Click here to go to the main page

Hoorn municipality / Gemeente Hoorn (NH)

Town in the West-Friesland region in the Noord-Holland province. First a small settlement, Hoorn was chartered in 1357 and developed into an important trade-center. Its glory peaked in the 16th and 17th centuries, and in the 17th century until the early 19th century Hoorn was the capital of the part of Holland north of the river Ij. Today, Hoorn has a well preserved historic center with many monumental buildings. Part of the Hoorn municipality are also the villages Zwaag and Westerblokker. 

Stad in de regio West-Friesland in de provincie Noord-Holland. Na te zijn begonnen als een kleine nederzetting, ontwikkelde Hoorn zich vanaf 1357, toen het stadsrechten kreeg, tot een belangrijk handelscentrum. De stad bereikte haar grootste bloei in de 16e en 17e eeuw, en in de 17e eeuw tot het begin van de 19e eeuw was Hoorn de hoofdstad van het deel van Holland ten noorden van het IJ. Heden heeft Hoorn een goed bewaard historisch centrum met vele monumentale gebouwen. Onderdeel van de gelijknamige gemeente zijn verder de dorpen Zwaag en Westerblokker.   
 

Hoorn

The St. Ceciliakapel is the former chapel of the St. Cecilia convent. The building dates from 1435 and was confiscated by the protestants in 1573, after which it was given a non-religious destination. Despite numerous changes, parts of it are still in Gothic style,

Location: Nieuwstraat 23

De St. Ceciliakapel is de voormalige kapel van het St. Ceciliaklooster. Het gebouw stamt uit 1435 en werd in 1573 door de protestanten geconfisceerd, waarna het een niet-religieuze bestemming kreeg. Ondanks vele veranderingen zijn delen van het gebouw nog steeds in gotische stijl.

Locatie: Nieuwstraat 23

 

 

Work on the Gothic Noorderkerk started in 1441 and the nave was completed in 1450, followed by the choir and the transept in 1453. Side-aisles were added in ca.1500 and 1519, resulting in a hall-church. 

Location: Kleine Noord 32

De bouw van de Noorderkerk begon in 1441 en het schip werd voltooid in 1450, gevolgd door het koor en het transept in 1453. Rond 1500 en in 1519 werden zijbeuken toegevoegd waardoor een hallenkerk ontstond.

Locatie: Kleine Noord 32

 

The Mariakapel was built in 1506 as the chapel of a Franciscan convent. It had several non religious functions after the Reformation and was a catholic church from 1826 until 1877, when it was destroyed by a fire. After it was rebuilt it became a protestant church (Gereformeerd) until 1967. The neo-Classical facade dates from 1826-1827. It is now used for exhibitions.

Location: Korte Achterstraat 2a

De Mariakapel werd in 1506 gebouwd als de kapel van een Franciscanesserklooster. Na de Reformatie had het verscheidene niet-religieuze functies totdat het van 1826 tot 1877 als katholieke kerk diende. In dat laatste jaar werd het door een brand verwoest. Na het herstel deed het tot 1967 dienst als een gereformeerde kerk. De neoclassicistische voorgevel dateert uit 1826-1827. Het gebouw wordt nu gebruikt voor tentoonstellingen.

Locatie: Korte Achterstraat 2a
 


Although the Oosterkerk has a facade in Mannerist style, possibly designed by Hendrick de Keyser and built in 1616, the rest of the building is Gothic. This is the former church of St. Anthonis, built in 1519. Traditionally this was the church of the sailors. 

Location: Grote Oost 60

Hoewel de Oosterkerk een gevel in maniëristische stijl heeft, mogelijk ontworpen door Hendrick de Keyser en gebouwd in 1616, is het gebouw verder gotisch. Dit is de voormalige kerk van St. Anthonis, gebouwd in 1519. Traditioneel was dit de kerk van de zeelieden. 

Locatie: Grote Oost 60

 

 

The Lutheran church dates from 1769 and was built in Classical style with Rococo influences. It replaced a hidden church which was built behind several houses and could not be seen from the street, as the official reformed church demanded. In 1922 the church was shortened at the backside.

Location: Ramen 4

De Lutherse kerk dateert uit 1769 en werd gebouwd in classicistische stijl met rococo invloeden. Het gebouw verving een schuilkerk die was gelegen achter een aantal huizen en dus niet te zien was vanaf de straat, zoals de officiële gereformeerde kerk dat eiste. In 1922 werd de kerk ingekort aan de achterzijde.

Locatie: Ramen 4

 

The Mennonite church is an aisleless building with a facade in Eclectic style. It was designed by H. Linse and built in 1865. It was closed in 1971 and is now a shop.

Location: Ramen 31

De Doopsgezinde kerk is een zaalkerk met een gevel in eclectische stijl. De kerk werd ontworpen door H. Linse en gebouwd in 1865. Het werd in 1971 gesloten en is nu een winkel.

Locatie: Ramen 31

 

The Roman Catholic H.H. Cyriacus en Franciscus from 1879-1882 was designed by A.C. Bleijs. This architect, who was born in Hoorn, later designed the St. Nicolaas in Amsterdam, which in many ways is a bigger and perfected version of this church. Unusual for a Roman Catholic church is the Neo-Renaissance style. Catholic churches in that period were mostly in Neo-Gothic style while Neo-Renaissance was the preferred style of the protestants.

Location: Grote Noord 15

De rooms-katholieke H.H. Cyriacus en Franciscus uit 1879-1882 werd ontworpen door A.C. Bleijs. Deze architect, die werd geboren in Hoorn, lontwierp later de St. Nicolaas in Amsterdam, die in veel opzichten een grotere en geperfectioneerde versie is van deze kerk. Ongebruikelijk voor een rooms-katholieke kerk is de keuze voor de neorenaissance stijl. Katholieke kerken waren in die periode meestal neogotisch, terwijl neorenaissance de voorkeur was van de protestanten.

Locatie: Grote Noord 15

 

 

The Grote Kerk ('Great Church') was built in 1881-1883 after a predecessor had burnt down in 1879, a church which itself replaced a big medieval church. The church was designed by architect C. Muysken and is in Neo-Renaissance style. It's no longer in use as a church and currently contains shops and apartments.

Location: Kerkplein 33

De Grote Kerk werd gebouwd in 1881-1883 nadat haar voorganger in 1879 was afgebrand, een kerk die zelf weer een grote middeleeuwse kerk had vervangen. De kerk werd ontworpen door architect C. Muysken en is in neorenaissance stijl. Zij is niet meer als kerk in gebruik en huisvest tegenwoordig een aantal winkels en appartementen.

Locatie: Kerkplein 33

 The reformed chapel or Eikstraatkerk is an aisleless church in Expressionist style, designed by C. Trappenburg and built in 1933-1934. It was closed in 2001 and rebuilt into apartements later.

Location: Eikstraat 1

De hervormde kapel of Eikstraatkerk is een zaakerk in expressionistische stijl, ontworpen door C. Trappenburg en gebouwd in 1933-1934. Het werd in 2001 gesloten en later herbouwd tot appartementen.

Locatie: Eikstraat 1
 
Zwaag

The Reformed church is an aisleless church in Gothic style, with a choir and tower from the 15th century and a nave from the 16th centuries. It gradually replaced a 12th-century predecessor.

Location: Kerkelaan 8

De hervormde kerk is een zaalkerk in gotische stijl, met een koor en toren uit de 15e eeuw en een schip uit de 16e eeuw De kerk verving geleidelijk een 12e-eeuwse voorganger.

Locatie: Kerkelaan 8
 

 

The Lourdes chapel is a hexagonal building in a neo-Gothic style. It was built in 1882 and was possibly designed by A.C. Bleijs.

Location: Pastoor Nuijenstraat 2

De Lourdeskapel is een zeshoekig gebouw in neogotische stijl. Het werd gebouwd in 1882 en werd mogelijk ontworpen door A.C. Bleijs.

Locatie: Pastoor Nuijenstraat 2

 

 

The St. Martinus is a three-aisled cruciform church designed in Expressionist style, designed by J. Bekkers and built in 1932-1933.

Location: Pastoor Nuijenstraat 3

De St. Martinus is een driebeukige kruisvormige kerk ontworpen in expressionistische stijl, ontworpen door J. Bekkers en gebouwd in 1932-1933.

Locatie: Pastoor Nuijenstraat 3

 
Westerblokker


The Reformed church is a combination of a 16tth-century tower in a simple late-Gothic style and an aisleless nave in neo-Classical  style, built in 1864 after its predecessor burned down.

Location: Westerblokker 105

De hervormde kerk is een combinatie van een 16e-eeuwse toren in een eenvoudige laatgotische stijl en een eenbeukig schip in neoclassicistische stijl, gebouwd in 1864 nadat de voorganger was afgebrand.

Locatie: Westerblokker 105
 

 

The catholic St. Michaël is a three-aisled church in neo-Classical style, designed by Th. Molkenboer and built in 1852-1853. In 1913 it was extended with a fourth aisle. It was closed in 1972 and served as a shop for several decades. A restoration started in 2015.

Location: Westerblokker 44

De katholieke St. Michaël is een driebeukige kerk in neoclassicistische stijl, ontworpen door Th. Molkenboer en gebouwd in 1852-1853. In 1913 vond een uitbreiding met een vierde beuk plaats. In 1972 werd de kerk buiten dienst gesteld en daarna diende het gebouw tientallen jaren als winkel. Een restauratie startte in 2015.

 Locatie: Westerblokker 44

 
Back to the Province of Noord-Holland