Click here to go to the main page
Tiel municipality / Gemeente Tiel (G)

Tiel is a town in the Betuwe region and is one of the oldest in the country. The municipality of Tiel also encompasses the villages of Wadenoijen and Kapel-Avezaath while the former village of Drumpt is a part of the town itself.
 
Tiel is een stad in de Betuwe en is een van de oudste in het land. De gemeente Tiel omvat ook de dorpen Wadenoijen en Kapel-Avezaath terwijl het voormalige dorp Drumpt deel is van de stad zelf.
 
Tiel

At the peak of its glory Tiel had two big churches, one for the noblety and one for the citizens. The first one, the St. Walburg, was demolished in 1680. The other, the St. Maarten, has a long history. Excavations showed that its oldest parts date from the 9th century and that the church was built in no less than eleven stages. The last stage was never finished because of the Reformation.

Location: Kerkplein 4

Op het hoogtepunt van haar roem had Tiel twee grote kerken, een voor de adel en een voor de burgers. De eerste, de St. Walburg, werd afgebroken in 1680. De tweede, de St. Maarten, heeft een lange geschiedenis. Uit opgravingen is gebleken dat de oudste delen uit de 9de eeuw dateren en dat de kerk werd gebouwd in niet minder dan elf etappes. De laatste etappe werd nooit afgewerkt vanwege de Reformatie.

Locatie: Kerkplein 4

 

 

The St. Caeciliakapel was built as a chapel of an Augustinian convent of which the other parts were demolished over three centuries ago. The nave of this late-Gothic building dates from c. 1450, the choir from c. 1500. Since the 18th century it had been used as a Lutheran church.

Location: Kerkstraat 34

De St. Caeciliakapel werd gebouwd als de kapel van een Augustijner klooster waarvan de andere delen meer dan drie eeuwen geleden zijn afgebroken. Het schip van dit laat-gotische gebouw dateert uit ca. 1450, het koor uit ca. 1500. Sinds de 18de eeuw werd dit gebouw gebruikt als Lutherse kerk.

Location: Kerkstraat 34  

 

 

The catholic cemetery chapel is a small building with neo-Classical elements, built in 1836.

Location: J.D. van Leeuwenstraat

De katholieke begraafplaatskapel is een klein gebouw met neoclassicistische elementen, gebouwd in 1836.

Locatie: J.D. van Leeuwenstraat
 


The former synagogue was built in 1837 and is a modest building with pointed windows. In 1976 it became a mosque.

Location: Koninginnestraat 13

De voormalige synagoge stamt uit 1837 en is een eenvoudig gebouw met spitsboogramen. In 1976 werd het gebouw een moskee.

Locatie: Koninginnestraat 13
 

 

The chapel Heilig Hart van Jezus was built in 1929 as part of a hospital. The building in Expressionist style was designed by P.G. Buskens.

Location: St. Walburgkerkpad 17

De kapel Heilig Hart van Jezus werd in 1929 gebouwd als deel van een ziekenhuis. Het gebouw in expressionistische stijl werd ontworpen door  P.G. Buskens.

Locatie: St. Walburgkerkpad 17
 

The catholic St. Dominicus was built in 1939-1940 to replace a previous building from 1859 that was destroyed by a fire in 1938. The new church was built in Traditionalist style and was designed by architect J.J. van Halteren.

Location: St. Walburgkerkpad 1

De katholieke St. Dominicus werd gebouwd in 1939-1940 ter vervanging van een in 1938 door brand verwoeste kerk uit 1859. De nieuwe kerk werd gebouwd in traditionalistische stijl en is ontworpen door architect J.J. van Halteren.

Location: St. Walburgkerkpad 1

 

 

The Gereformeerde kerk is a building in Traditionalist style, designed by P.J. Roos and J. van de Pijl and built in 1952. It closed in 2016 and has now a social function.

Location: Dr. Schaepmanstraat 23

De
Gereformeerde kerk is een gebouw in traditionalistische stijl, ontworpen door P.J. Roos en J. van de Pijl en gebouwd in 1952. De kerk is in 2016 gesloten en heeft nu een sociale functie.

Location: Dr. Schaepmanstraat 23
 
Drumpt


The reformed church of Drumpt is an aisleless building in neo-Classical style. It was built in 1860, its architect is unknown.

Location: Burgemeester Meslaan 92

De hervormde kerk van Drumpt is een zaalkerk in neoclassicistische stijl. Zij stamt uit 1860, de architect is niet bekend.

Locatie: Burgemeester Meslaan 92
 
Kapel-Avezaath

The reformed church or Agathakapel of Kapel-Avezaath is a small aisleless building with a plastered nave from the 14th century and an unplastered higher choir from the 16th century.

Location: Lingedijk 23

De hervormde kerk of Agathakapel van Kapel-Avezaath is een klein eenbeukig gebouw met een gepleisterde schip uit de 14e eeuw en een niet bepleisterd hoger koor uit de 16e eeuw.

Locatie: Lingedijk 23

 
Wadenoijen

The reformed church of Wadenoijen dates back to the early 12th century, when a Romanesque church was built. Of the original church most of the nave still remains; only part of the western trave was demolished in ca. 1200 when the tower was built. The Gothic choir dates from the 15th century.

Location: Zoelensestraat 2

De hervormde kerk van Wadenoijen stamt uit de vroege 12de eeuw, toen een romaanse kerk werd gebouwd. Van de oorspronkelijke kerk resteert nog het grootste deel van het schip; alleen een deel van de westelijke travee werd afgebroken in ca. 1200 toen de toren werd gebouwd. Het gotische koor dateert uit de 15e eeuw.

Location: Zoelensestraat 2

 
Back to the Province of Gelderland