Click here to go to the main page

Wijk bij Duurstede municipality / Gemeente Wijk bij Duurstede municipality (U)
The Wijk bij Duurstede municipality is located in the very south of the Utrecht province and consists of the eponymous town and the villages Cothen and Langbroek, the latter of which is itself is divided in the village Langbroek and the hamlet Overlangbroek.

De gemeente Wijk bij Duurstede ligt in het uiterste zuiden van de provincie Utrecht en bestaat uit de gelijknamige stad en de dorpen Cothen en Langbroek, waarvan de laatste zelf is verdeeld in het dorp Langbroek en het gehucht Overlangbroek.
 
Wijk bij Duurstede
;,


The reformed Grote of St.Janskerk is a big cruciform pseudo-basilica with a richly ornated but unfinished tower. It was built in the 15th and 16th centuries, when the town was a residence of the bishops of Utrecht. The choir burned down in 1579. A year later the church became protestant.

Location: Markt 22

De hervormde Grote of St.Janskerk is een grote kruisvormige pseudobasiliek met een rijk versierde maar onvoltooide toren. Het werd gebouwd in de 15e en 16e eeuw toen de stad een buitenverblijf was van de bisschoppen van Utrecht. Het koor werd in 1579 door brand verwoest. Het jaar daarna ging de kerk over in protestantse handen. 

Locatie: Markt 22 
The catholic St. Jan de Doper is a cruciform pseudo-basilica in neo-Gothic style, built in two stages. In 1907 architect W. te Riele extended a 19th-century neo-Classical church with the current neo-Gothic choir and transept. In 1937 the nave was replaced by the current one and the tower, designed by A. Vosman.

Location: Klooster Leuterstraat 35

De katholieke St. Jan de Doper is een kruisvormige pseudobasiliek in neogotische stijl, gebouwd in twee fasen. In 1907 breidde architect W. te Riele een 19e-eeuwse neoclassicistische kerk uit met het huidige neogotische koor en transept. In 1937 werd het schip vervangen door het huidige en de toren, ontworpen door A. Vosman.

Locatie: Klooster Leuterstraat 35
 
CothenThe reformed church was built in ca. 1735 out of the ruins of a much bigger 15th-century church which burned down in 1673 and of which the sacristy and parts of the choir remain. In 1890 it was extended to its current form.

Location: Brink 9

De hervormde kerk werd gebouwd in ca. 1735 uit de ruïnes van een veel grotere 15e-eeuwse kerk die in 1673 afbrandde en waarvan de sacristie en delen van het koor bewaard zijn gebleven. In 1890 werd het uitgebreid tot zijn huidige vorm.

Locatie: Brink 9

 The H.H. Petrus en Paulus is a cruciform basilica in neo-Gothic style, designed by W. te Riele and built in 1905-1906.

Location: Kerkweg 7

De H.H. Petrus en Paulus is een kruisbasiliek in neogotische stijl, ontworpen door W. te Riele en gebouwd in 1905-1906.

Locatie: Kerkweg 7
 
LangbroekThe reformed church in its original form is a 15th-century church in Gothic style, of which only the tower and the choir remain. The current nave was built in 1870.

Location: Brink 8

De hervormde kerk in zijn oorspronkelijke vorm is een 15e-eeuwse kerk in gotische stijl, waarvan alleen de toren en het koor zijn overgebleven. Het huidige schip is gebouwd in 1870.

Locatie: Brink 8

 

 

The church of the Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland was built in 1910 as a modest aisleless church. The portal was added in 1974, and in a further enlargement in 2019 the church was incorporated in a much bigger building.

Location: Cotherweg 25

De kerk van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland werd in 1910 gebouwd als een bescheiden zaalkerk. Het portaal werd in 1974 toegevoegd en bij een verdere vergroting in 2019 werd de kerk opgenomen in een veel groter gebouw.

Locatie: Kotherweg 25

 

Overlangbroek

 

The reformed church is an aisleless building from 1832, built on the site of a small Gothic church of which the 15th-century tower, with a distinctive spire in the shape of a helmet roof, remains.

 Location: Langbroekerdijk B.30

De hervormde kerk is een eenbeukig gebouw uit 1832, gebouwd op de plaats van een kleine gotische kerk waarvan de 15e-eeuwse toren, met een kenmerkende spits in de vorm van een helmdak, bewaard is gebleven.

Locatie: Langbroekerdijk B.30

 
Back to the Province of Utrecht