Click here to go to the main page

Druten municipality / Gemeente Druten (G)

Municipality in the traditionally mostly catholic Land van Maas en Waal region in the south of the province, consisting of the villages Druten, Afferden, Puiflijk, Horssen and Deest.

Gemeente in het van oudsher overwegend katholieke Land van Maas en Waal in het zuiden van de provincie, bestaande uit de dorpen Druten, Afferden, Puiflijk, Horsen en Deest.

 

Druten


 

The catholic church H.H. Ewalden is a cruciform pseudo-basilica in Neo-Gothic style, designed by P.J.H. Cuypers and built in 1874-1877.

Location: Hogestraat 2

De katholieke kerk H.H. Ewalden is een kruisvormige pseudobasilliek in neogotische stijl, ontworpen door P.J.H. Cuypers en gebouwd in 1874-1877.

Locatie: Hogestraat 2

 
 


The reformed ImmanuŽlkerk is an aiseless church with early neo-Gothic details and was designed by D.A. Verbrugh, town architect of Tiel, and built in 1859-1860.

Location: Kattenburg 59

De hervormde ImmanuŽlkerk is een zaalkerk met vroeg neogotische details en werd ontworpen door D.A. Verbrugh, stadsarchitect van Tiel, en gebouwd in 1859-1860.

Locatie: Kattenburg 59
 

 

The Boldershofkapel is one of many chapels for hospitals and, as in this case, psychiatric hospitals that were designed by Ed. Cuypers and his office. The chapel was built in 1914-1915. In the 1980's the chapel was sold and has had various profane functions since.

Location: Ambtshuisplein 1

De Boldershofkapel is een van de vele kapellen voor ziekenhuizen en, zoals in dit geval, psychiatrische ziekenhuizen die door Ed. Cuypers en zijn kantoor zijn ontworpen.. De kapel werd gebouwd in 1914-1915. In de jaren 1980 is de kapel verkocht en deze heeft sindsdien verschillende profane functies gehad.

Locatie: Ambtshuisplein 1

 
PuiflijkThe Gothic tower of the medieval church was built in the first half of the 15th century. As municipal property it survived when the church itself was demolished in ca. 1820.

Location: Koningsweg 9

De gotische toren van de middeleeuwse kerk werd gebouwd in de eerste helft van de 15e eeuw. Als gemeentelijk bezit bleef het behouden toen de kerk zelf rond 1820 werd afgebroken.

Locatie: Koningsweg 9
 

 

The St. Johannes de Doper is a three-aisled hall church in neo-Gothic style, designed by C. Weber and built in 1868-1870.

Location:

De St. Johannes de Doper is een driebeukige hallenkerk in neogotische stijl, ontworpen door C. Weber en gebouwd in 1868-1870.

Locatie:

 
Afferden


Like in Puiflijk, the tower of Afferden is all that remains of a medieval church which in this case was demolished in 1838. The tower was built in the 14th century.

Location: Kerkweg 30

Net als in Puiflijk is de toren van Afferden het enige overblijfsel van een middeleeuwse kerk die in dit geval in 1838 werd afgebroken. De toren werd gebouwd in de 14e eeuw.

Locatie: Kerkweg 30


 

 

The St. Victor en Gezellen was also designed by C. Weber but this time he used a combination of Neo-Gothic and Neo-Romanesque styles. It was built in 1890-1891. The tower was not completed. 

Location: Koningstraat 45

De St. Victor en Gezellen werd eveneens ontworpen door C. Weber, maar dit keer gebruikte hij een combinatie van neogotische en neoromaanse stijlen. De kerk werd gebouwd in 1890-1891. De toren is nooit voltooid.

Locatie: Koningstraat 45

 
Deest


The O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen was built in 1952-1953, replacing a neo-Gothic church which had been damaged in the war. It's a basilica in Traditionalist style, designed by H.C. van de Leur.

Location: Grotestraat 15

De O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen werd gebouwd in 1952-1953 ter vervanging van een neogotische kerk die in de oorlog was beschadigd. Het is een basiliek in traditionalistische stijl, ontworpen door H.C. van de Leur.

Locatie: Grotestraat 15
 
Horssen

 

Of the three churches in Horssen, the St. Bonifatius is the oldest. It has a tower from the 14th century and a Gothic choir from the 15th, while the nave, despite its Romanesque appearance, is from the 19th century.

Location: Kerkpad 2

Van de drie kerken in Horssen is de St. Bonifatius de oudste. Zij heeft een toren uit de 14e eeuw en een gotisch koor uit de 15e, terwijl het schip, ondanks het romaanse uiterlijk, uit de 19e eeuw stamt.

Location: Kerkpad 2

 

 

 

In 1821, after the St. Bonifatius had been returned to the catholics, a new reformed church was built, a small building in simple Neo-Classical style.

Location: Kerkpad 11

In 1821, nadat de St. Bonifatius was teruggegeven aan de katholieken, werd een nieuwe hervormde kerk gebouwd, een klein gebouw in eenvoudige neoclassicistische stijl.

Locatie: Kerkpad 11

 

 

 

In 1909-1910 the catholics replaced the St. Bonifatius by the larger St. Antonius Abt, a Neo-Gothic basilica designed by C. Franssen.

Location: Kerkpad 7

In 1909-1910 vervingen de katholieken de St. Bonifatius door de grotere St. Antonius Abt, een neogotische basiliek ontworpen door C. Franssen.

Locatie: Kerkpad 7

 

Back to the Province of Gelderland