Click here to go to the main page

Sittard-Geleen municipality / Gemeente Sittard-Geleen (L)

Part 2/2

 
Geleen

 

The St. Marcellinus en St. Petrus of Oud-Geleen is a Neo-Gothic basilica designed by C. Weber and built in 1862. Its tower dates from the early 16th century and is built mostly of marl. The church was extended with a transept and baptistry by H.J. Palmen in 1956-1957.

Location: Leurstraat 1

De St. Marcellinus en St. Petrus in Oud-Geleen is een neogotische basiliek, ontworpen door C. Weber en gebouwd in 1862. De toren dateert uit het begin van de 16e eeuw en is grotendeels gebouwd van mergel. De kerk werd in 1956-1957 uitgebreid met een transept en doopkapel door H.J. Palmen.

Locatie: Leurstraat 1

 

 

 

The St. Janskluis is a chapel built in 1699 using both brick and marl. It first served as a small hospital, and was called St. Rochus then, but between 1722 and 1912 it was the home of several successive hermits.

Location:  Kluis 3

De St. Janskluis is een kapel gebouwd in 1699 met toepassing van zowel baksteen en mergel. Eerst diende als een klein ziekenhuis, en heette toen St. Rochus, maar tussen 1722 en 1912 werd het bewoond door verschillende opeenvolgende kluizenaars.

Locatie: Kluis 3

 

 

 

The St. Augustinus is a large cruciform basilica with a monumental front with two towers. The church was built in 1933-1934 and was designed in a combination of Expressionist and Traditionalist styles by J.Th.J. Cuypers and P. Cuypers jr..

Location: Prins de Lignestraat

De St. Augustinus is een grote kruisbasiliek met een monumentaal front met twee torens. De kerk werd gebouwd in 1933-1934 en is ontworpen in een combinatie van expressionistische en traditionalistische stijlen door J.Th.J. Cuypers and P. Cuypers jr..

Locatie: Prins de Lignestraat

 

 

 

The Paterskerk or H. Hart van Jezus is a former monastery church built in 1935. The church in Traditionalist style was designed by P.A. Schols.

Location: Rijksweg Noord 35

De Paterskerk of H. Hart van Jezus is een voormalig kloosterkerk, gebouwd in 1935. De kerk in traditionalistische stijl werd ontworpen door P.A. Schols.

Locatie: Rijksweg Noord 35

 

 

The Christus Koning is a big church in Traditionalist style, designed by H. Koene and built in 1951-1953.

Location: Kluis 19

De Christus Koning is een grote kerk in traditionalistische stijl, ontworpen door H. Koene en gebouwd in 1951-1953.

Locatie: Kluis 19

 

 
Holtum

 

The St. Martinus is a Neo-Romanesque church, built in 1887-1888 after a design by J. Kayser. The lower part of the marl tower is the only remaing part of a medieval predecessor. In 1936 the church was enlarged by architect J.E. Schoenmaeckers.

Location: Martinusstraat 3

De St. Martinus is een neoromaanse kerk, gebouwd in 1887-1888 naar een ontwerp van J. Kayser. Het onderste deel van de mergelstenen toren is het enige resterende deel van een middeleeuwse voorganger. In 1936 werd de kerk vergroot door architect  J.E. Schoenmaeckers.

Locatie: Martinusstraat 3

 

 
Limbricht

 

The old St. Salvius is a part Romanesque, part Gothic two-aisled church with a late-Romanesque choir. Its oldest parts are made of river stones, while for later parts marl and brick were used.

Location: Platz 2

De oude St. Salvius is een deels romaanse, deels gotische tweebeukige kerk met een laat-romaanse koor. De oudste delen zijn gebouwd van stenen uit de Maas, terwijl voor latere delen mergel en baksteen werden gebruikt.

Locatie: Platz 2

 

 

 

The new St. Salvius was built in 1922 to replace the smaller old church. The church was designed in a more or less Neo-Romanesque style by J.Th.J. Cuypers and  P. Cuypers jr. and was built of Kunraderstone.

Location: Burgemeester Coonenplein 2

De nieuwe St. Salvius werd gebouwd in 1922 ter vervanging van de kleinere oude kerk. De kerk werd ontworpen in een min of meer neoromaanse stijl door J.Th.J. Cuypers and P. Cuypers jr. C en werd gebouwd van Kunrader steen.

Locatie: Burgemeester Coonenplein 2

 

 

 
Einighausen
The O.L.V. Ten Hemelopneming is a cruciform basilica in Neo-Romanesque style, designed by C.J.H. Franssen and built in 1905-1906.

Location: Heistraat 11

De O.L.V. ten Hemelopneming is een kruisbasiliek in neoromaanse stijl, ontworpen door C.J.H. Franssen en gebouwd in 1905-1906.

Locatie: Heistraat 11
 
Lindenheuvel


Lindenheuvel today is a neighbourhood of Geleen, but has maintained its character as a seperate village. At its center is the O.L. Vrouwe van Altijddurende Bijstand, a three-aisled cruciform basilica in Traditionalist style, designed by J.E. Schoenmaekers and built in 1928-1929.

Location: Bloemenmarkt 12

Lindenheuvel is tegenwoordig een wijk van Geleen maar heeft het eigen dorpskarakter behouden. Centraal staat de O.L. Vrouwe van Altijddurende Bijstand, een driebeukige kruisbasiliek in traditionalistische stijl, ontworpen door J.E. Schoenmaekers en gebouwd in 1928-1929.

Locatie: Bloemenmarkt 12
 

Munstergeleen

This chapel is almost all that remains of the 18th-century monastery Abshoven, which was destroyed by fire in 1995 and only partly rebuilt. The neo-Gothic chapel dates from 1901 and was designed by J. Kayser.

Location: Abshoven 27

Deze kapel is vrijwel het enige wat resteert van het 18de eeuwse klooster Abshoven, dat door brand in 1995 werd verwoest en daarna slechts deels is herbouwd. De neogotische kapel stamt uit 1901 en werd ontworpen door J. Kayser.

Locatie: Abshoven 27

 

 

The St. Pancratius dates from 1924-1925 and was designed in Expressionist style by N. Ramakers. It replaced an older church elsewhere in the village.

Location: Kerkstraat 5

De St. Pancratius stamt uit 1924-1925 en werd in expressionistische stijl ontworpen door N. Ramakers. Zij verving een oudere kerk elders in het dorp.

Locatie: Kerkstraat 5

 
Go to part 1
 
Back to the Province of Limburg