Click here to go to the main page

Sluis municipality (Z)

Municipality covering the western part of Zeeuws-Vlaanderen, consisting of the towns and villages of Oostburg, Breskens, Aardenburg, Sluis, IJzendijke, Schoondijke, Groede, Eede, Hoofdplaat, Cadzand, Zuidzande, Waterlandkerkje, Nieuwvliet, Retranchement and Sint Kruis and numerous hamlets like Sint Anna ter Muiden.

Gemeente die het westelijk deel van Zeeuws-Vlaanderen beslaat, bestaande uit de steden en dorpen Oostburg, Breskens, Aardenburg, Sluis, IJzendijke, Schoondijke, Groede, Eede, Hoofdplaat, Cadzand, Zuidzande, Waterlandkerkje, Nieuwvliet, Retranchement en Sint Kruis en tal van gehuchten zoals Sint Anna ter Muiden.

 
Aardenburg

 

The reformed church or St. Bavo is the most complete example of Schelde-Gothic in the Netherlands, a transitional style between Romanesque and Gothic.

Location: St.-Bavostraat 5

De hervormde kerk of St. Bavo is het meest complete voorbeeld van de Scheldegotiek in Nederland, een overgangsstijl tussen romaans en gotiek.

Locatie: St.-Bavostraat 5

 

 

 

The Mennonite church Het Lam ('the lamb') was built as a hidden church in 1636, but was replaced by a new building in 1792-1793. It was still hidden behind a house then, but in 1887-1888 the house was replaced by a meeting-hall and a gate with a tower, all in neo-Renaissance style.

Location: Weststraat 37

De Doopsgezinde Kerk Het Lam werd gebouwd als een schuilkerk in 1636, maar werd vervangen door een nieuw gebouw in 1792-1793. De kerk was toen nog steeds verborgen achter een huis maar in 1887-1888 werd dit huis vervangen door een vergaderzaal en een portaal met een toren, alles in neorenaissance stijl en ontworpen door K. Stoffels.

Locatie: Weststraat 37

 

 

 

The Roman Catholic O.L. Vrouwe Hemelvaart was built in 1850-1851. It was designed by P.J. Soffers in early neo-Gothic style. In 1924-1925 the choir was replaced by a new, bigger eastern part, designed by N.J.H. van Groenendael.

Location: Weststraat 80

De rooms-katholieke O.L. Vrouwe Hemelvaart werd gebouwd in 1850-1851. De kerk werd ontworpen door P.J. Soffers in neogotische stijl. In 1924-1925 werd het koor vervangen door een nieuwe, grotere oostpartij, ontworpen door N.J.H. van Groenendael.

Locatie: Weststraat 80

 

 
Sint Kruis

 

The reformed church of Sint Kruis is a one-aisled Gothic church from the 14th and 15th centuries, and all that remains of a much bigger three-aisled cruciform church.

Location: Schoolpad 2

De hervormde kerk van Sint Kruis is een eenbeukige gotische kerk uit de 14e en 15e eeuw, en alles wat resteert van een veel grotere driebeukige kruiskerk.

Locatie: Schoolpad 2

 

 
Sluis

 

The St. Joannes de Doper in Sluis is a late neo-Gothic church, designed by architect J. Oomen and built in 1925-1928.

Location: Oude Kerkstraat 20

De St. Joannes de Doper in Sluis is een laat-neogotische kerk, ontworpen door architect J. Oomen en gebouwd in 1925-1928.

Locatie: Oude Kerkstraat 20

 
Sint Anna ter Muiden

 

 

Although once an important town in its own right, Sint Anna ter Muiden is now a tiny hamlet just outside Sluis. Its reformed church with 14th-century tower is all that's left of a much larger Gothic church.

Location: Nederherenweg 1

Ooit was het een belangrijke stad, maar heden is Sint Anna ter Muiden een klein gehucht net buiten Sluis. De hervormde kerk met 14e-eeuwse toren is alles wat over is van een veel grotere gotische kerk.

Locatie: Nederherenweg 1

 

 
Groede

 

 

The reformed church is a Gothic hall-church with parts from the 13th until the 17th century. It has a remarkable, part octagonal tower.

Location: Markt 1

De hervormde kerk is een gotische hallenkerk met delen uit de 13de tot en met de 17de eeuw. Het heeft een opmerkelijke, deels achthoekige toren.

Locatie: Markt 1

 

 

 

The St. Bavo is Groede's catholic church. It was designed in simple neo-Gothic style by P.J. Soffers and built in 1863.

Location: Schuitvlotstraat 15

De St. Bavo is de katholieke kerk van Groede. De kerk werd ontworpen in eenvoudige neo-gotische stijl door P.J. Soffers en gebouwd in 1863.

Locatie: Schuitvlotstraat 15

 
Cadzand

 

 

The reformed church or Mariakerk of Cadzand is an early Gothic building from the 13th and 14th centuries. It has changed much over the years, and what appears to be a Renaissance tower was in fact added in 1928-1929.

Location: Prinsestraat 17

De hervormde kerk of de Mariakerk is een vroeg-gotisch gebouw uit de 13e en 14e eeuw. Het heeft door de jaren heen veel wijzigingen ondergaan, en wat lijkt op een renaissance-toren werd in feite pas toegevoegd in 1928-1929.

Locatie: Prinsestraat 17

 
Back to the Province of Zeeland