Click here to go to the main page
Westerveld municipality / Gemeente Westerveld (Dr)

Municipality in the south-west of the Drenthe province. It was formed in 1998 out of the former municipalities Havelte, Diever, Dwingeloo and Vledder. It consists a total of 24 villages.

Gemeente in het zuid-westen van de provincie Drenthe, gevormd in 1998 uit de voormalige gemeenten Havelte, Diever, Dwingeloo en Vledder. Zij bestaat uit in totaal 24 dorpen.
 
Vledder

 

Except for the 14th-century Romanesque tower, the reformed church of Vledder is similar to most of the other Gothic churches in Drenthe: a straight one-aisled church with narrower choir and a western tower. It was built in the 15th century. 

Location: Lesturgeonplein 4

Met uitzondering van de 14e eeuwse romaanse toren is de hervormde kerk van Vledder vergelijkbaar met de meeste andere gotische kerken van Drenthe: een eenbeukige kerk met een smaller koor en een westtoren. Zij werd gebouwd in de 15e eeuw.

Locatie: Lesturgeonplein 4 

 
Diever
 

 

While most medieval churches in Drenthe are one-aisled, the reformed church of Diever is three-aisled. In the 15th century a one-aisled Romanesque church from the 12th century was converted into a three-aisled church in Gothic style. The Romanesque tower was incorporated. 

Location: Hoofdstraat 45

Terwijl de meeste middeleeuwse kerken in Drenthe eenbeukig zijn, is de hervormde kerk van Diever driebeukig. In de 15e eeuw werd een eenbeukige romaanse kerk uit de 12e eeuw verbouwd tot een driebeukige kerk in gotische stijl. De romaanse toren werd hierin opgenomen. 

Locatie: Hoofdstraat 45

 
Zorgvlied
 

 
The reformed Obadjakapel was built in 1904 and is largely constructed out of wood. In 1968 it was lengthened. 

Location: Dorpsstraat 5

De hervormde Obadjakapel werd gebouwd in 1904 en is grotendeels van hout. In 1968 werd ze verlengd. 

Locatie: Dorpsstraat 5

 

 

Zorgvlied is a largely catholic village. The St. Andreas is a one-aisled church in Traditionalist style, built in 1923-1924 and designed by J.W. Bijl. 

Location: Dorpsstraat 31

Zorgvlied is een grotendeels katholiek dorp. De St. Andreas is een eenbeukige kerk in traditionalistische stijl, gebouwd in 1923-1924 naar een ontwerp door J.W. Bijl. 

Locatie: Dorpsstraat 31

 

 
Dwingeloo

 

Except for the onion dome steeple, added in 1631, the reformed church of Dwingeloo is of the common Drenthe Gothic type; a one-aisled church with a narrower choir and a west tower. It was built in the 15th century.

Location: Brink 29

Met uitzondering van de uivormige torenspits, toegevoegd in 1631, is de hervormde kerk van het voor Drenthe gebruikelijke gotische type: een eenbeukige kerk met een smaller koor en een westtoren. Zij werd gebouwd in de 15e eeuw.

Location: Brink 29 

 
Havelte

 

The reformed church was founded in 1309 or 1310 as a chapel and was in Romanesque style then. In the 15th century the walls were heigtened and a tower and choir were added, resulting in the current one-aisled Gothic style.

Location: Uffelterkerkweg 1

De hervormde kerk werd in 1309 of 1310 gesticht als een kapel en was toen in romaanse stijl. In de 15e eeuw werden de muren verhoogd en werden een toren en een koor toegevoegd, hetgeen resulteerde in de huidige eenbeukige kerk in gotische stijl.

Locatie: Uffelterkerkweg 1
 

 
Back to the Province of Drenthe