Click here to go to the main page

Buren municipality / Gemeente Buren (G)

Buren is a well preserved historic little town and the only town in the eponymous municipality in the Betuwe region of the Gelderland province. The administrative center is the village of Maurik. This page shows all historic churches in the municipality.

Buren is een goed bewaard gebleven kleine historische stad en de enige stad in de gelijknamige gemeente in de Betuwe in de provincie Gelderland. Het gemeentehuis staat in Maurik. Deze pagina toont alle historische kerken in de gemeente.

 
Buren


 

The reformed Lambertuskerk is a Gothic building from the 14th century, but with two octagonal tower segments in Renaissance and Classical style respectively; one designed by Italian architect Alexander Pasqualini, the other by Pieter Post.

Location: Markt 4

De hervormde Lambertuskerk is een gotisch gebouw uit de 14e eeuw, maar met twee achthoekige torensegmenten in respectievelijk de stijlen renaissance en classicisme; de eerste is ontworpen door de Italiaanse architect Alexander Pasqualini, de andere door Pieter Post.

Locatie: Markt 4

 

 
The former synagogue was built in 1804 and was given pointed windows in 1864. It only served until 1890 and has been used for various other functions since.

Location: Kniphoek 14

De voormalige synagoge werd gebouwd in 1804 en kreeg in 1864 spitsboogvensters. Het gebouw diende slechts tot 1890 als synagoge en werd daarna voor verschillende andere functies gebruikt.

Locatie: Kniphoek 14

 

 

The catholic H. Gregorius is a small pseudo-basilica in Neo-Gothic style. It was designed by G. te Riele and built in 1886.

Location: Kornedijk 3

De katholieke H. Gregorius is een kleine pseudobasiliek in neogotische stijl. Zij werd ontworpen door G. te Riele en gebouwd in 1886.

Locatie: Kornedijk 3

 
Beusichem

 


The tower of the reformed church of Beusichem is in Romanesque style and dates from the 12th century, while the Gothic nave and choir are from the 14th and 15th centuries respectively.

Location: Markt 14

De toren van de hervormde kerk van Beusichem is in romaanse stijl en dateert uit de 12e eeuw, terwijl het gotische schip en koor stammen uit respectievelijk de 14e en 15e eeuw.

Locatie: Markt 14

 

 

 
Zoelmond

 


The reformed church of Zoelmond has a nicely detailed tower in Lower-Rhine Gothic style. The church itself is a Gothic pseudo-basilica from the 15th century.

Location: Plein 1

De hervormde kerk van Zoelmond heeft een fraai gedetailleerde toren in Nederrijnse gotiek. De kerk zelf is een gotische pseudo-basiliek uit de 15e eeuw.

Locatie: Plein 1

 
RavenswaaijThe reformed church is a small one-aisled building in late-Gothic style with relatively tall tower. It was destroyed in 1573 by Spanish troops and was almost completely rebuilt around 1644.

Location: Lekbandijk 37

De hervormde kerk is een klein eenbeukig gebouw in laat-gotische stijl met een naar verhouding vrij hoge toren. De kerk werd in 1573 verwoest door Spaanse troepen en werd rond 1644 bijna volledig herbouwd.

Locatie: Lekbandijk 37
 
RijswijkA white plaster coat hides much of its age, the reformed Martinuskerk  is basically a 15th- and 16th-century Gothic pseudo-basilica, with part of the tower dating from the  14th century.  Between 1860 and 1870 elements in early Neo-Gothic style were added.


Location: Kerkstraat 2

Veel van haar leeftijd is verborgen  achter een witte pleisterlaag, maar de hervormde Martinuskerk is in essentie een gotische pseudobasiliek uit de 15e en 16e eeuw, met een deel van de toren uit de 14e eeuw. Tussen 1860 en 1870 werden elementen in vroege neogotische stijl toegevoegd.

Locatie: Kerkstraat 2
 

Maurik

 


The reformed church is another pseudo-basilica in Gothic style, with a 14th-century tower, a 15th-century choir and a 16th-century nave.

Location: Kerkplein 1

De hervormde kerk is een pseudo-basiliek in gotische stijl, met een 14e-eeuwse toren, een 15e-eeuws koor en een 16e-eeuws schip.

Locatie: Kerkplein 1

 


The former catholic O.L. Vrouw ten Hemelopneming was built in ca. 1810. It served until 1949 and most recently was used as a theatre.

Location: Kerkweg 3

De voormalige katholieke O.L. Vrouw ten Hemelopneming werd gebouwd rond 1810. De kerk deed dienst tot 1949 en diende meer recentelijk als een theater.

Locatie: Kerkweg 3

 


The current catholic O.L. Vrouw ten Hemelopneming was built in 1948-1949 and was designed in Traditionalist style by P. Starmans.

Location: Buitenweg 4

De huidige katholieke O.L. Vrouw ten Hemelopneming werd gebouwd in 1948-1949 en werd ontworpen in traditionalistische stijl door P. Starmans.

Locatie: Buitenweg 4


 
 
Eck en Wiel

 

 

The reformed St. Anna is a 16th-century pseudo-basilica in Gothic style with a built-in tower from the 14th- and 15th centuries.

Location: Prinses Beatrixstraat 11

De hervormde St. Anna is een 16e-eeuwse pseudo-basiliek in gotische stijl met een ingebouwde toren uit de 14de-en 15de eeuw.

Locatie: Prinses Beatrixstraat 11

 

Ingen

 


The reformed St. Lambertus is a late-Gothic pseudo-basilica built after 1494, with parts of its Romanesque predecessor still remaining. For the most part, the tower is from the 14th century and is very similar to the one in Erichem.

Location: Kerkpad 2

De hervormde St. Lambertus is een laat-gotische pseudo-basiliek gebouwd na 1494, met daarin verwerkt delen van de romaanse voorganger. De toren stamt grotendeels uit de 14de eeuw en is zeer vergelijkbaar met die in Erichem.

Locatie: Kerkpad 2


 
 

Ommeren

 


The reformed St. Lambertus is an originaly Romanesque church from the 12th century, with the original nave still remaining. It has a 15th-century Gothic choir and a simple tower built in 1843.

Location: Kerkstraat 1

De hervormde St. Lambertus is een in oorsprong romaanse kerk uit de 12e eeuw waarvan het schip is behouden. De kerk heeft een 15e eeuws gotisch koor en een eenvoudige toren uit 1843.

Locatie: Kerkstraat 1


 
 

Lienden

 


The reformed church of Lienden is a late-Gothic three-aisled pseudo-basilica from the 15th century, with a tall tower in Lower Rhine Gothic style.

Location: Papestraat 1

De hervormde kerk van Lienden is een laat-gotische driebeukige pseudo-basiliek uit de 15e eeuw, met een hoge toren in Nederrijnse gotiek.

Locatie: Papestraat 1

 
 AschThe reformed Catharinakerk of Asch is an aisleless building in Gothic style, built in the 15th and 16th century.  Its tower was demolished in 1823.

Location: Kerkstraat 6

De hervormde Catharinakerk te Asch is een eenbeukig gebouw in gotische stijl, gebouwd in de 15e en 16e eeuw. De toren werd in 1823 gesloopt.

Locatie: Kerkstraat 6
 

Zoelen

 

The reformed Stefanuskerk is a late-Gothic church from the 16th century with a tower and a choir from the 15th century. Remarkable is the shape of the windows of the nave which, although they are original, are not pointed but have an eliptical shape instead.

Location: Kerkstraat 2

De hervormde Stefanuskerk is een laat-gotische kerk uit de 16e eeuw met een toren en een koor uit de 15e eeuw. Opmerkelijk is de vorm van de ramen van het schip die, hoewel origineel, geen spitsboogvorm hebben maar een elliptische vorm.

Location: Kerkstraat 2


 
 

Kerk Avezaath


The reformed church was built in early Neo-Gothic style in 1861, a design by J. van der Toorn, replacing a Romanesque building. The late-Gothic choir remains, as well as the tower, part of which dates from the 11th century.

Location: Daver 15

De hervormde kerk werd gebouwd in vroege neogotische stijl in 1861 naar een ontwerp van J. van der Toorn, ter vervanging van een romaans gebouw. Het laat-gotische koor is bewaard gebleven, evenals de toren, waarvan een deel uit de 11e eeuw dateert.

Locatie: Daver 15

Erichem

 


The small reformed church is a late-Gothic one-aisled building from the early 16th century, with a tower from the 13th and 14th centuries.

Location: Binnenstraat 1

De kleine hervormde kerk is een laat-gotische eenbeukig gebouw uit de vroege 16de eeuw, met een toren uit de 13e en 14e eeuw.

Locatie: Binnenstraat 1

Back to the Province of Gelderland