Click here to go to the main page
Vlissingen municipality / Gemeente Vlissingen (Z)

Vlissingen is the second largest city of Zeeland and is the biggest location in the municipality of the same name. Vlissingen's history began in c. 620, but the place did not become a town until the 12th century and rapidly grew in the 14th century with the coming of several harbours. The town flourished in the 17th century. In the early 19th century the French rulers strengthened the town's military status by building fortifications, thus restricting the growth of the town. In the second half of the 19th century most of the fortifications were demolished and tourism emerged, giving way for a second golden age. This period ended with the Second World War, when the town was bombed by both Germans and Allies. After the war the town was rebuilt. While many old buildings had survived or were restored, others have been demolished since. In 1966 Vlissingen was expanded with the villages West-Souburg, Oost-Souburg and Ritthem.

Vlissingen is in grootte de tweede stad van Zeeland en is de grootste locatie in de gelijknamige gemeente. De geschiedenis van de stad begon rond 620, maar de plaats groeide pas in de 12e eeuw uit tot een stad en breidde in de 14e eeuw sterk uit met de komst van enkele havens. De stad maakte een grote bloei door in de 17e eeuw. Begin 19e eeuw liet het Franse bewind de stad met forten versterken waardoor de groei van de stad werd verhinderd. Nadat in de tweede helft van de 19e eeuw de versterkingen werden gesloopt en het toerisme opkwam brak een tweede bloeitijd aan. Aan deze periode kwam een einde met de Tweede Wereldoorlog, toen zowel de Duitsers als de Gealieerden de stad bombardeerden. Na de oorlog werd de stad herbouwd. Hoewel veel oude gebouwen waren behouden of werden gerestaureerd werden andere gesloopt. In 1966 werd Vlissingen uitgebreid met de dorpen West-Souburg, Oost-Souburg and Ritthem.

 
Vlissingen

 

The reformed Grote of St. Jacobskerk is the biggest church of Vlissingen and was built in the 14th until well into the the 16th century. The Gothic church combines characteristics of a hall-church with those of a pseudo-basilica.

Location:  Oude Markt 2

De hervormde Grote of St. Jacobskerk  is de grootste kerk van Vlissingem en kwam tot stand vanaf de 14e tot in de 16e eeuw. In de gotische kerk zijn eigenschappen van een hallenkerk gecombineerd met die van een pseudobasiliek.

Locatie:  Oude Markt 2

 

 

 

The old Gereformeerde kerk or Eben HaŽzer was built in 1910, replacing a church from 1884. Its facade is in an eclectic style. The building is nowadays used by the Christian Reformed Church.

Location: Kasteelstraat 109

De oude Gereformeerde kerk of Eben HaŽzer werd gebouwd in 1910 ter vervanging van een kerk uit 1884. De voorgevel is in eclectische stijl. Het gebouw behoort tegenwoordig aan de Christelijke Gereformeerde Kerk.

Locatie: Kasteelstraat 109

 

 

 

The O.L. Vrouwe Rozenkrans is the only catholic church of Vlissingen. It's a cruciform basilica in Neo-Romanesque style, designed by A.A.J. Margry and built in 1910-1911. The church as designed by Margry was only partly completed. In 1936 the church was enlarged.

Location: Singel 106

De O.L. Vrouwe Rozenkrans is de enige katholieke kerk in Vlissingen. Het is een kruisbasiliek in neoromaanse stijl, ontworpen door A.A.J. Margry en gebouwd in 1910-1911. De kerk zoals Margry die ontwierp werd slechts gedeeltelijk gebouwd. In 1936 werd het gebouw vergroot.

Locatie: Singel 106

 

 
The (Geref.) Petruskerk dates from 1928-1929 and was designed in a moderate Expressionist style by C. van de Linde. The church was closed in 2000 and is awaiting a new use.

Location: Paul Krugerstraat 7

De (Geref.) Petruskerk dateert uit 1928-1929 en werd ontworpen in gematigd-expressionistische stijl door C. van de Linde. De kerk werd in 2000 gesloten en wacht sindsdien op een nieuwe bestemming.

Locatie: Paul Krugerstraat 7

 

 

 

The former church of the Gereformeerde Gemeente is an aisleless building in moderate Expressionist style, built in 1933 by an unknown architect.

Location: De Lannoystraat 2

De voormalige kerk van de Gereformeerde Gemeente is een zaalkerk in zakelijk-expressionistische stijl, gebouwd in 1933 naar een ontwerp van een onbekende architect.

Locatie: De Lannoystraat 2

 

 
The former Mennonite church, now Pentecostal church, dates from 1947 and was designed in a Traditionalist style by G. Feenstra.

Location: Vrijdomsweg 1

De Doopsgezinde kerk, nu in gebruik bij de Pinkstergemeente, stamt uit 1947 en werd in traditionalistische stijl ontworpen door G. Feenstra.

Locatie: Vrijdomsweg 1

 

 
West-Souburg

The catholic St. Martinus was designed in Traditionalist style by J. van Velsen and was built in 1938 and modernized in 1966. It became a Seventh-day Adventist church in 2005.

Location: Kerklaan 19

De katholieke St. Martinus werd ontworpen in traditionalistische stijl door J. van Velsen en werd gebouwd in 1938 en gemoderniseerd in 1966. In 2005 namen de Zevendedags Adventisten de kerk over.

Locatie: Kerklaan 19

 

 
Oost-Souburg

 

The reformed church is a Gothic pseudo-basilica. It was built in the 15th century, incorporating the 14th-century tower of its early Gothic predecessor. After the Reformation the choir was demolished.

Location: Oranjeplein 2

De hervormde kerk is een gotische pseudobasiliek. De kerk werd gebouwd in de 15e eeuw, met behoud van de 14e eeuwse toren van de vroeg-gotische voorganger. Na de Reformatie werd het koor gesloopt.

Locatie: Oranjeplein 2

 

 

 

 

The Gereformeerde kerk De Goede Aarde, now an evangelist church, is a building in Expressionist style, designed by A. Rothuizen and built in 1932-1933.

Location: Kanaalstraat 8

De Gereformeerde kerk De Goede Aarde, nu een evangelistische kerk, is een gebouw in expressionistische stijl, ontworpen door A. Rothuizen en gebouwd in 1932-1933.

Locatie: Kanaalstraat 8

 

 
Ritthem

 

The reformed church is a 16th-century building with a 14th-century tower. Like most medieval churches in this part of the country, the church lost its choir after the Reformation.

Location: Weverstraat 1

De hervormde kerk is een 16e eeuws bouwwerk met een 14e eeuwse toren. Zoals de meeste middeleeuwse kerken in dit deel van het land, verloor deze kerk na de Reformatie haar koor.

Locatie: Weverstraat 1

 

 
Back to the Province of Zeeland