Click here to go to the main page
Hoeksche Waard municipality / Gemeente Hoeksche Waard (ZH)

The Hoeksche Waard municipality lies in the south of the province and covers the eponymous island as well as the (mostly) uninhabited island Tiengemeten. The municipality was formed in 2019 by merging the former municipalities Oud-Beijerland, Korendijk, Strijen, Cromstrijen and Binnenmaas and comprises 18 villages and numerous hamlets. Administrative center, also the biggest village, is Oud-Beijerland. Most of the island was flooded by the St. Elizabeth's flood of 1421 and wasn't reclaimed until the second half of the 16th century.

De gemeente Hoeksche Waard ligt in het zuiden van de provincie en beslaat zowel het gelijknamige eiland als het (grotendeels) onbewoonde eiland Tiengemeten. De gemeente is in 2019 ontstaan ​​door samenvoeging van de voormalige gemeenten Oud-Beijerland, Korendijk, Strijen, Cromstrijen en Binnenmaas en omvat 18 dorpen en talrijke buurtschappen. Het bestuurscentrum, tevens grootste dorp, is Oud-Beijerland. Het grootste deel van het eiland werd overspoeld door de St. Elizabethsvloed van 1421 en werd pas in de tweede helft van de 16e eeuw drooggelegd.

 
Oud-Beijerland

The Reformed church was built as a catholic church in 1567 but has been in protestant hands since 1572. The aisleless nave was built in Gothic style. The tower was added in 1604, the north- and south transept in 1621 and 1650 respectively and in ca. 1925 the church was extended on its eastern side by architect Tj. Kuipers.

Location: Kerkstraat 57

De hervormde kerk werd in 1567 als katholieke kerk gebouwd maar is sinds 1572 in protestantse handen. Het eenbeukige schip is in gotische stijl opgetrokken. De toren werd toegevoegd in 1604, het noord- en zuidtransept respectievelijk in 1621 en 1650 en in ca. In 1925 werd de kerk aan de oostzijde uitgebreid door architect Tj. Kuipers.

Locatie: Kerkstraat 57
 
The St. Antonius van Padua, one of only two catholic churches on the island (the other one a modern building in Puttershoek), is an aisleless church in neo-Classical style, designed by Th. Molkenboer and built in 1866, several years after the architect died.

Location: Karel Doormanstraat 53

De St. Antonius van Padua, een van de slechts twee katholieke kerken op het eiland (de andere een modern gebouw in Puttershoek), is een zaalkerk in neoclassicistische stijl, ontworpen door Th. Molkenboer en gebouwd in 1866, enkele jaren nadat de architect was overleden.

Locatie: Karel Doormanstraat 53
 
Greup

The reformed Greupkerk is an aisleless church built in 1921-1922 in a rather archaic neo-Classical style and was possibly designed by the same (also unknown) architect as the similar church of Mookhoek.

Location: Stougjesdijk 208

De hervormde Greupkerk is een zaalkerk gebouwd in 1921-1922 in een nogal archa´sche neoclassicistische stijl en werd mogelijk ontworpen door dezelfde (ook onbekende) architect als de soortgelijke kerk van Mookhoek.

Locatie: Stougjesdijk 208
 
Zuid-Beijerland

The Reformed church is cruciform church in Expressionist style, designed by K. van der Gijp and built in 1933 to replace a previous church which as destroyed by fire in 1932.

Location: Koninginneweg 4

De Hervormde kerk is een kruiskerk in expressionistische stijl, ontworpen door K. van der Gijp en gebouwd in 1933 ter vervanging van een vorige kerk die in 1932 door brand was verwoest.

Locatie: Koninginneweg 4
 
Numansdorp


The Reformed church is an aisleless church, built in simple late-Gothic style in 1648 and extended with a tower in 1781.

Location: Torenstraat 18

De hervormde kerk is een zaalkerk, gebouwd in eenvoudige laatgotische stijl in 1648 en uitgebreid met een toren in 1781.

Locatie: Torenstraat 18

 
Klaaswaal

The Reformed church is an aisleless church with a T-shaped groundplan. It was built in late-Gothic style in 1566 and drastically rebuilt around 1650.

Location: Kerkstraat 18

De hervormde kerk is een zaalkerk met een T-vormige plattegrond. Het is in 1566 in laatgotische stijl gebouwd en omstreeks 1650 ingrijpend herbouwd.

Locatie: Kerkstraat 18
 
The Gereformeerde kerk is an aisleless church, built in 1912  in a simple style with neo-Gothic details. It's nowadays a thrift store.

Location: Voorstraat 11

De Gereformeerde kerk is een zaalkerk, gebouwd in 1912 in een eenvoudige stijl met neogotische details. Het is tegenwoordig een kringloopwinkel.

Locatie: Voorstraat 11
 
Mijnsheerenland


The Reformed church is an aisleless church in late-Gothic style, founded in 1445 and completed in ca. 1500.

Location: Kerkstraat 5

De hervormde kerk is een zaalkerk in laatgotische stijl, gesticht in 1445 en voltooid in ca. 1500.

Locatie: Kerkstraat 5
 
Puttershoek

The Reformed church is an aisleless church in neo-Classical style, built in 1839 but incorporating a tower which mostly is from the 15th century.

Location: Kerkplein 1

De hervormde kerk is een zaalkerk in neoclassicistische stijl, gebouwd in 1839 maar met een toren die grotendeels uit de 15e eeuw stamt.

Locatie: Kerkplein 1
 
Maasdam

The Reformed church is an aisleless church in neo-Classical style, designed by J. Visser and built in 1870-1871.

Location: Raadhuisstraat 37

De hervormde kerk is een zaalkerk in neoclassicistische stijl, ontworpen door J. Visser en gebouwd in 1870-1871.

Locatie: Raadhuisstraat 37
 
Sint Anthoniepolder

The tower of the Reformed church was built shortly after 1360 and features Romanesque elements. The church itself dates from the 15th century but was modified several times since. The Gothic choir was built in the 16th century.

Location: Polderdijk 67

De toren van de hervormde kerk is kort na 1360 gebouwd en heeft romaanse elementen. De kerk zelf dateert uit de 15e eeuw, maar is sindsdien verschillende keren gewijzigd. Het gotische koor werd gebouwd in de 16e eeuw.

Locatie: Polderdijk 67
 
Cillaarshoek


The Reformed church is an aisleless church in simple neo- Classical style. It was built in 1838, replacing a church built in 1615.

Location: Keizersdijk 159

De Hervormde kerk is een zaalkerk in eenvoudige neoclassicistische stijl. Het is gebouwd in 1838, ter vervanging van een in 1615 gebouwde kerk.

Locatie: Keizersdijk 159
 
Strijen

The Reformed church is a two-aisled cruciform church with a mostly 14th-century tower which survived the flood of 1421. The Gothic choir and nave were built in the late 15th century and early 16th century respectively.

Location: Kerkstraat 48

De hervormde kerk is een tweebeukige kruiskerk met een grotendeels 14e-eeuwse toren die de overstroming van 1421 heeft overleefd. Het gotische koor en het gotische schip dateren uit respectievelijk het einde van de 15e en het begin van de 16e eeuw.

Locatie: Kerkstraat 48
 

The Gereformeerde kerk is an aisleless church in simple neo-Classical style, built in 1892.

Location: Spui 12

De Gereformeerde kerk is een zaalkerk in eenvoudige neoclassicistische stijl, gebouwd in 1892.

Locatie: Spui 12
 
Mookhoek


The Reformed church in this hamlet is a small aisleless church, built in 1905 in an Eclectic style and designed by an unknown architect.

Location: Mookhoek 23

De Hervormde kerk in dit buurtschap is een kleine zaalkerk, gebouwd in 1905 in eclectische stijl en ontworpen door een onbekende architect.

Locatie: Mookhoek 23
 
's-Gravendeel

The Reformed church is a cruciform building in an Eclectic style, designed by J.Th. Beljers and built in 1904-1905 after a previous church had been destroyed by fire.

Location: Hendrik Hamerstraat 1

De hervormde kerk is een kruiskerk in eclectische stijl, ontworpen door J.Th. Beljers en gebouwd in 1904-1905 nadat een vorige kerk door brand was verwoest.

Locatie: Hendrik Hamerstraat 1

 

The Gereformeerde kerk is an aisleless church in an eclectic neo-Classical style, built in 1869.

Location: Rijkestraat 8

De Gereformeerde kerk is een zaalkerk in eclectische neoclassicistische stijl, gebouwd in 1869.

Locatie: Rijkestraat 8
 

Back to the Province of Zuid-Holland