Click here to go to the main page
Overbetuwe municipality /  Gemeente Overbetuwe (G)

Overbetuwe is a municipality covering part of the east of the Betuwe region and consisting of 12 villages, the largest of which is Elst. The municipality was formed in 2001 by merging the former municipalities of Elst, Heteren and Valburg.

Overbetuwe is een gemeente die een deel van het oosten van de Betuwe beslaat en bestaat uit 12 dorpen, waarvan Elst het grootste is. De gemeente werd in 2001 gevormd door samenvoeging van de voormalige gemeenten Elst, Heteren en Valburg.
 
Elst

The Reformed church or Werenfriedkerk is a two-aisled church in Lower Rhine Gothic style with a nicely ornamented tower. The church was built at the location of two Roman temples.

Location: Grote Molenstraat 2

De Hervormde kerk of Werenfriedkerk is een tweebeukige kerk in Nederrijnse gotiek met een fraai versierde toren. De kerk werd gebouwd op de plaats van twee Romeinse tempels. 

Locatie: Grote Molenstraat 2

 

 

The former Gereformeerde kerk is a small aisleless building in simple Rationalist style built in ca. 1920. It's currently used as an office.

Location: Stationsstraat 24

De voormalige Gereformeerde kerk is een kleine zaalkerk in eenvoudige rationalistische stijl, gebouwd in ca. 1920. Het is momenteel in gebruik als een kantoor. 

Locatie: Stationsstraat 24

 

The catholic St. Werenfridus is a basilica in Traditionalist style, designed by G.M. Leeuwenberg and built in 1950-1951 as a replacement for a neo-Gothic church which was destroyed in 1944.

Location: Dorpsstraat 31

De katholieke St. Werenfridus is een basiliek in traditionalistische stijl, ontworpen door G.M. Leeuwenberg en gebouwd in 1950-1951 ter vervanging van een neogotische kerk die in 1944 werd verwoest. 

Locatie: Dorpsstraat 31

 
Oosterhout

The catholic St. Leonardus is a three-aisled building in Expressionist style, designed by C.A. Hardeman and built in 1932, replacing an earlier church built in 1855.

Location: Dorpsstraat 14

De katholieke St. Leonardus is een driebeukig gebouw in expressionistische stijl, ontworpen door C.A. Hardeman en gebouwd in 1932 ter vervanging van een vroegere kerk uit 1855. 

Locatie: Dorpsstraat 14

 
Slijk-Ewijk

 
The Reformed church at the edge of the village is a white-plastered building with a tower from the 14th century and a choir from the 15th. The current nave dates from 1912.

Location: Dorpsstraat 70

De Hervormde kerk aan de rand van het dorp is een witgepleisterd gebouw met een toren uit de 14e eeuw en een koor uit de 15e. Het huidige schip dateert uit 1912. 

Locatie: Dorpsstraat 70

 
Valburg

 

The Reformed church of Valburg is an aisleless building with a 13th-century tower, a nave that is mostly from the 14th century and a Gothic choir from the 15th century.

Location: Kerkplein 6

De Hervormde kerk van Valburg is een zaalkerk met een 13e-eeuwse toren, een schip dat voornamelijk uit de 14e eeuw dateert en een gotisch koor uit de 15e eeuw. 

Locatie: Kerkplein 6

 

 

  
The St. Jacobus de Meerdere is the catholic church of Valburg. It's a three-aisled pseudo-basilica in neo-Gothic style, designed by architect A. Tepe and built in 1887-1888.

Location: Kerkstraat 18

De St. Jacobus de Meerdere is de katholieke kerk van Valburg. Het is een driebeukige pseudo-basiliek in neogotische stijl, ontworpen door architect A. Tepe en gebouwd in 1887-1888. 

Locatie: Kerkstraat 18

 
Herveld

 
The Gothic Reformed church of Herveld was built as a pseudo-basilica in ca. 1300, was extended with a transept-arm in the 14th century and was rebuilt into a hall-church in the 15th century.

Location: Schoolstraat 3

De gotische Hervormde kerk van Herveld werd gebouwd als een pseudo-basiliek in ca. 1300 en werd uitgebreid met een transeptarm in de 14e eeuw en in de 15e eeuw verbouwd tot een hallenkerk.

Locatie: Schoolstraat 3

 
AndelstThe Reformed church of Andelst is an aisleless church originating from the 11th century. The nave is largely Romanesque while the choir is Gothic.

Location: Kerkstraat 22

De Hervormde kerk van Andelst is een zaalkerk uit de 11e eeuw. Het schip is grotendeels romaans terwijl het koor gotisch is. 

Locatie: Kerkstraat 22

 
Zetten

The Reformed church of Zetten has a tower from the 14th century and a choir from the 15th. The peculiar two storey neo-Gothic nave dates from 1912 and was designed by G. van Hoogevest.

Location: Kerkstraat 11

De Hervormde kerk van Zetten heeft een toren uit de 14e eeuw en een koor uit de 15e. Het eigenaardige, twee verdiepingen tellende neogotische schip dateert uit 1912 en is ontworpen door G. Van Hoogevest.

Locatie: Kerkstraat 11

 

Hemmen

 

The Reformed church is a small aisleless church with an originally Romanesque, 13th-century nave, an equally high Gothic 15th-century choir and a simple tower built in ca. 1800.

Location: Kerkplein 1

De Hervormde kerk is een kleine zaalkerk met een oorspronkelijk romaans 13de-eeuws schip, een even hoog gotisch 15e-eeuws koor en een eenvoudige toren uit ca. 1800.

Locatie: Kerkplein 1

 

Indoornik

The catholic St. Johannes de Doper is a small aisleless building in Traditionalist style, designed by E. Nijsten. It was built in 1949 to replace a previous church which had been destroyed in 1944.

Location: Campmanplein 10

De katholieke St. Johannes de Doper is een kleine zaalkerk in traditionalistische stijl naar ontwerp van E. Nijsten. De kerk werd gebouwd in 1949 te vervanging van de voorganger die in 1944 was verwoest.

Locatie: Campmanplein 10

 

Randwijk

 

The Reformed church was built after World War Two, incorporating the 15th-century Gothic choir of its predecessor which had been destroyed in 1944. The new church, with a pseudo-Gothic nave and a tower-like portal in Traditionalist style, was designed by W.J.G. van Mourik and completed in 1953.

Location: Kerkstraat 1

De Hervormde kerk werd gebouwd na de Tweede Wereldoorlog, met gebruikmaking van het het 15e-eeuwse gotische koor van de in 1944 verwoeste voorganger. De nieuwe kerk, met een pseudo-gotisch schip en een torenachtig portaal in traditionalistische stijl, is ontworpen door W.J.G. Van Mourik en werd voltooid in 1953.

Locatie: Kerkstraat 1

 

Heteren

 

An early 14th-century tower is all that remains of the medieval village church which was demolished in the 1830's.

Location: Kastanjelaan

Een vroeg 14e-eeuwse toren is alles wat resteert van de middeleeuwse dorpskerk die in de jaren 1830 werd afgebroken.

Locatie: Kastanjelaan

 


The current Reformed church replaced the medieval church in 1837. It's an aisleless building in neo-Classical style and was designed by an unknown architect.

Location: Kastanjelaan 14

De huidige Hervormde kerk werd in 1837 gebouwd als opvolger van de middeleeuwse kerk. Het is een zaalkerk in neoclassicistische stijl en werd ontworpen door een onbekende architect.

Locatie: Kastanjelaan 14
 


The catholic O.L.V. Onbevlekt Ontvangen is an aisleless church in Traditionalist style, designed by H.C.M. van Beers and built in 1930.

Location: Kerkplein 2

De katholieke O.L.V. Onbevlekt Ontvangen is een zaalkerk in traditionalistische stijl, ontworpen door H.C.M. Van Beers en gebouwd in 1930.

Locatie: Kerkplein 2
 

Driel

The Reformed church is a late-Gothic aisleless church, with a nave from the 14th century which was heightened in ca. 1500, when also the tower was built. The higher choir was built in the second half of the 15th century.

Location: Kerkstraat 8

De Hervormde kerk is een laatgotische zaalkerk, met een schip uit de 14e eeuw dat rond 1500 werd verhoogd, toen ook de toren werd gebouwd. Het hogere koor is gebouwd in de tweede helft van de 15e eeuw.

Locatie: Kerkstraat 8

 The catholic O.L.V. Geboorte is a long three-aisled basilica in Traditionalist style, designed by G.M. Leeuwenberg and built in 1948-1950 to replace a church destroyed in 1944. The tower was added in 1959.

Location: Kerkstraat 25

De katholieke O.L.V. Geboorte is een lange driebeukige basiliek in traditionalistische stijl, ontworpen door G.M. Leeuwenberg en gebouwd in 1948-1950 ter vervanging van een kerk die in 1944 werd verwoest. De toren werd in 1959 toegevoegd.

Locatie: Kerkstraat 25
 

Back to the Province of Gelderland