Click here to go to the main page

Hof van Twente municipality / Gemeente Hof van Twente (Ov)

Municipality in the south-west of the Twente region, founded in 2001 by merging the former municipalities of Diepenheim, Goor, Markelo en Ambt en Stad Delden. Administrative center is the town of Goor. Other places in the municipality are the town of Delden and the villages Markelo, Diepenheim, Hengevelde and Bentelo.

Gemeente in het zuid-westen van de regio Twente, gevormd in 2001 door samenvoeging van de voormalige gemeenten Diepenheim, Goor, Markelo en Ambt en Stad Delden. Administratief centrum is de stad Goor. Andere plaatsen in de gemeente zijn de stad Delden en de dorpen Markelo, Diepenheim, Hengevelde en Bentelo.

 

Goor

 
 

The reformed Hofkerk dates back to the Middle Ages, but except for the Gothic tower most of the exterior tells of drastic changes and renewals. The nave was enlarged in the 18th and 19th century.

Location: Kerkstraat 23 

De hervormde Hofkerk dateert uit de Middeleeuwen, maar uitgezonderd de gotische toren vertoont het grootste deel van de buitenkant ingrijpende veranderingen en vernieuwingen. Het schip werd in de 18e en 19e eeuw vergroot.

Locatie: Kerkstraat 23

 

 

 

 The catholic H.H. Petrus en Paulus was built in 1894. It's a pseudo-basilica in Neo-Gothic style and was designed by J.W. Boerbooms.

Location: Hengevelderstraat 24 

De katholieke H.H. Petrus en Paulus werd gebouwd in 1894. Het is een pseudobasiliek in neogotische stijl en is ontworpen door J.W. Boerbooms. 

Locatie: Hengevelderstraat 24

 

Delden

 

The reformed church, also known as Oude Blasius and Blasiuskerk, is a three-aisled Gothic hall-church, built in various stages from the 13th until the 16th century, mostly using natural stone.

Location: Kerkstraat 3

De hervormde kerk, ook bekend als Oude Blasius en de Blasiuskerk, is een driebeukige gotische hallenkerk, gebouwd in verschillende stadia van de 13e tot de 16e eeuw, meestal met toepassing van natuursteen.

Locatie: Kerkstraat 3

 

 

  

The roman-catholic St. Blasius is a neo-Gothic pseudobasilica, built in 1871-1873 after a design by H.J. Wennekers.

Location: Langestraat 76 

De rooms-katholieke St. Blasius is een neogotische pseudobasilica, gebouwd in 1871-1873 naar een ontwerp van H.J. Wennekers. 

Location: Langestraat 76

 

 
In sharp contrast to the other two churches, the former Gereformeerde Paaskerk is a simple one-aisled building in no particular style, designed by J.B. Radstake and built in 1911.

Location: Noorderhagen 54 

In scherpe tegenstelling tot de andere twee kerken, is de voormalige Gereformeerde Paaskerk een eenvoudig eenbeukig gebouw zonder bepaalde stijl, ontworpen door J.B. Radstake en gebouwd in 1911. 

Locatie: Noorderhagen 54

 

 
Hengevelde

 

The church of Hengevelde, the H.H. Petrus en Paulus, is the fourth church in succession built on this location. Its direct predecessor was destroyed by bombs in 1943. The current church is in a Traditionalist style, was designed by R. Remmen and built in 1953.

Location: Goorsestraat 17 

De kerk van Hengevelde, de H.H. Petrus en Paulus, is de vierde kerk op deze locatie. De directe voorganger werd in 1943 door bommen verwoest. De huidige kerk is in een traditionalistische stijl, werd ontworpen door R. Remmen en is gebouwd in 1953. 

Locatie: Goorsestraat 17

 

Back to the Province of Overijssel