Click here to go to the main page

Voorst municipality / Gemeente Voorst (G)

The Voorst municipality lies in the north-eastern part of Gelderland and is the most eastern located municipality of the Veluwe region. Although named after the eponymous village, the administrative center is its largest village Twello. This page shows the most important, and a few less important, churches in the municipality.

De gemeente Voorst ligt in het noordoosten van Gelderland, en is de meest oostelijk gelegen gemeente van de Veluwe. Hoewel de gemeente is vernoemd is naar het gelijknamige dorp, is het administratief centrum het grootste dorp Twello. Deze pagina toont de belangrijkste en enkele minder belangrijke kerken in de gemeente.
 
Voorst

 

The reformed church is a three-aisled pseudo-basilica in Gothic style, with a Romanesque tower from the 12th century. The choir and nave were built in the 15th century, the tower was heightened after that.

Location: Schoolstraat 16

De hervormde kerk is een driebeukige pseudo-basiliek in gotische stijl, met een romaanse toren uit de 12e eeuw. Het koor en schip werd gebouwd in de 15e eeuw, de toren werd daarna verhoogd.

Locatie: Schoolstraat 16

 


The Gereformeerde kerk is an aisleless church ornamented with elements in early neo-Gothic style. It was built as a coach house in 1847 and was converted into a church in 1896. It closed in 1986 and is currently used for cultural purposes.

Location: Enkweg 1

De Gereformeerde kerk is een zaalkerk versierd met elementen in vroege neogotische stijl. Het werd gebouwd als een koetshuis in 1847 en werd in 1896 verbouwd tot een kerk. De kerk werd in 1986 gesloten en wordt momenteel gebruikt voor culturele doeleinden.

Locatie: Enkweg 1
 

Bussloo

 

The St. Martinus is a three-aisled church in neo-Classical style. It was built in 1818 and was closed 200 years later. It's now mainly used for concerts.

Location: Deventerweg 12

De St. Martinus is een driebeukige kerk in neoclassicistische stijl. De kerk werd gebouwd in 1818 en werd 200 jaar later gesloten. Zij wordt nu voornamelijk gebruikt voor concerten.

Locatie: Deventerweg 12

 

Wilp

 

The reformed church is an aisleless church with a Romanesque nave and tower from the 11th and 12th centuries and a much higher Gothic choir from the 16th century. The transept at the south side was built as part of a restoration in 1949-1953, replacing an element that was destroyed during fighting in April 1945.

Location: Kerkstraat 35

De hervormde kerk is een eenbeukige kerk met een romaans schip en toren uit respectievelijk de 11e en 12e eeuw en een veel hoger gotisch koor uit de 16e eeuw. De dwarsarm aan de zuidkant werd gebouwd als onderdeel van een restauratie in 1949-1953, ter vervanging van een bouwdeel dat tijdens gevechten in april 1945 werd verwoest.

Locatie: Kerkstraat 35

 

Twello

 

The reformed church is an aisleless church in Gothic style, with a tower built in the early 15th century, a choir from the second half of the 15th century and a nave built in ca. 1500.

Location: Dorpsstraat 10

De hervormde kerk is een zaalkerk in gotische stijl, met een toren gebouwd in het begin van de 15e eeuw, een koor uit de tweede helft van de 15e eeuw en een schip gebouwd rond 1500.

Locatie: Dorpsstraat 10

 


The St. Martinus is a three-aisled pseudo-basilica in neo-Gothic style, designed by G. te Riele and built in 1887-1888 on the site of the coach house of Duistervoorde castle, which had served as a catholic church for several decades.

Location: Kerklaan 16

De St. Martinus is een driebeukige pseudobasiliek in neogotische stijl, ontworpen door G. te Riele en gebouwd in 1887-1888 op de plaats van het koetshuis van het kasteel Duistervoorde, dat tientallen jaren als katholieke kerk dienst had gedaan.

Locatie: Kerklaan 16 
 

The H. Hartkapel (Sacred Heart chapel) is an aisleless building in late-Traditionalist style, designed by A.J.M. Vosman and built in 1960 as part of a Salesian monastery.

Location: Rijksstraatweg 150a

De H. Hartkapel is een eenbeukig gebouw in laat-traditionalistische stijl, ontworpen door A.J.M. Vosman en gebouwd in 1960 als onderdeel van een Salesianenklooster.

Locatie: Rijksstraatweg 150a
 

Terwolde

 

The reformed church is a two-aisled church in Gothic style with a remarkable saddleback tower built in ca. 1350. The nave from the late-13th century was enlarged with the current choir in ca. 1400 and itself heightened and expanded with a side-aisle in 1540.

Location: Molenweg 2

De hervormde kerk is een tweebeukige kerk in gotische stijl met een opmerkelijke zadeldaktoren uit ca. 1350. Het schip uit de late 13e eeuw werd rond 1400 verlengd met het huidige koor en in 1540 verhoogd en uitgebreid met een zijbeuk.

Locatie: Molenweg 2

 Pniël
is the name of a small aisleless chapel built in 1903 for the Reformed Evangelisation. It was closed in ca. 2005 and is nowadays a house.

Location: Wijkseweg 25

Pniël
is de naam van een kleine zaalkerk uit 1903, gebouwd voor hervormde evangelisatie. Het kerkje werd rond 2005 gesloten en is tegenwoordig een woonhuis.

Locatie: Wijkseweg 25
 

De Vecht

 

The St. Antonius van Padua is a three-aisled cruciform pseudo-basilica in neo-Gothic style. It was designed by H. Kroes and built in 1920-1921. It was closed in 2015.

Location: Kerkstraat 32

De St. Antonius van Padua is een driebeukig kruisvormige pseudobasiliek in neogotische stijl. Het werd ontworpen door H. Kroes en gebouwd in 1920-1921. De kerk werd gesloten in 2015.

Locatie: Kerkstraat 32

 

 

Bethel (or Beth-El as the sign on the facade says)  is a small aisleless church built for the Reformed Evangelisation in 1925. It closed in 2013 and has now a social and cultural function.

Location: Lochemsestraat 42

Bethel (of Bethel, zoals op de voorgevel staat) is een kleine zaalkerk, gebouwd voor hervormde evangelisatie in 1925. Het is in 2013 gesloten en heeft nu een sociale en culturele functie.

Locatie: Lochemsestraat 42

 

Nijbroek

 

The reformed church is an aisleless church in Gothic style, with a 14th-century nave and tower and a choir from the 15th century. The tower was heightened in the 16th century.

Location: Dorpsplein 8

De hervormde kerk is een eenbeukige kerk in gotische stijl, met een 14e-eeuws schip en toren en een koor uit de 15e eeuw. De toren werd  in de 16e eeuw verhoogd.

Locatie: Dorpsplein 8

 

Klarenbeek

 

The O.L. Vrouw ten Hemelopneming is a centralising cruciform church in Expressionist style, designed by C. Hardeman and built in 1929-1930. It closed in 2015 and is now a cultural center.

Location: Kerkweg 2

De O.L. Vrouw ten Hemelopneming is een centraliserende kruis kerk in expressionistische stijl, ontworpen door C. Hardeman en gebouwd in 1929-1930. De kerk werd in 2015 gesloten en is nu een cultureel centrum.

Locatie: Kerkweg 2

 
Back to the Province of Gelderland