Click here to go to the main page
Neder-Betuwe municipality /  Gemeente Neder-Betuwe (G)
The Neder-Betuwe municipality was formed in 2002 by merging the former Dodewaard, Echteld and Kesteren municipalities. The municipality consists of six villages and several hamlets. Traditionally its population is mostly (orthodox) protestant, divided over several denominations. Many of the churches in the municipality are modern buildings without architectural value, including some very big ones. This page however only shows the churches of any historic or architectural significance.

De gemeente Neder-Betuwe is in 2002 ontstaan ​​door samenvoeging van de voormalige gemeenten Dodewaard, Echteld en Kesteren. De gemeente bestaat uit zes dorpen en meerdere gehuchten. Traditioneel is de bevolking overwegend (orthodox) protestants, verdeeld over verschillende denominaties. Veel van de kerken in de gemeente zijn moderne gebouwen zonder architectonische waarde, waaronder enkele zeer grote. Deze pagina toont echter alleen de kerken van enig historisch of architectonisch belang.
 
Echteld

The reformed church is an aisleless church with a part-Romanesque nave from the 12th century, a Gothic choir from the 14th century and a tower from 1835. The latter replaced an older tower which collapsed earlier that year.

Location: Ooisestraat 1

De hervormde kerk is een zaalkerk met een gedeeltelijk romaans schip uit de 12e eeuw, een gotisch koor uit de 14e eeuw en een toren uit 1835. Die laatste verving een oudere toren die eerder dat jaar was ingestort.

Locatie: Ooisestraat 1

 

 
Ijzendoorn

The reformed church is a long aisleless church in late-Gothic style, built in the late-14th and early-15th century.

Location: Dorpsstraat 30

De hervormde kerk is een lange eenbeukige kerk in laatgotische stijl, gebouwd in de late 14e en vroege 15e eeuw.

Locatie: Dorpsstraat 30

 
Ochten

The reformed church was built in 1950 to replace an older church which had been destroyed in WW2. The church was designed by A. Eibink and is an example of 'shake-hands' architecture, combining elements of the formerly opposing Traditionalism and Modernism.

Location: Kerkstraat 1

De hervormde kerk werd in 1950 gebouwd ter vervanging van een oudere kerk die in de Tweede Wereldoorlog was verwoest. De kerk is ontworpen door A. Eibink en is een voorbeeld van 'shake-hands' architectuur, waarbij elementen uit de ooit tegengestelde stromingen traditionalisme en modernisme worden gecombineerd.

Locatie: Kerkstraat 1

 
Kesteren

The reformed church was built in 1951 as a replacement for the late-Gothic church which had been destroyed in WW2, except for the tower. The new church was designed by J.B. Baron van Asbeck.

Location: Kerkstraat 2

De hervormde kerk werd in 1951 gebouwd ter vervanging van de laatgotische kerk die in WO2 was verwoest, met uitzondering van de toren. De nieuwe kerk is ontworpen door J.B. Baron van Asbeck.

Locatie: Kerkstraat 2

 
Opheusden


The (restored) reformed church is a three-aised pseudo-basilica in Gothic style and was built in the 15th and 16th centuries. It's 14th-century tower was blown up in May 1940, and when the church was restored in 1948-1952 the opportunity was taken to extend the nave and build a new tower next to it.

Location: Hamsestraat 2

De (hersteld) hervormde kerk is een driebeukige pseudobasiliek in gotische stijl en werd gebouwd in de 15e en 16e eeuw. Zijn 14e-eeuwse toren werd in mei 1940 opgeblazen en toen de kerk in 1948-1952 werd gerestaureerd, werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om het schip uit te breiden en een nieuwe toren ernaast te bouwen.

Locatie: Hamsestraat 2

 
Dodewaard


The reformed church is an aisleless cruciform church with a tower and nave both built in ca. 1100 and with details in Romanesque style. The church is on the south side 'buried' in a dike, and when the latter needed widening in 1920 the transept from the 16th century was truncated on both sides and closed with new walls with pseudo-Romanesque windows.

Location: Waalbandijk 58

De hervormde kerk is een éénbeukige kruiskerk met een toren en schip, beide gebouwd in ca. 1100 en met details in Romaanse stijl. De kerk is aan de zuidkant 'begraven' in een dijk, en toen deze in 1920 moest worden verbreed, werd het transept uit de 16e eeuw aan beide zijden afgeknot en afgesloten met nieuwe muren met pseudo-romaanse ramen.

Locatie: Waalbanddijk 58

 
Hien

The reformed church was built in 1842, replacing a Romanesque church which was in a bad state and of which, apart from the ruble that was re-used, only the 14th-century tower remains. The church closed in 2018.

Location: Waalbandijk 95

De hervormde kerk werd gebouwd in 1842, ter vervanging van een tomaanse kerk die in slechte staat verkeerde en waarvan, afgezien van het puin dat werd hergebruikt, alleen de 14e-eeuwse toren overblijft. De kerk sloot in 2018.

Locatie: Waalbandijk 95

 

 

Back to the Province of Gelderland