Click here to go to the main page
Westland municipality / Gemeente Westland (ZH)

Municipality covering most of the eponymous region in the south-west of the province. Main town is Naaldwijk. The other places are De Lier,'s-Gravenzande, Heenweg, Honselersdijk, Kwintsheul, Maasdijk, Monster, Poeldijk, Ter Heijde and Wateringen.

This page is not complete.

Gemeente die het grootste deel van de gelijknamige regio in het zuidwesten van de provincie beslaat. Belangrijkste stad is Naaldwijk. De andere plaatsen zijn De Lier, 's-Gravenzande, Heenweg, Honselersdijk, Kwintsheul, Maasdijk, Monster, Poeldijk, Ter Heijde en Wateringen.

Deze pagina is niet compleet.

 
Naaldwijk

 

The reformed Oude Kerk or Adrianuskerk is a large 15th-century Gothic pseudo-basilica with a 13th-century tower in Romanesque style.

Location: Wilhelminaplein 5

De hervormde Oude Kerk of Adrianuskerk is een grote 15e-eeuwse gotische pseudobasiliek met een 13e-eeuwse toren in romaanse stijl.

Locatie: Wilhelminaplein 5

 


The chapel of the Heilige Geesthofje ("courtyard of the holy Spirit") is a small building in an unclear style. It was built as a reformed chapel in 1641, possibly replacing a catholic predecessor, and served as a synagogue from 1807 until 1922.

Location:  Heilige Geesthofje 2

De kapel van het Heilige Geesthofje is een klein gebouw in een wat onduidelijke stijl. Zij werd in 1641 als een hervormde kapel gebouwd, mogelijk ter vervanging van een katholieke voorganger, en diende van 1807 tot 1922 als een synagoge.

Locatie: Heilige Geesthofje 2
 

 

The catholic St. Adrianus is a three-aisled church in Expressionist style, built in 1930-1933 after a design by Jos Margry and A.G. Dessing.

Location: Molenstraat 29

De katholieke St. Adrianus is een driebeukige kerk in expressionistische stijl, gebouwd in 1930-1933 naar een ontwerp van Jos. Margry en A.G. Dessing.

Locatie: Molenstraat 29

 
De Lier

 

The Reformed church of De Lier, locally called Dom, is a big pseudo-basilica in Gothic style from the mid-15th century. The tower has no buttresses and leans towards the side.

Location: Hoofdstraat 51

De Hervormde kerk van De Lier, plaatselijk de Dom genaamd, is een grote pseudobasiliek in gotische stijl uit het midden van de 15e eeuw. De toren heeft geen steunberen en hangt over naar zijkant.

Locatie: Hoofdstraat 51

 

 

The Gereformeerde Vredeskerk is a cruciform building in Rationalist style. It was designed by H. Onvlee and built in 1923-1924.

Location: Koningin Wilhelminastraat 1

De Gereformeerde Vredeskerk is een kruiskerk in rationalistische stijl, ontworpen door H. Onvlee en gebouwd in 1923-1924.

Locatie: Koningin Wilhelminastraat 1

 
Honselersdijk

 

The catholic church of Honselersdijk is the O.L. Vrouwe van Goede Raad, a three-aisled building in Traditionalist style with neo-Gothic influences, designed by N. Molenaar jr. and built in 1927-1928.

Location: Dijkstraat 23

De katholieke kerk van Honselersdijk is de O.L. Vrouwe van Goede Raad, een driebeukig gebouw in traditionalistische stijl met neogotische invloeden, ontworpen door N. Molenaar jr. en gebouwd in 1927-1928.

Locatie: Dijkstraat 23

 
Monster

 

The Reformed church of Monster is a big three-aisled hall-church in Gothic style. It was built in the late-14th century out of an aisleless cruciform church from the 13th century , which itself was a conversion of a chapel from the 11th century. The tower was built between 1400 and 1450.

Location: Kerkplein 1

De Hervormde kerk van Monster is een grote driebeukige hallenkerk in gotische stijl. Zij ontstond in de late 14e eeuw uit een driebeukige kruiskerk uit de 13e eeuw, die zelf voortkwam uit een kapel uit de 11e eeuw. De toren werd gebouwd tussen 1400 en 1450.

Locatie: Kerkplein 1

 

 

The St. Machutus is a catholic church in neo-Classical style. The one-aisled building was built in 1828-1831 and was designed by S. van Rijswijk. The tower was added in 1859 and was designed by J. van Rees.

Location: Choorstraat 103

De St. Machutus is een katholieke kerk in neoclassicistische stijl. Het driebeukige gebouw werd gebouwd in 1828-1831 en is ontworpen door S. van Rijswijk. De toren werd in 1859 toegevoegd en is ontworpen door J. van Rees.

Locatie: Choorstraat 103

 
Poeldijk

 

The St. Bartholomeus of Poeldijk is also called "cathedral of the Westland". The big neo-Gothic church was built in 1924-1926 after a design from 1913 by N. Molenaar sr..

Location: Voorstraat 109

De St. Bartholomeus van Poeldijk wordt ook wel "de kathedraal van het Westland" genoemd. De grote neogotische kerk werd gebouwd in 1924-1926 naar een ontwerp uit 1913 van N. Molenaar sr ..

Locatie: Voorstraat 109

 
Wateringen

Wateringen's Reformed church has seen many changes since it was originally built. The Gothic nave was built in the mid-15th century and was part of a much bigger church by 1532.  Part of the tower is from the 14th century, but in ca. 1800 its age was hidden behind a new coat of bricks.

Location: Plein 5

De Hervormde kerk heeft sinds de oorspronkelijke bouw veel veranderingen ondergaan. Het gotische schip werd gebouwd in het midden van de 15e eeuw en maakte rond 1532 deel uit van een veel grotere kerk. Een deel van de toren is uit de 14e eeuw, maar in ca. 1800 werd zijn ouderdom verborgen achter een nieuwe laag bakstenen.

Locatie: Plein 5

 

 

The catholic St. Jan de Doper is a three-aisled pseudo-basilica in neo-Gothic style, built in 1900-1901 to a design by A.A.J. Margry and J.M. Snickers. The church has a slightly centralizing ground-plan, due to the transept being three-aisles wide as well.

Location: Herenstraat 162

De katholieke St. Jan de Doper is een driebeukige pseudobasiliek in neogotische stijl, gebouwd in 1900-1901 naar een ontwerp van A.A.J. Margry en J.M. Snickers. De kerk heeft een enigszins centraliserende plattegrond, dankzij de eveneens driebeukige transeptarmen.

Locatie: Herenstraat 162

 

Back to the Province of Zuid-Holland