Click here to go to the main page

Medemblik municipality / Gemeente Medemblik (NH)

The Medemblik municipality covers most of the northern part of the West-Friesland region of Noord-Holland. Although named after the oldest town in that region, the administrative center of the municipality is in Wognum. The municipality consists of one town, a total of 15 villages, including some rather large ones, and several hamlets. This page shows churches in only a few places in the municipality.

De gemeente Medemblik beslaat het grootste deel van het noordelijke deel van de regio West-Friesland in Noord-Holland. Hoewel genoemd naar de oudste stad in die regio, is in Wognum het administratieve centrum. De gemeente bestaat uit één stad, in totaal 15 dorpen, waaronder enkele vrij grote, en verschillende gehuchten. Deze pagina toont kerken in slechts enkele plaatsen in de gemeente. 

 

Andijk

 

The reformed Oosterkerk was built in 1872-1873 and was designed by A. Stoutjesdijk. It's an aisleless church in an Eclectic style, with a partially built-in tower. It served as a reformed church until 1967, then became a supermarket until 1994 when it became a Baptist church and eventually, in 1994, it became a house.

Location: Kerkepad 7 

De hervormde Oosterkerk werd gebouwd in 1872-1873 en werd ontworpen door A. Stoutjesdijk. Het is een zaalkerk in een eclectische stijl, met een gedeeltelijk ingebouwde toren. Het diende als een hervormde kerk tot 1967, werd toen een supermarkt tot 1994 toen het een Baptistenkerk werd en uiteindelijk, in 1994, werd het een huis.

Locatie: Kerkepad 7

 


The former Gereformeerde kerk was built in 1862-1863 and originally was a simple straight aisleless church in a moderate neo-Classical style, designed by P. Kooiman. In 1905 it was extended with an east wing and given a new facade in Eclectic style. It served until 1929, and served several  purposes since, most recently as a studio.

Location: Dijkweg 168 

De voormalige Gereformeerde kerk werd gebouwd in 1862-1863 en was oorspronkelijk een eenvoudige rechte zaalkerk in een gematigde neoclassicistische stijl, ontworpen door P. Kooiman. In 1905 werd het gebouw uitgebreid met een oostelijke vleugel en werd een nieuwe gevel in eclectische stijl toegevoegd. De kerk deed als zodanig dienst tot 1929 en werd daarna voor verschillende doeleinden gebruikt, waaronder meest recent als studio.

Locatie: Dijkweg 168
 


The church Gereformeerde Kerk In Hersteld verband is a cruciform church in simple Expressionist style, designed by J.C. de Geus and built in 1928. The church was abandoned in 1946 and served as a firestation from 1961 until 1979, when it became a reformed church with the name De Kapel ('the chapel').

Location: Middenweg 48

De kerk Gereformeerde Kerk In Hersteld verband is een kruisvormige kerk in eenvoudige expressionistische stijl, ontworpen door J.C. de Geus en gebouwd in 1928. De kerk werd gesloten in 1946 en diende van 1961 tot 1979 als een brandweerkazerne en werd daarna een hervormde kerk met de naam De Kapel.

Locatie: Middenweg 48
 The current Gereformeerde kerk is a big aisleless church in Expressionist style built in 1929-1930. It was designed by E. Reitsma and is his most important work.

Location: Middenweg 4

De huidige Gereformeerde kerk is een grote zaalkerk in expressionistische stijl gebouwd in 1929-1930. Het is ontworpen door E. Reitsma en is zijn belangrijkste werk.

Locatie: Middenweg 4
 

Onderdijk

 

The St. Gerardus Majella is an aisleless cruciform church in a Traditionalist style but with Expressionist features. It was designed by H.P.J. de Vries and was built in 1928-1929.

Location: Nes 134

De St. Gerardus Majella is een eenbeukige kruiskerk in een traditionalistische stijl met expressionistische kenmerken. De kerk werd ontworpen door H.P.J. de Vries en werd gebouwd in 1928-1929.

Locatie: Nes 134

 

The Toeristenkerk ('tourists' church') is a small building in a simple Traditionalist style, built as a reformed church in ca. 1950. It served as as a ecumenical church aimed at tourists between 1976 and 2004 and is now a house.

Location: Nes 15

De Toeristenkerk is een klein gebouw in een eenvoudige, traditionalistische stijl, gebouwd als een hervormde kerk in ca. 1950 inwoners. Het gebouw diende als een oecumenische kerk gericht op toeristen tussen 1976 en 2004 en is nu een woonhuis.

Locatie: Nes 15

 

Wervershoof

 

The reformed church is an aisleless church in a curious Eclectic style with Jugendstil details, designed by W.G.F. Steinmetz and built in 1909, replacing a church destroyed by fire the previous year. Originally it had a turret at the top of the front. The church closed in 1952 and is nowadays used for storage. 

Location: Dorpsstraat 182

De hervormde kerk is een zaalkerk in een nieuwsgierige eclectische stijl, ontworpen door W.G.F. Steinmetz en gebouwd in 1909, ter vervanging van een kerk die vorig jaar door brand werd verwoest. Oorspronkelijk had de kerk een toren op dhet voorste gedeelte. De kerk werd in 1952 gesloten en dient tegenwoordig als opslagruimte.

Locatie: Dorpsstraat 182

 


The St. Werenfridus is a cruciform basilica in neo-Gothic style, designed by Th. Asseler and built in 1874-1875. It replaced a much more modest church from 1805.

Location: Dorpsstraat 73

De St. Werenfridus is een kruisbasiliek in neogotische stijl, ontworpen door Th. Asseler en gebouwd in 1874-1875. De kerk verving een veel bescheidener gebouw uit 1805.

Locatie: Dorpsstraat 73
 

Medemblik

 

The reformed Grote- of Bonifaciuskerk is a Gothic three-aisled hall-church from the 15th and 16th centuries, with a tower built shortly after 1404. In 1860-1863 the church was shortened when the derelict choirs were demolished and replaced by new closures.

Location: Kerksteeg 6a

De hervormde Grote- of Bonifaciuskerk is een gotische driebeukige hallenkerk uit de 15e en 16e eeuw, met een toren die kort na 1404 werd gebouwd. In 1860-1863 werd de kerk ingekort toen de vervallen koren werden gesloopt en vervangen door nieuwe sluitingen.

Locatie: Kerksteeg 6a

 The catholic St. Martinus is a three-aisled cruciform basilica in neo-Gothic style, designed by Th. Slinger and built in 1901-1903.

Location: Ridderstraat 3

De katholieke St. Martinus is een driebeukige kruisvormige basiliek in neogotische stijl, ontworpen door Th. Slinger en gebouwd in 1901-1903.

Locatie: Ridderstraat 3

Opperdoes

 

The reformed church is an aisleless church in Gothic style. Its tower was built in the 15th century, the nave and choir were build in ca. 1525, replacing a church from the 13th century which had been destroyed in 1517.

Location: Kerkebuurt 16

De hervormde kerk is een eenbeukige kerk in gotische stijl. De toren werd gebouwd in de 15e eeuw, het schip en het koor werden gebouwd in ca. 1525, ter vervanging van een kerk uit de 13e eeuw die in 1517 was verwoest.

Locatie: Kerkebuurt 16

 


Eben Haëzer-Rehoboth
is the name of a small aisleless church in a Traditionalist style, built in ca. 1929 as the church of the Oud Gereformeerde Gemeente. It was extended in 1993.

Location: Kerkebuurt 11

Eben Haëzer-Rehoboth is de naam van een kleine zaalkerk in een traditionalistische stijl, gebouwd in ca. 1929 als de kerk van de Oud Gereformeerde Gemeente. Het gebouw werd in 1993 vergroot.

Locatie: Kerkebuurt 11
 

The Gereformeerde kerk was built in 1938-1939, possibly using parts of its predecessor. The church was designed by B.W. Plooij and is in Traditionalist style.

Location: Noorderpad 21

De Gereformeerde kerk werd gebouwd in 1938-1939, mogelijk met gebruikmaking van delen van zijn voorganger. De kerk is ontworpen door B.W. Plooij en is in traditionalistische stijl.

Locatie: Noorderpad 21
 

Twisk

 

The reformed church is an aisleless church in Gothic style. The western part of the nave dates from the 14th century and was rebuilt into a consistory room in the 18th century. The eastern part of the nave was heightened in the early 16th century and shares its roof with the choir from the same period. The tower is from the second half of the 15th century. The church now serves as a theater.

Location: Dorpsweg 121

De hervormde kerk is een eenbeukige kerk in gotische stijl. Het westelijke deel van het schip dateert uit de 14e eeuw en werd in de 18e eeuw herbouwd tot een consistorie. Het oostelijke deel van het schip werd verhoogd in het begin van de 16e eeuw en deelt zijn dak met het koor uit dezelfde periode. De toren stamt uit de tweede helft van de 15e eeuw. De kerk dient nu als een theater.

Locatie: Dorpsweg 121

 


The Mennonite church is a small aisleless church in Eclectic style and was built in 1867.

Location: Dorpsweg 149

De doopsgezinde vermaning is een kleine zaalkerk in eclectische stijl en werd gebouwd in 1867.

Locatie: Dorpsweg 149
 

Oostwoud

 

The reformed church is an aisleless, T-shaped church in Classical style. It was built in 1753 and extended with a transept on the south side in ca. 1875.

Location: Oosteinde 44

De hervormde kerk is een zaalkerk in classicistische stijl met een T-vormige plattegrond. De kerk stamt uit 1753 en werd in 1875 uitgebreid met een dwarsbeuk aan de zuidkant.

Locatie: Oosteinde 44

 

Midwoud

 

The reformed church is a modern building, built in 1987 to replace its predecessor which in 1984 was destroyed by fire. Of that neo-Classical church, designed by A.T. van Wijngaarden and built in 1867, the tower remains.

Location: Midwouder Dorpsstraat 15

De hervormde kerk is een modern gebouw uit 1987, gebouwd ter vervanging van een voorganger die in 1984 door brand werd verwoest. Van die neoclassicistische kerk, ontworpen door A.T. van Wijngaarden en gebouwd in 1867, is de toren behouden.

Locatie: Midwouder Dorpsstraat 15

 

Hauwert

 

The reformed church is an aisleless cruciform church from the 15th and 16th centuries. Much of its original Gothic style has vanished with rebuildings in 1865 and 1910. It nowadays mostly serves a cultural purpose.

Location: Hauwert 95

De hervormde kerk is een eenbeukige kruiskerk uit de 15e en 16e eeuw. Veel van de oorspronkelijke gotische stijl is verdwenen door verbouwingen in 1865 en 1910. Het gebouw dient tegenwoordig vooral een cultureel doel.

Locatie: Hauwert 95

 

Nibbixwoud

 

The St. Cunera is a cruciform basilica in neo-Gothic style, designed by A.C. Bleijs and built in 1875-1877.

Location: Dorpsstraat 53

De St. Cunera is een kruisbasiliek in neogotische stijl, ontworpen door A.C. Bleijs en gebouwd in 1875-1877.

Locatie: Dorpsstraat 53

 

Wognum

 

The reformed church is an aisleless church in Gothic style, with a tower and a nave from the 15th century and a higher choir from the 16th. Parts of the nave of a predecessor from the 12th century survive as part of the western traves. 

Location: Raadhuisstraat 15

De hervormde kerk is een eenbeukige kerk in gotische stijl, met een toren en een schip uit de 15e eeuw en een hoger koor uit de 16e. Restanten van het schip van een voorganger uit de 12e eeuw bestaan nog als onderdeel van de westelijke traveeën.

Locatie: Raadhuisstraat 15

 
Back to the Province of Noord-Holland