Click here to go to the main page

Terneuzen municipality / Gemeente Terneuzen (Z)

Municipality covering the central part of Zeeuws-Vlaanderen, consisting of the towns of Terneuzen, Axel, Biervliet, Philippine and Sas van Gent and the villages Hoek, Koewacht, Overslag, Sluiskil, Spui, Westdorpe, Zaamslag, Zandstraat and Zuiddorpe.

N.B.: the author is aware of the fact that this page is incomplete. 

Gemeente in het centrale deel van Zeeuws-Vlaanderen, bestaande uit de steden Terneuzen, Axel, Biervliet, Philippine en Sas van Gent en de dorpen Hoek, Koewacht, Overslag, Sluiskil, Spui, Westdorpe, Zaamslag, Zandstraat en Zuiddorpe. 

NB: de auteur is zich bewust van het feit dat deze pagina onvolledig is.

 
Axel

The Roman Catholic St. Gregorius de Grote is a church in early neo-Gothic style designed by P. Soffers and built in 1862-1863. Soffers built many similar churches in the diocese of Breda, to which Axel belongs. In 1925-1927 the choir was replaced by a new and bigger eastern part, designed by W. te Riele.

Location: Walstraat 31 

De rooms-katholieke St. Gregorius de Grote is een kerk in vroege neogotische stijl, ontworpen door P. Soffers en gebouwd in 1862-1863. Soffers bouwde veel vergelijkbare kerken in het bisdom Breda, waartoe Axel behoort. In 1925-1927 werd het koor vervangen door een nieuwe en grotere oostpartij, ontworpen door W. te Riele. 

Locatie: Walstraat 31

 

 
The reformed church of Axel is the successor of the medieval St. Petrus which was replaced in the early 17th century. The current church consists of a tower in some strange Eclectic style which was built in 1865, and part of the nave from the same period. The rest of the church was demolished in 1923 and replaced by a cruciform building in moderate Expressionist style designed by Ch.C. van Rijswijk.

Location: Koestraat 2 

De hervormde kerk van Axel is de opvolger van de middeleeuwse St. Petrus die begin 17e eeuw werd vervangen. De huidige kerk bestaat uit een toren in een vreemde eclectische stijl uit 1865 en een deel van het schip uit dezelfde periode. De rest van de kerk werd gesloopt in 1923 en vervangen door een kruisvormig gebouw in een gematigd expressionistische stijl ontworpen door Ch.C. van Rijswijk.. 

Locatie: Koestraat 2 

 

 

 The former Gereformeerde kerk dates from 1899 and was designed by Tj. Kuipers. It was one of the first churches this architect designed in Rationalist style.

Location: Kerkdreef 21 

De voormalige Gereformeerde kerk dateert uit 1899 en is ontworpen door Tj. Kuipers. Het was een van de eerste kerken die deze architect ontwierp in rationalistische stijl. 

Locatie: Kerkdreef 21

 

 
Another protestant church is the church of the Gereformeerde Gemeente, which was built in Traditionalist style in 1936. It was designed by local architect M.J. van den Berg.

Location: Weststraat 25

Een andere protestantse kerk is de kerk van de Gereformeerde Gemeente, die werd gebouwd in traditionalistische stijl in 1936 en werd ontworpen door de plaatselijke architect M.J. van den Berg.

Locatie: Weststraat 25
 
Sas van Gent

  

The O.L. Vrouw Hemelvaart is a Neo-Gothic cruciform basilica built in 1891-1892. It is one of architect J.Th.J. Cuypers' earliest churches. it closed in 2017 and has been rebuilt to accomodate shops and offices.

Location: Markt 4 

De O.L. Vrouw Hemelvaart is een neogotische kruisbasiliek uit 1891-1892. Het was een van architect J.Th.J. Cuypers eerste kerken. De kerk werd in 2017 gesloten en is verbouwd tot winkels en kantoren.

Locatie: Markt 4

 
Koewacht

 

  

The Neo-Gothic St. Philippus en Jacobus was built in 1921-1922 and was designed by W. te Riele.

Location: Kerkplein 2 

De neogotische St. Philippus en Jacobus werd gebouwd in 1921-1922 en is ontworpen door W. te Riele.

Location: Kerkplein 2

 

 
Zaamslag
 

The reformed church consist of a tower dating from 1877-1878, designed by an architect Engelse, which was built as part of an older church which itself was replaced by the current building in 1898. The architect of the church was J.R. de Kruijff.

Location: Plein 2 

De hervormde kerk bestaat uit een toren uit 1877-1878, ontworpen door een zekere architect Engelse, die werd gebouwd als onderdeel van een oudere kerk die zelf in 1898 werd vervangen door het huidige gebouw. De architect van de kerk was J.R. de Kruijff. 

Locatie: Plein 2

 

 

The Gereformeerde kerk was built in 1911. It's a cruciform church in Rationalist style, designed by architects A. Riemens and  P.A. Galen.

Location: Terneuzensestraat 2 

De Gereformeerde kerk werd gebouwd in 1911. Het is een kruiskerk in rationalistische stijl, ontworpen door de architecten A. Riemens en P.A. Galen. 

Locatie: Terneuzensestraat 2

 
Back to the Province of Zeeland