Click here to go to the main page

Schouwen-Duiveland municipality / Gemeente Schouwen-Duiveland (Z)

Schouwen-Duiveland is the northernmost island of the Zeeland province. The eponymous municipality, which covers the entire island, was formed in 1997 by merging the former municipalities Brouwershaven, Bruinisse, Duiveland, Middenschouwen, Westerschouwen and Zierikzee. The administrative center is the town Zierikzee.

Schouwen-Duiveland is het meest noordelijke eiland van de provincie Zeeland. De gelijknamige gemeente, die het hele eiland beslaat, is in 1997 ontstaan ​​door het samenvoegen van de voormalige gemeenten Brouwershaven, Bruinisse, Duiveland, Middenschouwen, Westerschouwen en Zierikzee. Het bestuurscentrum is de stad Zierikzee.

Brouwershaven

The reformed Grote- of St. Nicolaaskerk is a big hall-church in Gothic style. It was built as an aisleless church in ca. 1325 and got its current shape in the 16th century. 

Location: Kerkplein 3

De hervormde Grote- of St. Nicolaaskerk is een grote hallenkerk in gotische stijl. Het werd gebouwd als een eenbeukige kerk in ca. 1325 en kreeg zijn huidige vorm in de 16e eeuw.

Locatie: Kerkplein 3
 
The Gereformeerde kerk is an aisleless church in neo-Romanesque style, built in 1905 by radically rebuilding a former inn. The name of  the architect is not known.

Location: Haven Noordzijde 10

De Gereformeerde kerk is een zaalkerk in neoromaanse stijl, gebouwd in 1905 door een voormalige herberg ingrijpend te verbouwen. De naam van de architect is niet bekend.

Locatie: Haven Noordzijde 10
 
Zierikzee

The St. Lievensmonstertoren is an unfinished tower in late-Gothic style, built between 1454 and ca. 1506 under architects Andries I Keldermans and his son Anthonis I Keldermans. The tower belonged to a Gothic chapter church, although it was not connected to it. The church itself burnt down in 1832.

Location: Kerkplein 2

De St. Lievensmonstertoren is een onvoltooide toren in laatgotische stijl, gebouwd tussen 1454 en ca. 1506 onder architecten Andries I Keldermans en zijn zoon Anthonis I Keldermans. De toren behoorde tot een gotische kapittelkerk, maar was er niet mee verbonden. De kerk zelf brandde in 1832 af.

Locatie: Kerkplein 2
 
The reformed Gasthuiskerk was built in the 15th century as the chapel of a hospital. Since 1587 it has been used as a protestant church. In 1651-1652 it was extended with a galery with underneath a market place.

Location: Havenplein 17 

De hervormde Gasthuiskerk werd in de 15e eeuw gebouwd als kapel van een ziekenhuis. Sinds 1587 is het in gebruik als protestantse kerk. In 1651-1652 werd het uitgebreid met een galerij met daaronder een goederenbeurs.

Locatie: Havenplein 17
 
The Lutheran church or Zwanen church ('swans church') was built in 1755 out of the remnants of an older building.

Location: Gat van West Noordwest 1

De Lutherse kerk of Zwanenkerk ('Zwanenkerk') werd in 1755 gebouwd uit de overblijfselen van een ouder gebouw.

Locatie: Gat van West Noordwest 1
 
The reformed Nieuwe Kerk ('new church') is an aisleless church in neo-Classical style, built between 1833 and 1848 and replacing a Gothic predecessor which burnt down in 1832.

Location: Kerkplein 1

De hervormde Nieuwe Kerk is een zaalkerk in neoclassicistische stijl, gebouwd tussen 1833 en 1848 ter vervanging van de gotische voorganger die in 1832 afbrandde.

Locatie: Kerkplein 1
 
The catholic St. Willibrordus was built as a barn-church in 1768 after merging two former barns. The neo-Classical facade was added in 1842 and in 1937 the church was extended with a choir.

Location: Hoge Molenstraat 86

De katholieke St. Willibrordus ontstond  in 1768 als schuurkerk na samenvoeging van twee voormalige schuren. In 1842 werd de neoclassicistische gevel toegevoegd en in 1937 werd de kerk uitgebreid met een koor.

Locatie: Hoge Molenstraat 86
 
Nieuwerkerk


The reformed church is the former late-Gothic choir of a medieval church of which the nave was demolished in the 17th century. The octagonal tower is a post-war reconstruction of a tower which in 1944 was destroyed by German troops.

Location: Kerkring 2

De hervormde kerk is het voormalige laatgotische koor van een middeleeuwse kerk waarvan het schip in de 17e eeuw werd afgebroken. De achthoekige toren is een naoorlogse reconstructie van een toren die in 1944 door Duitse troepen werd verwoest.

Locatie: Kerkring 2
 
Haamstede

The reformed church is a three-aisled cruciform pseudo-basilica in late-Gothic style, built in the early 16th century. The choir was demolished in 1606.

Location: Ring 1

De hervormde kerk is een driebeukige kruisvormige pseudobasiliek in laatgotische stijl, gebouwd in het begin van de 16e eeuw. Het koor werd in 1606 afgebroken.

Locatie: Ring 1
 
Burgh


The reformed church is a cruciform church in Classical style, built in 1671-1674 on the site of a collapsed medieval church. The tower was reconstructed in 1948-1949 after the original had been destroyed in 1944.

Location: Burghsering 33

De hervormde kerk is een kruiskerk in classicistische stijl, gebouwd in 1671-1674 op de plaats van een ingestorte middeleeuwse kerk. De toren is in 1948-1949 gereconstrueerd nadat het origineel in 1944 was verwoest.

Locatie: Burghsering 33
 
Koudekerke


The Plompetoren (exact translation unknown, perhaps 'squat tower')  dates from the 14th century  and is all that remains of the village Koudekerke, which was abandoned and left to the sea in 1581. The tower was part of a church which was otherwise demolished in 1583.

Location: Koudekerkseweg 12

De Plompetoren dateert uit de 14e eeuw en is het enige overblijfsel van het dorp Koudekerke, dat in 1581 verlaten werd en aan de zee werd overgelaten. De toren maakte deel uit van een kerk die voor de rest werd afgebroken in 1583.

Locatie: Koudekerkseweg 12
 
Back to the Province of Zeeland