Click here to go to the main page
Tholen municipality / Gemeente Tholen (Z)

Tholen is the largest town at the former island of that name, and centre of a municipality that covers the entire island, as well as the former island Sint Philipsland. Among the other places in the municipality are Poortvliet, Scherpenisse, Sint Maartensdijk and Stavenisse. Population is mostly protestant, and is divided in several, mainly calvinistic denominations. This page shows a selection of the churches in the municipality. 

Tholen is de grootste stad op het voormalige eiland met die naam, en vormt het centrum van een gemeente die het hele eiland en het voormalige eiland Sint Philipsland beslaat. Onder de andere plaatsen in de gemeente zijn Poortvliet, Scherpenisse, Sint Maartensdijk en Stavenisse. Bevolking is voornamelijk protestant, verdeeld in verschillende, voornamelijk Calvinistische gezindtes. Deze pagina toont een selectie van de kerken in de gemeente.


Tholen

   
The Gasthuiskapel or hospital-chapel is a modest Gothic building which was originally built in 1312 and rebuilt in the 15th century, after a great fire. From 1631 until a restoration in 1974 it had been divided into a number of houses. It's nowadays used as the reformed church Immanuel.

Location: Kerkstraat 15 

De Gasthuiskapel is een bescheiden gotisch gebouw dat oorspronkelijk werd gebouwd in 1312 en in de 15e eeuw, na een grote brand, werd herbouwd. Van 1631 tot een restauratie in 1974 was het gebouw verdeeld in een aantal huizen. Het wordt tegenwoordig gebruikt als de hervormde kerk Immanuel.

Locatie: Kerkstraat 15

 


 

The reformed church is a big 15th and 16th century building mostly in Brabantine Gothic style, while the tower is in a Gothic style typical for the Zeeland province.

Location: Kerkplein 1 

De hervormde kerk is een groot gebouw in Brabantse gotiek uit de 15e en 16e eeuw, terwijl de toren is gebouwd in een gotische stijl die typisch is voor de provincie Zeeland.

Locatie: Kerkplein 1

 


 

The roman catholic O.L.V. Hemelvaart is a neo-Gothic building designed by architect P. Snel and built in 1900.

Location: Markt 22 

De rooms-katholieke O.L.V. Hemelvaart is een neogotisch gebouw, ontworpen door architect P. Snel en gebouwd in 1900.

Locatie: Markt 22

 

 
Poortvliet



The reformed church of Poortvliet is a Gothic cruciform basilica that lost its choir after the Reformation. The tower has an octagonal upper part, an influence from Flanders.

Location: Noordstraat 14 

De hervormde kerk van Poortvliet is een gotische kruisbasiliek die zijn koor verloor na de Reformatie. De toren heeft een achthoekig bovendeel, een invloed uit Vlaanderen.

Locatie: Noordstraat 14

 

Scherpenisse

 

Like its namesake in Poortvliet, the reformed church of Scherpenisse lost its choir after the Reformation. The remaining building is an uncompleted basilica in Brabantine Gothic style.

Location: Margrietlaan 2 

Net als zijn naamgenoot in Poortvliet verloor de hervormde kerk van Scherpenisse zijn koor na de Reformatie. Het resterende gebouw is een onvoltooide basiliek in Brabantse gotiek.

Locatie: Margrietlaan 2

 

Sint Maartensdijk

 
The reformed church, or Maartenskerk, of Sint Maartensdijk is a well preserved Gothic pseudobasilica built in the 14th and 15th centuries.

Location: Hazenstraat 1  

De hervormde kerk, of Maartenskerk, van Sint Maartensdijk is een goed bewaard gebleven gotische pseudobasiliek uit de 14de en 15de eeuw.

Locatie: Hazenstraat 1

 
Stavenisse


The reformed church of Stavenisse was built in 1910. It's a large centralizing building in Rationalistic style and was designed by H.J. Jesse. The tower was built in 1672 and remains of the predecessor of the current church.

Location: Van der Lek de Clercqplein 2 

De hervormde kerk van Stavenisse werd gebouwd in 1910. Het is een grote centraalbouw in rationalistische stijl en is ontworpen door H.J. Jesse. De toren werd gebouwd in 1672 en is een restant van de voorloper van de huidige kerk. 

Locatie: Van der Lek de Clercqplein 2


Back to the Province of Zeeland