Click here to go to the main page

Moerdijk municipality / Gemeente Moerdijk (NB)

Moerdijk municipality was formed in 1997 with the merger of the municipalities of Fijnaart en Heijningen, Klundert, Standdaarbuiten, Willemstad and Zevenbergen, making it one of the largest municipalities of Noord-Brabant. Originally named Zevenbergen, its name was changed to Moerdijk in 1998, after one of its villages and its large industrial zone. Administrative center, and the largest population center, however is the town of Zevenbergen. As this part of the province was a battleground in 1944, most of the churches were badly damaged or completely destroyed and replaced by new ones after the war.

De gemeente Moerdijk is in 1997 ontstaan ​​uit de fusie van de gemeenten Fijnaart en Heijningen, Klundert, Standdaarbuiten, Willemstad en Zevenbergen en is daarmee een van de grootste gemeenten van Noord-Brabant. Oorspronkelijk heette zij Zevenbergen, maar in 1998 werd de naam veranderd in Moerdijk, naar een van de dorpen en het daarbij gelegen grote industriegebied. Administratief centrum en het grootste bevolkingscentrum is echter de stad Zevenbergen. Aangezien dit deel van de provincie in 1944 een slagveld was, werden de meeste kerken zwaar beschadigd of volledig verwoest en na de oorlog vervangen door nieuwe.

 
Willemstad


The fortified town Willemstad was only founded in 1588, and had no church until the Reformed church was built in 1597 to 1607. It was the first permanent church in the Netherlands that was specifically built for protestant services and has a centralized, octagonal groundplan. The tower was never completed.

Location: Kerkring 1

De vestingstad Willemstad is pas in 1588 gesticht en had geen kerk totdat in de jaren 1597 tot 1607 de hervormde kerk werd gebouwd. Het was de eerste permanente kerk in Nederland die speciaal voor protestantse erediensten werd gebouwd en heeft een centraliserende achthoekige plattegrond. De toren bleef onvoltooid.

Locatie: Kerkring 1
 

The Gereformeerde kerk is an aisleless church in simple neo-Classical style, built in 1890.

Location: Markt 25

De Gereformeerde kerk is een zaalkerk in eenvoudige neoclassicistische stijl uit 1890.

Locatie: Markt 25
 

The catholic Maagd Maria ('Virgin Mary') is an aisleless church in Traditionalist style, designed by A.W. and B.P.J. Oomen and built in 1949-1950 out of the ruins of a neo-Gothic church which in 1944 had been destroyed.

Location: Landpoortstraat 34

De katholieke kerk H. Maagd Maria is een zaalkerk in traditionalistische stijl, ontworpen door A.W. and B.P.J. Oomen en gebouwd in 1949-1950 ter vervanging van een in 1944 verwoeste neogotische kerk.

Locatie: Landpoortstraat 34
 
FijnaartThe reformed church is a cruciform aisleless church in neo-Classical style, designed by C. Blansjaar and built in 1875.

Location: Kerkring 1

De hervormde kerk is een kruisvormige zaalkerk in neoclassicistische stijl, ontworpen door C. Blansjaar en gebouwd in 1875.

Locatie: Kerkring 1
 
The catholic H. Jacobus de Meerdere ('St. James the Great') is a basilica in Traditionalist style, designed by J. Hurks and built in 1953 to replace a previous church which had been destroyed in 1944.

Location: Molenstraat 26

De katholieke H. Jacobus de Meerdere is een basiliek in traditionalistische stijl, ontworpen door J. Hurks en gebouwd in 1953 ter vervanging van een vorige kerk die in 1944 was verwoest.

Locatie: Molenstraat 26

 
The Gereformeerde kerk was built in simple neo-Classical style in 1888, probably to a design by local builder and architect W.H. Segboer. In 1950 it was extended with a new front part in Traditionalist style.

Location: Wilhelminastraat 64

De Gereformeerde kerk is in 1888 in eenvoudige neoclassicistische stijl, waarschijnlijk gebouwd naar een ontwerp door de plaatselijke aannemer en architect W.H. Segboer. In 1950 werd het aan de voorkant uitgebreid met een nieuw gedeelte in traditionalistische stijl.

Locatie: Wilhelminastraat 64
 
Standdaarbuiten


The reformed church is a small aisleless building in neo-Classical style, built in 1810. It closed in 2010 and was rebuilt into two apartments recently.

Location: Havenstraat 7

De hervormde kerk is een klein zaalgebouw in neoclassicistische stijl, gebouwd in 1810. Het sloot in 2010 en is recent verbouwd tot twee appartementen.

Locatie: Havenstraat 7 
 
Noordhoek


The St. Jozef is a three-aisled basilica in Expressionist style, designed by Dom P. Bellot and H.C. van de Leur and built in 1921.

Location: Bisschop Hopmansstraat 3 

De St. Jozef is een driebeukige basiliek in expressionistische stijl, ontworpen door Dom P. Bellot en H.C. van de Leur en gebouwd in 1921.

Locatie: Bisschop Hopmansstraat 3
 
Klundert


The catholic St. Johannes de Doper ('St. John the Baptist') is a cruciform basilica in neo-Gothic style, designed by P.J. van Genk and built in 1889-1890. Originally it had a tower which however was not rebuilt after having been destroyed in 1944. The church closed in 2013 and has now a cultural purpose.

Location: Molenstraat 31

De katholieke St. Johannes de Doper is een kruisbasiliek in neogotische stijl, ontworpen door P.J. van Genk en gebouwd in 1889-1890. Oorspronkelijk had het een toren die na verwoesting in 1944 echter niet is herbouwd. De kerk sloot in 2013 en heeft nu een culturele bestemming.

Locatie: Molenstraat 31
 
The reformed church is a centralizing church in Traditionalist style with a stretched hexagonal groundplan. It was designed by A.P. Smits and built in 1952, replacing its predecessor of 1740 which had been destroyed in 1944.

Location: Kerkring 1

De hervormde kerk is een centraliserende kerk in traditionalistische stijl met een uitgerekte zeshoekige plattegrond. Het is ontworpen door A.P. Smits en gebouwd in 1952, ter vervanging van zijn in 1944 verwoeste voorganger uit 1740.

Locatie: Kerkring 1
 
Zevenbergen


The reformed Catharinakerk is a cruciform pseudobasilica in Gothic style, with its oldest parts dating from the 14th century. The church was heavily damaged in WW2 and was restored in 1949-1953 while its tower was completely rebuilt in 1961.

Location: Markt 4

De hervormde Catharinakerk is een kruisvormige pseudobasiliek in gotische stijl, waarvan de oudste delen dateren uit de 14e eeuw. De kerk werd zwaar beschadigd in WO II en werd gerestaureerd in 1949-1953 terwijl de toren in 1961 volledig werd herbouwd.

Locatie: Markt 4
 
The Gereformeerde kerk is an aisleless church in simple neo-Classical style, built in 1841.

Location: Noordhaven 2

De Gereformeerde kerk is een zaalkerk in eenvoudige neoclassicistische stijl, gebouwd in 1841.

Locatie: Noordhaven 2
 
The St. BartholomeŘs is a three-aisled pseudo-basilica in a neo-Romanesque style, designed by J. Stuyt and built in 1929-1930. The original tower was destroyed in 1944 and replaced in 1954 by a new one, designed by W.J. Bunnik.

Location: Markt 19

De St. BartholomeŘs is een driebeukige pseudobasiliek in neoromaanse stijl, ontworpen door J. Stuyt en gebouwd in 1929-1930. De oorspronkelijke toren werd in 1944 verwoest en in 1954 vervangen door een nieuwe, ontworpen door W.J. Bunnik.

Locatie: Markt 19
 
Zevenbergschen Hoek
 
The St. BartholomeŘs is a basilica in Traditionalist style, designed by J. Bunnik and F. Mol and built in 1948-1949. It replaced a big dome-church designed by C. Weber which had been destroyed in 1944.

Location: Kerkplein 4

De St. BartholomeŘs is een basiliek in traditionalistische stijl, ontworpen door J. Bunnik en F. Mol en gebouwd in 1948-1949. Het verving een grote koepelkerk ontworpen door C. Weber die in 1944 was verwoest.

Locatie: Kerkplein 4
 
Langeweg
 

The church H. Hart van Jezus ('Sacred Heart of Jesus') is an aisleless church in Traditionalist style designed by P.C. Schellekens. It was built in 1951 as the church of a Capuchin monastery and replaced a church which in 1944, with most of the monastery, had been destroyed. The church closed in 2013.

Location: Kloosterlaan 6

De kerk H. Hart van Jezus is een zaalkerk in traditionalistische stijl ontworpen door P.C. Schellekens. Zij werd in 1951 gebouwd als de kerk van een kapucijnenklooster en verving een kerk die in 1944, samen met het grootste deel van het klooster, was verwoest. De kerk is in 2013 gesloten.

Locatie: Kloosterlaan 6
 

BBack to the Province of Noord-Brabant