Click here to go to the main page

Gooise Meren municipality / Gemeente Gooise Meren (NH)

Municipality in the south-eastern part of Noord-Holland, formed in 2016 with the merger of the Bussum, Naarden and Muiden municipalities. Although the chosen name suggests otherwise, of its four population centers only Bussum and Naarden are in the Het Gooi region, while Muiden and Muiderberg are in the Vechtstreek. Administrative center of the new municipality is Bussum.

Gemeente in het zuidoostelijke deel van Noord-Holland, opgericht in 2016 door de fusie van de gemeenten Bussum, Naarden en Muiden. Hoewel de gekozen naam anders doet vermoeden, liggen van de vier kernen alleen Bussum en Naarden in Het Gooi , terwijl Muiden en Muiderberg tot de Vechtstreek behoren.

 
Naarden

Naarden is the only town in the Het Gooi region which was given city rights in the Middle Ages. These rights were given in ca. 1300, but as a village Naarden already existed in the 10th century. However, its original location was a bit more to the north, and because of floodings the town was rebuilt at its current location in ca. 1350. Until 1926 Naarden, as a fortified town, had a military status and was restricted by its fortifications. When the status was lifted, the town could grow outside its fortifications and eventually became connected to Bussum.

Naarden is de enige stad in Het Gooi die in de middeleeuwen stadsrechten kreeg. Deze rechten werden gegeven in ca. 1300 , maar als een dorp bestond Naarden al in de 10e eeuw. Echter, de oorspronkelijke locatie was iets noordelijker, en vanwege overstromingen werd de stad in ca. 1350 op de huidige locatie herbouwd. Tot 1926 had Naarden als vestingstad een militaire status en werd de groei beperkt door de vestingwerken. Nadat deze status werd opgeheven kon de stad buiten de vestingwerken groeien en raakte uiteindelijk verbonden met Bussum.
 

 

 

 
The reformed Grote Kerk ('Great Church') until the Reformation was known as St. Vitus. The church dates from the 15th century and has unique painted wooden vaults.

Location: St. Annastraat 5

De hervormde Grote Kerk heette tot de Reformatie St. Vitus. De kerk dateert uit de 15e eeuw en heeft unieke beschilderde houten gewelven.

Locatie: St. Annastraat 5

 

The Comeniuskapel is a late-Gothic 15th-century chapel of a monastery, which served as a Walloon church after 1651. In the 1930's it became the mausoleum for Moravian theologian and pedagogue Jan Amos Komensky, a.k.a. Comenius, who had died in Amsterdam in 1670.

Location: Kloosterstraat 29

De Comeniuskapel is een laat-gotische 15e-eeuwse kloosterkapel die na 1651 diende als een Waalse kerk. In de jaren 1930 werd het het mausoleum voor de Moravische theoloog en pedagoog Jan Amos Komensky, beter bekend als Comenius , die in 1670 in Amsterdam was overleden.

Locatie: Kloosterstraat 29

 

 

 

The former Gereformeerde Andreaskerk was built in 1895 and is in an eclectic style.

Location: Turfpoortstraat 29

De voormalige gereformeerde Andreaskerk stamt uit 1895 en is in een eclectische stijl.

Locatie: Turfpoortstraat 29

 

 

 

The Roman-Catholic St. Vitus dates from 1911 and is a neo-Romanesque building designed by J. Stuyt.

Location: Turfpoortstraat 3

De rooms-katholieke St. Vitus stamt uit 1911 en werd in een neoromaanse stijl ontworpen door J. Stuyt.

Locatie: Turfpoortstraat 3

 
Bussum

Bussum was originally a small agricultural village, governed by Naarden until 1817. Until the 19th century it had no church of its own, but in ca. 1520 it did get a chapel. After the 1870's the village has grown considerably and has become a commuter town.

Bussum was oorspronkelijk een klein agrarisch dorp dat tot 1817 werd bestuurd door Naarden. Tot in de 19e eeuw had het dorp geen eigen kerk, al werd er in ca. 1520 wel een kapel gebouwd. Sinds de jaren 1870 is het dorp flink gegroeid, met name door het forensenverkeer.

 

 

The boarding school for girls Mariënburg is a complex in Neo-Gothic style, built in 1878-1881. The picture shows the chapel. The design is often attributed to P.J.H. Cuypers, but some sources mention his greatest rival A. Tepe instead.

Location: Brinklaan 82 

Het Meisjesinternaat Mariënburg is een complex in neogotische stijl, gebouwd in 1878-1881. De foto toont de kapel. Het ontwerp wordt vaak toegeschreven aan P.J.H. Cuypers maar sommige bronnen noemen juist diens grootste concurrent, A. Tepe.

Locatie: Brinklaan 82 

 

 

 
The former catholic St. Vitus was built in 1883-1884 and was designed by P.J.H. Cuypers. The neo-Gothic basilica was modelled after the medieval Broederenkerk in Zutphen. The tower, added in 1896, was designed by J.Th.J. Cuypers and was modelled after the 16th-century tower of Eemnes-Buiten. The church closed in 1982 and was damaged by fire in 1988 until it was finally rebuilt into apartments in 2002-2003.

Location: Brinklaan 11

De voormalige katholieke St. Vitus uit 1883-1884 werd eveneens ontworpen door P.J.H. Cuypers. Het ontwerp van de neogotische basiliek is gebaseerd op de middeleeuwse Broederenkerk in Zutphen. De toren, die in 1896 werd toegevoegd, werd ontworpen door J.Th.J. Cuypers naar voorbeeld van de 16e-eeuwse toren van Eemnes-Buiten. De kerk werd in 1982 gesloten en raakte n 1988 beschadigd door brand alvorens uiteindelijk in 2002-2003 te worden verbouwd tot appartementen. 

Locatie: Brinklaan 11

 

 

The former Gereformeerde Kerk, later Christelijke Gereformeerde Kerk, was built in 1892 and is in an eclectic style with neo-Gothic influences. It was designed by C. van Norren. In 2011 it was transformed into a house. 

Location: Iepenlaan 6

De voormalige Gereformeerde Kerk, later Christelijke Gereformeerde Kerk, werd gebouwd in 1892 en is in een eclectische stijl met neogotische invloeden. Zij werd ontworpen door C. van Norren. In 2011 werd zij omgebouwd tot een woonhuis. 

Locatie: Iepenlaan 6

 

 

 

The Evangelical Lutheran church was built in 1903 as a small cruciform church in Neo-Gothic style, designed by an architect Nierop. However, in 1937 it was enlarged by F.B. Jantzen and underwent a complete metamorphosis.

Location: Mecklenburglaan 50

De Evangelisch-Lutherse kerk werd gebouwd in 1903 als een kleine kruiskerk in neogotische stijl, ontworpen door een zekere architect Nierop. Echter, in 1937 werd zij uitgebreid door F.B. Jantzen en onderging hierbij een complete metamorfose.

Locatie: Mecklenburglaan 50

 

 

 

 

The Johanneskerk was built in 1904 for the Christelijk Gereformeerde Kerk, which exchanged it for the former Gereformeerde Kerk in 1926. The building  is now a centre for mind sport.

Location: Nieuwe Englaan 6 

De Johanneskerk is gebouwd in 1904 voor de Christelijk Gereformeerde Kerk, die het in 1926 inruilde voor de voormalige Gereformeerde Kerk. Het gebouw huisvest nu een denksportcentrum.

Locatie: Nieuwe Englaan 6 

 

 

 

Another church which has been rebuilt into apartments is the former reformed Vredekerk ('peace church'), which was built in 1913-1914. It was designed by architect C. Doornenberg in Rationalist style. In 1996 the church was closed and in 2004 it was rebuilt. 

Location: Huizerweg 2

De voormalige hervormde Vredekerk werd gebouwd in 1913-1914. Zij werd ontworpen door architect C. Doornenberg in rationalistische stijl. In 1996 werd de kerk gesloten en in 2004 werd het gebouw verbouwd.

Locatie: Huizerweg 2

 

 

 

The church of the Nederlandse Protestanten Bond was built in 1915. It's an aisleless church in Neo-Romanesque style with a tower at the back. It was designed by J. van der Goot and C.J. Kruisweg.

Location: Nieuwe Hilversumseweg 22

De kerk van de Nederlandse Protestanten Bond werd gebouwd in 1915. Het is een zaalkerk in neoromaanse stijl met een toren aan de achterkant. Het gebouw werd ontworpen door J. van der Goot en C.J. Kruisweg. 

Locatie: Nieuwe Hilversumseweg 22

 

 

The synagogue was built in 1918 as the church of the Hersteld Apostolische Gemeente and was designed by H.P. Sijmons. In 1930 it was rebuilt into a synagogue by architect J.S. Baars.

Location: Kromme Englaan 1

De synagoge werd gebouwd in 1918 als de kerk van de Hersteld Apostolische Gemeente en was ontworpen door H.P. Sijmons. In 1930 werd zijverbouwd tot een synagoge door architect J.S. Baars. 

Locatie: Kromme Englaan 1

 

 

 

The Wilhelminakerk dates from 1926, and was probably Tj. Kuipers last church in the Netherlands. For this church the architect used a moderate Expressionist style. The church was built for the gereformeerden, but after that denomination merged with the hervormden this is the only protestant church in Bussum's centre that is still being used. 

Location: Wilhelminaplantsoen 14  

De Wilhelminakerk dateert uit 1926, en was waarschijnlijk de laatste kerk die architect Tj. Kuipers' in Nederland bouwde. Voor deze kerk gebruikte de architect een gematigd-expressionistische stijl. De kerk werd gebouwd voor de gereformeerden, maar is sinds de fusie met de hervormden de enige protestantse kerk in het centrum van Bussum die nog steeds wordt gebruikt.

Locatie: Wilhelminaplantsoen 14 

 

 

After the closing of the St. Vitus in 1982, the O.L. Vrouwekerk ('church of Our Lady') became the major catholic church of Bussum. It dates from 1921 and was designed by J.Th.J. Cuypers and P. Cuypers jr., P.J.H. Cuypers' son and grandson. The church is also simply called Koepelkerk ('dome church') for obvious reasons. 

Location: Brinklaan 40  

Na de sluiting van de St. Vitus in 1982 is de O.L. Vrouwekerk de belangrijkste katholieke kerk van Bussum. Zij dateert uit 1921 en is ontworpen door J.Th.J. Cuypers en P. Cuypers jr., respectievelijk de zoon en kleinzoon van P.J.H. Cuypers. De kerk wordt om voor de hand liggende redenen ook wel Koepelkerk genoemd.

Location: Brinklaan 40

 

 

The reformed Spieghelkerk was designed by Th. Rueter and built in 1922-1924. It's a cruciform church in Expressionist style.

Location: Nieuwe Hilversumseweg 34

De hervormde Spieghelkerk werd ontworpen door Th. Rueter en gebouwd in 1922-1924. Het is een kruiskerk in expressionistische stijl. 

Locatie: Nieuwe Hilversumseweg 34

 

 

The Mennonite church doesn't really look like a church. It's a house-like building with a more moumental portal in Expressionist style. It was designed by  C.J. Kruisweg and built in 1923.

Location: Wladimirlaan 10

De Doopsgezinde kerk ziet er niet echt uit als een kerk. Het is een huisachtig gebouw met een meer monumentaal portaal in expressionistische stijl. Het gebouw werd ontworpen door C.J. Kruisweg en stamt uit 1923. 

Locatie: Wladimirlaan 10

 

 

 

The church of the Hersteld Apostolische Gemeente is also in Expressionist style. It was designed by H.F. Sijmons and built in 1930. It's now an evangelical church.

Location: Oud Bussummerweg 70

De kerk van de Hersteld Apostolische Gemeente is ook in expressionistische stijl. Zij werd ontworpen door H.F. Sijmons en is gebouwd in 1930. Het is nu een evangelische kerk. 

Locatie: Oud Bussummerweg 70

 

 

The second catholic parish church that is still active is the St. Joseph, a big basilica in Traditionalist style, designed by H. van Putten and built in 1952-1953. The open bell tower was added in 1960.

Location: Ceintuurbaan 43

De tweede nog geopende katholieke parochiekerk is de St. Joseph, een grote basiliek in traditionalistische stijl, ontworpen door H. van Putten en gebouwd in 1952-1953. De open klokkentoren werd toegevoegd in 1960.

Locatie: Ceintuurbaan 43

 

 
Muiden

Muiden already existed in the 8th century and is known to have a church since at least the year 777. First belonging to Utrecht, it became part of Holland in the 13th century. It was given city rights in that same century. Like Naarden, Muiden is a fortified town. Although this status was ended in 1923, Muiden did not expand beyond its old borders until after World War Two.

Muiden bestond al in de 8e eeuw en heeft al sinds tenminste het jaar 777 een ​​kerk. Na aanvankelijk bij Utrecht te hebben gehoord werd Muiden in de 13e eeuw onderdeel van Holland. Diezelfde eeuw kreeg zij stadsrechten. Net als Naarden is Muiden een vestingstad. Hoewel deze status werd beëindigd in 1923, groeide Muiden pas na de Tweede Wereldoorlog buiten haar oude grenzen.
 

 

The Reformed church or Grote Kerk has a 12th-century Romanesque tower but is otherwise a Gothic pseudo-basilica from the 15th century. The church is covered with natural stone on the outside.

Location: Kerkstraat 3

De hervormde Grote Kerk heeft een romaanse toren uit de 12e eeuw. De kerk zelf is een gotische pseudobasiliek uit de 15e eeuw. De kerk is aan de buitenkant bekleed met natuursteen.

Locatie: Kerkstraat 3

 
 

 

The catholic St. Nicolaas is an aisleless cruciform church, built in 1822 from a design in Neo-Classical style by T.F. Suys. In 1894 part of the church was replaced by a transept and choir in Neo-Romanesque style.

Location: Herengracht 83

De katholieke St. Nicolaas is een eenbeukige kruiskerk, in 1822 gebouwd volgens een neoclassicistisch ontwerp van T.F. Suys. In 1894 werd een deel van de kerk vervangen dor een transept en koor in neoromaanse stijl.

Locatie: Herengracht 83

 
 

 

The old Gereformeerde Kerk is a small building in a non-specific style. It was built in 1890 and was replaced in 1928. It's now a house.

Location: Hellingstraat 51

De oude Gereformeerde Kerk is een klein gebouw in een niet-specifieke stijl. Het werd gebouwd in 1890 en werd vervangen in 1928. Het is nu een huis.

Locatie: Hellingstraat 51

 
 

In 1928 a new Gereformeerde kerk, or Singelkerk, was built. It's in Expressionist style and was designed by N. Doornberg. This building also is nowadays a house.

Location: Singelstraat 28

In 1928 werd een nieuwe Gereformeerde kerk, of Singelkerk, gebouwd. Het gebouw is in expressionistische stijl en is ontworpen door N. Doornberg. Ook dit gebouw is tegenwoordig een huis.

Locatie Singelstraat 28

 
 

Muiderberg

Muiderberg is the only village in the municipality. Due to its location at the IJmeer, the village has been a beach resort since the late-19th century. It is mostly populated by commuters working in Amsterdam.

Muiderberg is het enige dorp in de gemeente . Door zijn ligging aan het IJmeer is het dorp sinds het einde van de 19e eeuw een badplaats. Het dorp wordt vooral bevolkt door forensen die werken in Amsterdam. 

 

 

The Reformed church is an aisleless church in Gothic style, built in the 15th century. It was destroyed by fire in 1630 and not repaired until 1686. After another fire destroyed the spire, the tower was crowned with battlements.

Location: Kerkpad 2

De Hervormde kerk is een eenbeukige kerk in gotische stijl, gebouwd in de 15e eeuw. Het gebouw werd verwoest door een brand in 1630 en pas in 1686 hersteld. Nadat nog een brand de spits verwoestte werd de toren bekroond met kantelen.

Locatie: Kerkpad 2

 
 

 

 

The former Gereformeerde kerk is a small building in simple Expressionist style. It was built in 1926.

Location: Populierenlaan 2b

De voormalige Gereformeerde kerk is een klein gebouw in eenvoudige expressionistische stijl. De kerk dateert uit 1926.

Locatie Populierenlaan 2b

 
 

The catholic Maria Sterre der Zee ('Mary Star of the Sea') or Boskapel was built in 1953 by the drastic conversion of a farmhouse from ca. 1875. The church is in Traditionalist style.

Location: Brink 29

De katholieke Maria Sterre der Zee of Boskapel werd gebouwd in 1953 door de drastische verbouwing van een boerderij uit ca. 1875. De kerk is in traditionalistische stijl.

Locatie: Brink 29

 

 
Back to the Province of Noord-Holland