Click here to go to the main page
Krimpenerwaard municipality / Gemeente Krimpenerwaard (ZH)

Municipality in the east of Zuid-Holland, formed in 2015 with the merger of the Nederlek, Ouderkerk, Vlist, Bergambacht and Schoonhoven municpipalities. Krimpenerwaard covers the eponymous region, excluding Krimpen aan den IJssel.

This page is incomplete.

Gemeente in het oosten van Zuid-Holland, gevormd in 2015 door een fusie van de gemeentes Nederlek, Ouderkerk, Vlist, Bergambacht en Schoonhoven. Krimpenerwaard beslaat de gelijknamige streek, Krimpen aan den Ijssel uitgezonderd.

Deze pagina is niet compleet.

 
Haastrecht

The reformed church is a mostly Gothic church with a part Romanesque tower from the 13th and 14th century. After the church was largely destroyed in 1575, it was rebuilt in 1609-1611, probably in its former late-15th century state, except for the choir which, now the church was in protestant hands, was no longer needed.

Location: Kerkplein 9

De hervormde kerk is een grotendeels gotische kerk met een deels romaanse toren uit de 13e en 14e eeuw. Nadat de kerk grotendeels werd verwoest in 1575, werd deze herbouwd in 1609-1611, waarschijnlijk in de voormalige laat-15e eeuw staat, met uitzondering van het koor, die nu de kerk in protestantse handen was, niet meer nodig was.

Locatie: Kerkplein 9

 


The St. Barnabas is a catholic church in neo-Classical style, built in 1853-1854 according to a design by G. van Vogelpoel. The church was extended with several chapels in 1927.

Location: Grote Haven 8

De St. Barnabas is een katholieke kerk in neoclassicistische stijl, gebouwd in 1853-1854 naar een ontwerp van G. van Vogelpoel. De kerk is in 1927 uitgebreid met enkele kapellen.

Locatie: Grote Haven 8
 

In 1920 the Passionists of Mook-Molenhoek (L) founded a second Passionist monastery outside Haastrecht. The monastery and the St. GabriŽl church were designed by J. Franssen and were built in 1921-1922.

Location: Provincialeweg Oost 60-62

In 1920 stichtten de Passionisten van Mook-Molenhoek (L) een tweede Passionistenklooster buiten Haastrecht. Het klooster en de St. GabriŽlskerk werden ontworpen door J. Franssen en zijn gebouwd in 1921-1922.

Locatie: Provincialeweg Oost 60-62

 


The Gereformeerde kerk was built in 1960 and is an aisleless building in a modern Traditionalist style. It was designed by architect A.T. Vink.

Location: Hoogstraat 134

De Gereformeerde kerk werd gebouwd in 1960 en is een zaalkerk in een moderne traditionalistische stijl. Het werd ontworpen door architect A.T. Vink.

Locatie: Hoogstraat 134

 
Stolwijk

 

The oldest part of the Reformed church of Stolwijk is the Gothic tower built in ca. 1501. The actual church was destroyed several times. The current church in Traditionalist style was designed by G. van Hoogevest and built in 1948.
Location: Achter de Kerk 3

Het oudste deel van de Hervormde kerk van Stolwijk is de gotische toren uit ca. 1501. De kerk zelf werd meerdere malen verwoest. De huidige kerk in traditionalistische stijl is ontworpen door G. van Hoogevest en werd gebouwd in 1948.

Locatie: Achter de Kerk 3

 

 

 
Bergambacht

 

The Reformed church dates back to the 14th century, although only parts of the northern wall are that old, much of the nave having been rebuilt after a fire in 1891. The Gothic tower was built shortly after 1512, when another fire destroyed the church.

Location: Kerksingel 2

De Hervormde kerk dateert uit de 14e eeuw, hoewel slechts delen van de noordelijke muur nog zo oud zijn omdat het schip grotendeels is herbouwd na een brand in 1891. De gotische toren kort na 1512 gebouwd, nadat een andere brand de kerk had verwoest.

Locatie: Kerksingel 2

 

Schoonhoven

The reformed Grote Kerk ("Great Church") or Bartholomeuskerk was founded in the early-14th century, but was rebuilt many times since. The lower part of the tower is in Campine Gothic style, while the upper part is in Classical style.

Location: Haven 84

De hervormde Grote Kerk of Bartholomeuskerk werd gesticht in het begin van de 14e eeuw, maar is vele malen herbouwd. Het onderste deel van de toren is in kempengotische stijl, terwijl het bovenste deel in classicistische stijl is.

Locatie: Haven 84

 

 

 

Brandenburgh is the name of this old house that dates from before the 17th century, when it was rebuilt into a soap works. In 1838 it became a synagogue and in 1868 the current neo-Classical facade was added.

Location: Haven 13

Brandenburgh is de naam van dit oude huis dat dateert van vůůr de 17e eeuw, toen het werd verbouwd tot een zeepziederij. In 1838 werd het een synagoge en in 1868 werd de huidige neoclassicistische gevel toegevoegd.

Locatie: Haven 13

 

 

 

The Roman-Catholic St. Bartholomeus is an aisleless building, designed by E.J. Margry in a combination of neo-Gothic and neo-Romanesque styles. It was built in 1871-1873.

Location: Wal 63

De rooms-katholieke St. Bartholomeus is een zaalkerk, ontworpen door E.J. Margry in een combinatie van neogotische en neoromaanse stijlen. Zij werd gebouwd in 1871-1873.

Locatie: Wal 63

 

 

 

The Remonstrant church is an aisleless building in a neo-Classical style with references to Romanesque. It was built in 1881 and was designed by L.F. Redeker.

Location: Kruispoortstraat 6

De Remonstrantse kerk is een zaalkerk in een neoclassicistische stijl met verwijzingen naar het romaans. Zij werd gebouwd in 1881 en is ontworpen door L.F. Redeker.

Locatie: Kruispoortstraat 6

 

 

The Gereformeerde kerk B (there was also a Gereformeerde kerk A until 1979) was built in 1888 and only served until 1926. It had several profane uses since, most recently as a theater. The church in neo-Renaissance style was designed by an unknown architect.

Location: Het Klooster 5

De Gereformeerde kerk B (er was tot 1979 ook een Gereformeerde kerk A) werd gebouwd in 1888 en deed slechts tot 1926 dienst. Daarna had het gebouw talloze profane toepassingen, het meest recent als theater. De kerk in neorenaissancestijl is ontworpen door een onbekende architect.

Locatie: Het Klooster 5
 

 

The old-catholic St. Bartholomeus dates from 1905 and replaced a hidden church from 1784. It was built in Rationalistic style and designed by J.G. Copper.

Location: Wal 30

De oud-katholieke St. Bartholomeus dateert uit 1905 en verving een schuilkerk uit 1784. Zij werd gebouwd in rationalistische stijl en is ontworpen door J.G. Copper.

Locatie: Wal 30

 

 
Back to the Province of Zuid-Holland