named Bemmel until 2003. The administrative center is Bemmel, but largest town in Huissen. Several places in the municipality were largely destroyed in World War Two and rebuilt in mostly Tradionalist styles after the war.

This page is not complete.

Gemeente in het oosten van Gelderland, in het gebied tussen Arnhem en Nijmegen. De gemeente werd gevormd in 2001 met de fusie van de gemeentes Bemmel, Gendt en Huissen en heette tot 2003 Bemmel. Hoofdplaats is Bemmel, maar de grootste stad is Huissen. Diverse plaatsen in de gemeente werden grotendeels verwoest in de Tweede Wereldoorlog en werden herbouwd na de oorlog.

Deze pagina is niet compleet.
 

Huissen

 

The Dominican monastery was designed by P.J.H. Cuypers and built in 1856-1858. It consists of a U-shaped monastery and a neo-Gothic chapel.

Location: Kloosterlaan 1

Het Dominicanenklooster is ontworpen door P.J.H. Cuypers en gebouwd in 1856-1858. Het bestaat uit een U-vormig kloostergebouw en een neogotische kapel.

Locatie: Kloosterlaan 1
 

 

The St. Elisabethsklooster is a former Franciscan convent which  in 1978 became the town hall. The neo-Gothic chapel was  designed by G. te Riele and built in 1890-1891, while the actual convent was designed in Traditionalist style by G. M. Leeuwenberg and built in 1935.

Location: Langekerkstraat 2-4

Het St. Elisabethsklooster is een voormalig franciscaner klooster dat in 1978 gemeentehuis werd. De neogotische kapel werd ontworpen door G. te Riele en dateert uit 1890-1891, terwijl het eigenlijke klooster in traditionalistische stijl werd ontworpen door G.M. Leeuwenberg en gebouwd werd in 1935. 

Locatie: Langekerkstraat 2-4

 

 
The catholic church O.L. Vrouwe ten Hemelopneming was built after the war to replace a destroyed medieval church. The church was also designed by G.M. Leeuwenberg and built in two stages; most of the church was built in 1949-1950, the apse and the tower were added in 1961.

Location: Langekerkstraat 10

De katholieke kerk O.L. Vrouwe ten Hemelopneming werd na de oorlog gebouwd ter vervanging van de verwoeste middeleeuwse kerk. De kerk werd eveneens ontworpen door G.M. Leeuwenberg en is gebouwd in twee fasen; het grootste deel werd gebouwd in 1949-1950, de apsis en de toren werden toegevoegd in 1961. 

Locatie: Langekerkstraat 10

 
 

 

Huissen's second catholic church is the H. Martelaren van Gorcum. It was designed by H.W. Valk and built in 1952-1953 to replace a church destroyed in 1944. The predecessor had been designed by Valk's former employer W. te Riele and was built in 1925-1926. The current church was closed in 2015 and has since been used for cultural purposes.

Location: Van Wijkstraat 33, Huissen-Het Zand

De tweede katholieke kerk van Huissen is de H. Martelaren van Gorcum.  De kerk werd ontworpen door H.W. Valk en is gebouwd in 1952-1953 ter vervanging van een kerk die in 1944 was verwoest. Deze voorganger was ontworpen door een oud-werkgever van Valk, W. te Riele, en dateerde uit 1925-1926. De huidige kerk werd in 2015 gesloten en heeft sindsdien een culturele bestemming.

Locatie: Van Wijkstraat 33, Huissen-Het Zand

 
Ressen

Although Ressen is a very small place with few inhabitants, it has its own church. The Reformed church is an aisleless building with a Romanesque tower and nave, both from the 12th century, and a late-Gothic choir from 1439.

Location: Kerkenhofstraat 3

Hoewel Ressen een zeer kleine plaats is met weinig inwoners, heeft het een eigen kerk. De Hervormde kerk is een zaalkerk gebouw met een romaanse toren en schip, beide uit de 12e eeuw, en een laat-gotisch koor uit 1439.

Locatie: Kerkenhofstraat 3

 
BemmelThe Reformed church of Bemmel is a pseudobasilica with a Romanesque tower from the 12th century, a late-Gothic choir from the 15th century and a white-plastered nave built in 1834, replacing the previous Gothic nave.

Location: Oude Kerkhof 13

De Hervormde kerk van Bemmel is een pseudobasiliek met een romaanse toren uit de 12e eeuw, een laat-gotisch koor uit de 15e eeuw en een wit gepleisterd schip uit 1834, gebouwd ter vervanging van het vroegere gotische schip.

Locatie: Oude Kerkhof 13
 


The catholic St. Donatus is a pseudo-basilica in Traditionalist style. Its tower was originally in Neo-Gothic style and was designed by H.C.M. van Beers and built in 1926. The Neo-Gothic church was damaged during the fighting of 1944-1945 and in 1949-1950 it was replaced by the current church, designed by J.H. Sluijmer, which was built on its foundations. The tower underwent some drastic changes. The church is now a theater.

Location: Loostraat

De katholieke St. Donatus is een pseudobasiliek in traditionalistische stijl. De toren was oorspronkelijk in neogotische stijl en was ontworpen door H.C.M. van Beers en gebouwd in 1926. De neogotische kerk werd beschadigd tijdens de gevechten van 1944-1945 en werd in 1949-1950 vervangen door de huidige kerk, ontworpen door J. H. Sluijmer en gebouwd op de oude fundering. De toren onderging toen enkele drastische veranderingen. De kerk dient tegenwoordig als theater.

Locatie: Loostraat
 
HaalderenThe O.L.V. van Zeven Smarten is a christocentric cruciform basilica in Traditionalist style, designed by H.W. Valk and originally built in 1932-1933. After it was largely damaged in 1944 it was rebuilt in 1949 except for the tower, which followed in 1958.

Location: Van der Mondweg 24

De O.L.V. van Zeven Smarten is een christocentrische kruisbasiliek in traditionalistische stijl, ontworpen door H.W. Valk en oorspronkelijk gebouwd in 1932-1933 . Na in 1944 grotendeels te zijn verwoest  werd zij in 1949 herbouwd, met uitzondering van de toren, die pas volgde in 1958.

Locatie: Van der Mondweg 24
 

Back to the Province of Gelderland