Click here to go to the main page
Winschoten (Gr)

Small town in the eastern part of the Groningen province and the centre of the Oldambt municipality. 

Kleine stad in het oosten van de provincie Groningen en het centrum van de gemeente Oldambt.

 

 

The reformed church, originally known as St. Vitus, was built in ca. 1275 and is in Romanogothic style. Part of its current appearance, including the western facade, is the result of a restoration by C.H. Peters in 1905-1907.

Location: Marktplein 1 

De hervormde kerk, oorspronkelijk bekend als St. Vitus, werd gebouwd rond 1275 en is in romanogotische stijl. Een deel van zijn huidige uiterlijk, met inbegrip van de westelijke gevel, is het resultaat van een restauratie door C.H. Peters in 1905-1907. 

Woonplaats: Marktplein 1

 

 

 
The tower stands at some distance from the church. Its lower part probably dates from the 13th century. The upper half dates from a restoration in 1930-1931 and is for the most part of reinforced concrete.

Location: Torenstraat 10 

De toren staat op enige afstand van de kerk. Het onderste deel dateert waarschijnlijk uit de 13e eeuw. De bovenste helft stamt van een restauratie in 1930-1931 en is grotendeels van gewapend beton. 

Locatie: Torenstraat 10

 

 

The Roman Catholic St. Vitus is a three-aisled pseudo-basilica in Neo-Gothic style, designed by A. Tepe and built in 1880-1881. In 1900 the church was enlarged.

Location: Langestraat 75 

De rooms-katholieke St. Vitus is een driebeukige pseudobasiliek in neogotische stijl, ontworpen door A. Tepe en gebouwd in 1880-1881. In 1900 werd de kerk vergroot. 

Locatie: Langestraat 75

 

  
The Vennekerk from 1901 is a typical example of a church as built for the protestant Gereformeerden congregation in that period; a one-aisled building with a tower at the front, in a style that combines Gothic, Romanesque and Classical influences. This church was designed by J. van Lenning. In 1924 it was extended by Tj. Kuipers.

Location: Venne 150 

De Vennekerk uit 1901 is een typisch voorbeeld van een Gereformeerde kerk zoals die in die tijd werden gebouwd: een eenbeukig gebouw met een toren aan de voorzijde, in een stijl die gotische, romaanse en classicistische invloeden combineert. Deze kerk werd ontworpen door J. van Lenning. In 1924 werd zij uitgebreid door Tj. Kuipers. 

Locatie: Venne 150

 
Back to the Province of Groningen