Click here to go to the main page 

Rheden municipality / Gemeente Rheden (G)

Municipality consisting of a series of villages in the area east of the city of Arnhem, between the Veluwe region and the river Ijssel. Although named after the village of Rheden, its largest population centers are Velp and Dieren, while its administrative center is in the small but centrally located De Steeg. Other villages in the municipality are Ellecom, Spankeren and Laag-Soeren.

Gemeente bestaande uit een reeks dorpen in het gebied ten oosten van de stad Arnhem, tussen de Veluwe en de Ijssel. Hoewel de gemeente is vernoemd naar het dorp Rheden, zijn de grootste bevolkingscentra Velp en Dieren, terwijl het gemeentehuis in het kleine maar centraal gelegen De Steeg staat. Andere dorpen in de gemeente zijn Ellecom, Spankeren en Laag-Soeren. 

Velp

 Oude Jan (old John) is the name commonly given to the old reformed church, formerly the catholic St. Mattheus, a Romanesque church from the 11th and 12th centuries.

Location: Kerkstraat 56

Oude Jan is de gebruikelijke naam voor de oude hervormde kerk, voorheen de katholieke St. Mattheus, een romaanse kerk uit de 11e en 12e eeuw.

Locatie: Kerkstraat 56

 

 

 

 

The second reformed church is the Grote Kerk '('great church'), a Neo-Classical building designed by E. Jeni and built in 1839-1841.

Location: Kerkstraat 32

De tweede hervormde kerk is de Grote Kerk, een neoclassicistisch gebouw, ontworpen door E. Jeni en gebouwd in 1839-1841.

Locatie: Kerkstraat 32

 

 


 


The catholic O.L. Vrouwe Visitatie is a big cruciform basilica in Neo-Gothic style, designed by J.W. Boerbooms and built in 1884-1885.

Location: Emmastraat 18

De katholieke O.L. Vrouwe Visitatie is een grote kruisbasiliek in neogotische stijl, ontworpen door J.W. Boerbooms en gebouwd in 1884-1885.

Locatie: Emmastraat 18
 

 
 
Rheden


 


The reformed church is a Gothic pseudo-basilica from the 15th and 16th centuries with a  short 12th-century Romanesque tower.

Location: Dorpsstraat 51

De hervormde kerk is een gotische pseudo-basiliek uit de 15e en 16e eeuw met een korte 12e-eeuwse romaanse toren.

Locatie: Dorpsstraat 51

 

 The former Gereformeerde kerk was built in 1929 and built in the moderate Expressionist style common for this denomination in that period. It was designed by architect H.J. Tiemens. The building is now an office.

Location: Arnhemsestraatweg 20

De voormalige Gereformeerde kerk werd gebouwd in 1929 in de indertijd bij deze gezindte gebruikelijke gematigde expressionistische stijl. De kerk werd ontworpen door architect H.J. Tiemens. Het gebouw is nu een kantoor.

Locatie: Arnhemsestraatweg 20 
 

 

 

 

 


The catholic St. Mauritius is a church in Traditionalist style, designed by J.H. Sluijmer and built in 1956.

Location: Mauritiusstraat 47


De katholieke St. Mauritius is een kerk in traditionalistische stijl, ontworpen door J.H. Sluijmer en gebouwd in 1956.

Locatie: Mauritiusstraat 47
 

 

 
De SteegThe catholic O.L.V. ten Hemelopneming is a small pseudo-basilica designed by Jan Stuyt and built in 1928 to replace a smaller neo-Gothic church. It was closed in 2013 and has been used for hosting cultural activities since.

Location: Hoofdstraat 15

De katholieke O.L.V. ten Hemelopneming is een kleine pseudo-basiliek ontworpen door Jan Stuyt en gebouwd in 1928 ter vervanging van een kleinere neogotische kerk. De kerk werd gesloten in 2013 en wordt sindsdien gebruikt voor het houden van culturele activiteiten.

Locatie: Hoofdstraat 15
 The chapel of convent St. MichaŽl is a small building in Traditionalist style. The convent, desgned by an unknown architect, was founded in 1939, probably built in the same period and closed in 2003.

Location: Oversteeg 17

De kapel van het klooster St. MichaŽl is een klein gebouw in traditionalistische stijl. Het klooster, ontworpen door een onbekende architect, werd gesticht in 1939, waarschijnlijk gebouwd in dezelfde periode en gesloten in 2003.

Locatie: Oversteeg 17
 The reformed church Eltheto is a building in a modern Traditionalist style, designed by an unknown architect and built in 1950, replacing a smaller building.

Location: Diepesteeg 18

De hervormde kerk Eltheto is een gebouw in een moderne traditionalistische stijl, ontworpen door een onbekende architect en gebouwd in 1950, ter vervanging van een kleiner gebouw.

Locatie: Diepesteeg 18
 
Ellecom
The reformed church or Nicolaaskerk is a small aisleless building with a Romanesque tower from the 12th century, a Gothic choir from the 15th century and a nave in simple neo-Gothic style built in 1859.

Location: De Friedhof 6

De hervormde kerk of Nicolaaskerk is een kleine zaalkerk met een romaanse toren uit de 12e eeuw, een gotisch schip uit de 15e eeuw en een schip in eenvoudige neogotische stijl gebouwd in 1859.

Locatie: De Friedhof 6 
 

Dieren

 

 

The former reformed Dorpskerk ('village church') is a Neo-Classical building designed by J. Brink Evers and built in 1846. Closed in 2003, it is now an office building.

Location: Kerkstraat 41

De voormalige hervormde Dorpskerk is een neoclassicistisch gebouw, ontworpen door J. Brink Evers en gebouwd in 1846. De kerk werd gesloten in 2003 en is nu een kantoorgebouw.

Locatie: Kerkstraat 41

 
 

The synagogue was built in 1883-1884 and is in a simple style related to neo-Classicism. It served until 1942, when the remaining jewish community was deported. After the war it served various purposes until in 2010 it became a synagogue again, serving the liberal jewish community of a larger part of the province.

Location: Spoorstraat 34

De synagoge werd gebouwd in 1883-1884 en is in een eenvoudige stijl gerelateerd aan het neoclassicisme. De synagoge deed dienst tot 1942, toen het restant van de joodse gemeenschap werd gedeporteerd. Na de oorlog werd het gebouw voor verschillende doeleinden gebruikt totdat het in 2010 weer als synagoge in gebruik werd genomen, ten dienste van de liberale joodse gemeenschap van een groter deel van de provincie.

Locatie: Spoorstraat 34
 

 


The Gereformeerde Opstandingskerk was designed in Rationalist style by Tj. Kuipers and built in 1911, but in 1962 it was modernised, if not to say mutilated, by architect D. Zuiderhoek. It was closed in 2000.

Location: Zutphensestraatweg 20

De Gereformeerde Opstandingskerk werd ontworpen in rationalistische stijl door Tj. Kuipers en werd gebouwd in 1911. In 1962 werd de kerk gemoderniseerd, om niet te zeggen verminkt, door architect D. Zuiderhoek. De kerk werd gesloten in 2000.

Locatie: Zutphensestraatweg 20

 


The church of the liberal Nederlandse Protestanten Bond was built in 1912 and was designed and built by local carpenter/builder A.R. Schoonman and his son, the architect J.R. Schoonman. The style is related to the Rationalism of H.P. Berlage. Since 2011, the church has a cultural purpose.

Location: Middelhovenstraat 11

De kerk van de vrijzinnige Nederlandse Protestanten Bond werd gebouwd in 1912 en werd ontworpen en gebouwd door de plaatselijke timmerman/aannemer A.R. Schoonman en zijn zoon, de architect J.R. Schoonman. De stijl is gerelateerd aan het rationalisme van H.P. Berlage. Sinds 2011 heeft de kerk een culturele bestemming.

Locatie: Middelhovenstraat 11
 

 


Of the catholic O.L. Vrouw ten Hemelopneming only the tower remains. The church was designed by A. Tepe and built in 1894-1895. In 1924-1925 a tower was added, designed by W. te Riele. The church itself was demolished in 1977.

Location: Hogestraat 12

Van de katholieke O.L. Vrouw ten Hemelopneming resteert alleen de toren. De kerk werd ontworpen door A. Tepe en gebouwd in 1894-1895. In 1924-1925 werd een toren toegevoegd, ontworpen door W. te Riele. De kerk werd gesloopt in 1977.

Locatie: Hogestraat 12

 
SpankerenThe reformed church is an aisleless church with a Romanesque tower from the 12th century which was heightened in the 16th century. The medieval church was demolished in 1803 and replaced by the current building in neo-Classical style.

Location: Kerkweg 2

De hervormde kerk is een zaalkerk met een romaanse toren uit de 12e eeuw die in de 16e eeuw is verhoogd. The middeleeuwse kerk werd in 1803 afgebroken en vervangen door het huidige gebouw in neoclassicistische stijl.

Locatie: Kerkweg 2
 
Laag-Soeren


The reformed church is a small aisleless building in a simple Traditionalist style. It was designed by G. Feenstra and built in 1935.
Location: Eerbeekseweg 3

De hervormde kerk is een kleine zaalkerk in een eenvoudige traditionalistische stijl. De kerk werd ontworpen door G. Feenstra en is gebouwd in 1935.

Locatie: Eerbeekseweg 3

 

Back to the Province of Gelderland