Click here to go to the main page

Zeist municipality / Gemeente Zeist (U)

Zeist is a large town-like village east of the city of Utrecht and the main location of the eponymous municipality. Another village in the municipality is Huis ter Heide. 

Zeist is een groot dorp met stedelijk karakter, gelegen ten oosten van de stad Utrecht en de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente. Een van de andere dorpen is Huis ter Heide.
 

Zeist

The reformed church is the successor of a medieval church. The current church dates from 1841-1843 and was designed by N.J. Kamperdijk. It is an important example of early neo-Gothic. The medieval tower, which dates from the 12th century, was given a neo-Gothic look as well.

Location: 1e Dorpsstraat 1 

De hervormde kerk is de opvolger van een middeleeuwse kerk. De huidige kerk dateert uit 1841-1843 en is ontworpen door N.J. Kamperdijk. Het is een belangrijk voorbeeld van de vroege neogotiek. De middeleeuwse toren, die dateert uit de 12e eeuw, kreeg eveneens een neogotische uitstraling. 

Locatie: 1e Dorpsstraat 1

 


In 1746 the Hernhutters or Moravian Brethren, a protestant congegation with its origins in Bohemia and Moravia, founded a settlement in Zeist. The Hernhutter church is part of their complex and was built in 1766-1768 to plans by Moritz von Schweinitz.

Location: Zusterplein 12

In 1746 stichtten de Hernhutters of Moravische Broeders, een protestantse kerkgemeente met haar oorsprong in Bohemen en MoraviŽ, een nederzetting in Zeist. Deze Kerk van de Hernhutters maakt deel uit van hun complex en werd gebouwd in 1766-1768 naar plannen van Moritz von Schweinitz. 

Locatie: Zusterplein 12

 

The reformed chapel Schaerweijde was built in 1914 and is an aisless building in a non-specific style. It served as a reformed chapel until 1954 when it was sold to the Vrije Evangelische Gemeente (Free Evangelical Congregation) who named it Maranathakerk.

Location: Jan Pieter Heijelaan 2

Het hervormde evangelisatiegebouw Schaerweijde werd gebouwd in 1914 en is een zaalgebouw in een niet-specifieke stijl. Het diende als een hervormde kapel tot 1954 toen het werd verkocht aan de Vrije Evangelische Gemeente (Vrije Evangelische Gemeente) die het de Maranathakerk noemde.

Locatie: Jan Pieter
Heijelaan 2
 

 


The Roman Catholic St. Josef was designed by W. te Riele in 1915 but was built in 1922-1924. The design was inspired by early German neo-Gothic.

Location: Rozenstraat 22

De rooms-katholieke St. Josef werd ontworpen door W. te Riele in 1915 maar werd pas gebouwd in 1922-1924. Het ontwerp is geÔnspireerd door vroege Duitse neogotiek.

Locatie: Rozenstraat 22

 


The Christelijk Gerefomeerde Kerk is an aisleless church in sober Expressionist style, designed by the architectural firm Van Velze and Oskam and built in 1923.

Location: Bergweg 32

De Christelijk Gerefomeerde Kerk is een Zaalkerk in sobere expressionistische stijl, ontworpen door architectenbureau Van Velze en Oskam en gebouwd in 1923.

Locatie: Bergweg 32
 
The reformed Nieuwe Kerk ('new church') is a church in Expressionist style, designed by local architects J.M. Paap and J.J. van Straalen and built in 1925-1927.

Location: Boulevard 2A

De hervormde Nieuwe Kerk is een kerk in expressionistische stijl, ontworpen door lokale architecten J.M. Paap en J.J. van Straalen en gebouwd in 1925-1927.

Locatie: Boulevard 2A

 

Also in Expressionist style, but in a much more moderate version, is the Gereformeerde Noorderkerk, which was designed by B.W. Plooij and built in 1931.

Location: Bergweg 92a 

Ook in expressionistische stijl, maar in een veel gematigder variant, is de Gereformeerde Noorderkerk, die werd ontworpen door B.W. Plooij en gebouwd in 1931. 

Locatie: Bergweg 92a

 

  

The Gereformeerde Oosterkerk was also designed by B.W. Plooij and built in 1935. 

Location: Woudenbergseweg 44 

De Gereformeerde Oosterkerk werd ook ontworpen door B.W. Plooij en gebouwd in 1935.

Locatie: Woudenbergseweg 44

 

 

The Nieuw-Apostolische Kerk (New Apostolic Church) dates from 1939 and was designed in a Traditionalist style by architect C.M. Bakker.

Location: Oude Arnhemseweg 208 

De Nieuw-Apostolische Kerk dateert uit 1939 en is ontworpen in een traditionalistische stijl door architect C.M. Bakker. 

Locatie: Oude Arnhemseweg 208

 

The reformed Sionskerk was built in 1951 and is in a simple Traditionalist style typical for reformed architecture in this period. It was designed by architects G. van Pothoven and H. van Pothoven.

Location: Jacob Catslaan 73 

De hervormde Sionskerk werd gebouwd in 1951 en is in een eenvoudige traditionalistische stijl die typisch is voor de gereformeerde architectuur in deze periode. De kerk werd ontworpen door de architecten G. van Pothoven en H. van Pothoven. 

Locatie: Jacob Catslaan 73  

 
Huis ter HeideThe reformed White Church (Dutch: Witte Kerkje) was built in 1858-1859 and was designed in neo-Classical style by C. van Es. In 1915 the tower was rebuilt in Art Deco style by architect J.C. Meischke, with a dome-roof replacing the spire.

Location: Amersfoortseweg 47

Het hervormde Witte Kerkje werd in 1858-1859 gebouwd volgens een ontwerp in neoclassicistische stijl door C. van Es. In 1915 werd de toren verbouwd in Art Deco stijl door architect J.C. Meischke, waarbij de spits werd vervangen door een koepeldak.

Location: Amersfoortseweg 47
Back to the Province of Utrecht