Click here to go to the main page
Voorne aan Zee municipality / Gemeente Voorne aan Zee (ZH)

Voorne aan Zee was formed in 2023 by merging the former municipalities Brielle, Hellevoetsluis and Westvoorne and covers the western part of the former island Voorne. Largest town and administrative center is Hellevoetsluis, second is the town Brielle. This page shows churches in some of the locations of the municipality and is not complete.

Voorne aan Zee is in 202 3 ontstaan ​​uit het samenvoegen van de voormalige gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne en bestrijkt het westelijk deel van het voormalige eiland Voorne. Grootste stad en bestuurscentrum is Hellevoetsluis, op een grootste is de stad Brielle. Deze pagina toont kerkgebouwen in enkele plaatsen in de gemeente en is niet compleet.

 
Hellevoetsluis

The reformed church is an aisleless church in simple Classical style, built between 1661 and 1686 and with the tower added in 1693.

Location: Oostzanddijk 18

De hervormde kerk is een zaalkerk in eenvoudige klassieke stijl, gebouwd tussen 1661 en 1686 en met de toren toegevoegd in 1693.

Locatie: Oostzanddijk 18
 
The catholic St. Antonius van Padua is an aisleless church in neo-Gothic style, designed by E.J. Margry and built in 1890-1891.

Location: Opzoomerlaan 108

The catholic St. Antonius van Padua is an aisleless church in neo-Gothic style, designed by E.J. Margry and built in 1890-1891.

Location:†Opzoomerlaan 108
 
Nieuw-Helvoet

The reformed church comprises the transept, choir and tower of a Gothic church of the late-15th and early-16th centuries. The nave was destroyed by a fire in ca. 1575.

Location: Ring 1

De hervormde kerk omvat het transept, het koor en de toren van een gotische kerk uit de late 15e en vroege 16e eeuw. Het schip werd verwoest door een brand in ca. 1575.

Locatie: Ring 1
 
Brielle

The Catharijnekerk is Brielle's main church and has been used by the protestants ever since 1572. It's a three-aisled Brabantine-Gothic church, built between 1417 and 1482. Because of financial reasons work on the church stopped well before it was completed.

Location: Sint Catharijnehof 1

De Catharijnekerk is de belangrijkste kerk van Brielle en is sinds 1572 in gebruik door de protestanten. Het is een driebeukige Brabantse-gotische kerk, gebouwd tussen 1417 en 1482. Vanwege financiŽle redenen staakte het werk aan de kerk lang voordat de kerk de voltooiing naderde.

Locatie: Sint Catharijnehof 1

 

The Kleine of Jacobskerk is the former chapel of a hospital and dates from the 15th century. It was used by the protestants until 1970 and now houses a doctor's practise.

Location: Voorstraat 86

De Kleine of Jacobskerk is de voormalige kapel van een ziekenhuis en dateert uit de 15e eeuw. Het gebouw werd tot 1970 gebruikt door de protestanten en herbergt nu een dokterspraktijk. 

Locatie: Voorstraat 86

 
The former Beguinage chapel was built in ca. 1480 and only served until 1572. After that year it served non-religious purposes and lost much of its original look. It's currently used for housing.

Location: Coppelstockstraat 13

De voormalige Begijnhofkapel werd gebouwd in ca. 1480 en deed slechts dienst tot 1572. Na dat jaar diende het niet-religieuze doeleinden en verloor het veel van zijn oorspronkelijke uiterlijk. Het wordt momenteel gebruikt als woning.

Locatie: Coppelstockstraat 13
 
The H.H.Martelaren van Gorcum is a catholic church in neo-Classical style. It was designed by P. Plukhooy and built in 1830.
 
Location: Nobelstraat 24

De H.H. Martelaren van Gorcumis een katholieke kerk in neoclassicistische stijl, ontworpen door P. Plukhooy en gebouwd in 1830. 

Locatie: Nobelstraat 24
 
The (Geref.) Geuzenkerk is an aisleless church in Eclectic style, designed by W.C. Coepijn and built in 1872-1873. It was closed in 1968 and, after a long period of neglect, was rebuilt into houses in 2016-2019.

Location: Geuzenstraat 16

De (Geref.) Geuzenkerk is een zijbeukkerk in eclectische stijl, ontworpen door W.C. Coepijn en gebouwd in 1872-1873. Het werd in 1968 gesloten en na een lange periode van verwaarlozing in 2016-2019 verbouwd tot woningen.

Locatie: Geuzenstraat 16
The church of the liberal Nederlandse Protestantenbond is an aisleless church in an Eclectic style, probably designed by P. Guilonard and built in 1916.

Location: Kerkstraat 10

De kerk van de liberale Nederlandse Protestantenbond is een Zaalkerk in Eclectische stijl, waarschijnlijk ontworpen door P. Guilonard en gebouwd in 1916.

Locatie: Kerkstraat 10
Also named Martelaren van Gorcum is the pilgrimage church just outside the old centre, built on the site where in 1572 the Martyrs of Gorcum were murdered by protestant pirates. It's a big church in Traditionalist style and was built in 1929-1931 after a design by H.P.J. de Vries.

Location: De Rik 5

Eveneens genaamd Martelarenplein van Gorcum is de bedevaartkerk net buiten het oude centrum, gebouwd op de plaats waar in 1572 de martelaren van Gorcum werden vermoord door de Watergeuzen. Het is een grote kerk in traditionalistische stijl en werd gebouwd in 1929-1931 naar een ontwerp van H.P.J. de Vries. 

Locatie: De Rik 5 

 

Located behind the pilgrimage church is the Ciborium, a small chapel designed by J. Stuyt and built in 1921.

Location: De Rik 5

Gelegen achter de bedevaartskerk is het ciborium, een kleine kapel ontworpen door J. Stuyt en gebouwd in 1921.

Locatie: De Rik 5 

 

Zwartewaal

The reformed church of Zwartewaal is an aisleless building in Gothic style, dating from the 15th century. It has a small tower built in 1597.

Location: Schoolstraat 5

De hervormde kerk van Zwartewaal is een eenbeukig gebouw in gotische stijl, daterend uit de 15e eeuw. Het heeft een kleine toren, gebouwd in 1597.

Locatie: Schoolstraat 5

 

 

Back to the Province of Zuid-Holland