Click here to go to the main page
Vijfheerenlanden municipality / Gemeente Vijfheerenlanden (U)
The Vijfheerenlanden municipality lies in the very south of the Utrecht province, and is the only part of the province south of the river Lek. Its entire area previously belonged to Zuid-Holland. The name of the municipality (meaning 'five lords' lands') derives from the eponymous region which also comprised Asperen, Spijk and Heukelum, places which themselves in 1986 were transferred to Gelderland (currently in the Lingewaal municipality. The Vijfheerenland municipality was formed in 2019 by merging the Vianen, Leerdam and Zederik municipalities, of which the former had been transferred to Utrecht in 2002 already. The biggest places in the new municipality are Vianen and Leerdam, both towns with medieval origins. Leerdam is also the administrative center. This page shows most of the churches in the municipality, not including modern ones. 

Gemeente in het uiterste zuiden van de provincie Utrecht en het enige deel van die provincie ten zuiden van de Lek. Het gehele grondgebied van de gemeente behoorde voorheen tot Zuid-Holland. De naam van de gemeente is afgeleid van de gelijknamige regio waartoe ook de plaatsen Asperen, Spijk en Heukelum behoren die in 1986 werden overgeheveld naar Gelderland (momenteel in de gemeente Lingewaal.) De gemeente Vijfheerenland werd in 2019 gevormd door samenvoeging van de gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik, waarvan de eerste al in 2002 naar Utrecht was overgegaan. De grootste plaatsen in de nieuwe gemeente zijn Vianen en Leerdam, beide steden met een middeleeuwse oorsprong. Leerdam is tevens het bestuurlijk centrum. Deze pagina toont de meeste kerken in de gemeente, moderne uitgezonderd.

Vianen
The Reformed church is a three-aisled cruciform hall-church in Gothic style. The oldest part is the tower, most of which dates from the 14th century. That same century a chapel was replaced by a pseudo-basilical church. Most of its current appearance dates from after 1540, when the side-aisles were enlarged and the church was transformed into a hall-church.

Location: Voorstraat 110

De Hervormde kerk is een driebeukige kruisvormige hallenkerk in gotische stijl. Het oudste gedeelte is de toren, waarvan het grootste deel dateert uit de 14e eeuw. Diezelfde eeuw werd een kapel vervangen door een pseudo-basilicale kerk. Het grootste deel van het huidige uiterlijk dateert van na 1540, toen de zijbeuken werden vergroot en de kerk werd omgevormd tot een hallenkerk.

Locatie: Voorstraat 110


The Gasthuiskapel (hospital chapel) dates from the 15th century and served as Walloon church between 1725 and 1822. It's nowadays part of the town hall.

Location: Kerkstraat

De Gasthuiskapel dateert uit de 15e eeuw en diende tussen 1725 en 1822 als Waalse kerk. Het is nu deel van het gemeentehuis.

Locatie: Kerkstraat


The Christelijke Gereformeerde kerk was built in 1930 in a rather archaic style. In 1991 a new portal was added.
 
Location: Keizerstraat 1

De Christelijke Gereformeerde kerk werd gebouwd in 1930 in een voor die tijd nogal archa´sche stijl. In 1991 werd een nieuwe portaal toegevoegd.

Locatie: Keizerstraat 1

The Roman Catholic O.L. Vrouwe Hemelvaart is a three-aisled hall-church in Neo-Gothic style. The church was built in 1877-1878 and was designed by architect A. Tepe.

Location: Brederodestraat 2

De rooms-katholieke O.L. Vrouwe Hemelvaart is een driebeukige hallenkerk in neogotische stijl. De kerk werd gebouwd in 1877-1878 en is ontworpen door architect A. Tepe.

Locatie: Brederodestraat 2

Hagestein

The Reformed church of Hagestein has a Romanesque tower from the 13th century. The original church was destroyed in 1600. The current church in simple neo-Classical style dates from 1829-1830.

Location: Dorpsstraat 26

De Hervormde kerk van Hagestein heeft een romaanse toren uit de 13e eeuw. De oorspronkelijke kerk werd in 1600 verwoest. De huidige kerk in eenvoudige neoclassicistische stijl dateert uit 1829-1830.

Locatie: Dorpsstraat 26

Everdingen
 


The Reformed church of Everdingen is a small aisleless building and the remnant of a bigger late-Gothic church from ca. 1498. In 1810 most of the nave had been demolished, followed by the tower in 1855. In 1857 the current front with lantern was added.

Location: Dorpsstraat 26

De Hervormde kerk van Everdingen is een kleine zaalkerk en het restant van een grotere laatgotische kerk uit ca. 1498. In 1810 werd het grootste deel van het schip afgebroken, gevolgd door de toren in 1855. In 1857 werd de huidige voorkant met open klokkentorentje toegevoegd.

Locatie: Dorpsstraat 26
 

The St. Petrus en Paulus is a neo-Gothic hall-church with all three aisles under a single roof. It was designed by A. Tepe and built in 1899.

Location: Lekdijk 25

De St. Petrus en Paulus is een neogotische hallenkerk waarvan de drie beuken zich onder een dak bevinden. De kerk is ontworpen door A. Tepe en werd gebouwd in 1899.

Locatie: Lekdijk 25
  
 
ZijderveldThe Reformed church is an aisleless church that largely dates from the 15th century. In 1830 its nave was shortened and its tower was rebuilt. In 1884 the nave was plastered, leaving little of the original medieval appearance.

Location: Kerkweg 1

De Hervormde kerk is een zaalkerk die grotendeels uit de 15e eeuw stamt. In 1830 werd het schip ingekort en de toren herbouwd. In 1884 werd het schip bepleisterd, zodat er van het oorspronkelijke middeleeuwse karakter weinig over is.

Locatie: Kerkweg 1
 
Lexmond

 
The Reformed church is an aisleless cruciform church in Gothic style. The choir and tower were built in the first half of the 14th century, the nave in the second half. The transept was added in the early 15th century.

Location: Kortenhoevenseweg 4

De Hervormde kerk is een eenbeukige kruiskerk in gotische stijl. Het koor en de toren werden gebouwd in de eerste helft van de 14e eeuw, het schip in de tweede helft. Het transept werd toegevoegd aan het begin van de 15e eeuw.

Locatie: Kortenhoevenseweg 4
Ameide


The reformed church is a pseudo-basilica in Gothic style, built in ca. 1500 and incorporating a 13th-century Romanesque tower. A fire destroyed much of the church in 1953, and during the restoration in 1954-1955 a transept-arm was added to the south side.

Location: Kerkstraat 10

De hervormde kerk is een pseudo-basiliek in gotische stijl, gebouwd in ca. 1500 en met een Romaanse toren uit de 13e eeuw. Een brand verwoestte een groot deel van de kerk in 1953 en tijdens de restauratie in 1954-1955 werd een transeptarm aan de zuidkant toegevoegd.

Locatie: Kerkstraat 10
 


The former Gereformeerde kerk is a building in Expressionist style, designed by H.J. van der Meulen and built in 1928-1930. After it was replaced by a new church in 1981 it served as a public library.

Location: Prinsengracht 83

De voormalige Gereformeerde kerk is een gebouw in expressionistische stijl, ontworpen door H.J. van der Meulen en gebouwd in 1928-1930. Nadat het in 1981 werd vervangen door een nieuwe kerk, deed het dienst als openbare bibliotheek.

Locatie: Prinsengracht 83
 
Tienhoven


The reformed church is an aisleless church with a Romanesque tower from the 12th century. The originally tuff  Romanesque nave was heigthened with bricks in the 13th and 14th centuries.The Gothic choir was built in the 15th century. The church is located directly behind a dyke.

Location: Lekdijk 74

De hervormde kerk is een zaalkerk met een Romaanse toren uit de 12e eeuw. Het van oorsprong tufstenen romaanse schip werd in de 13e en 14e eeuw met bakstenen opgetrokken. Het gotische koor werd in de 15e eeuw gebouwd. De kerk ligt direct achter een dijk.

Locatie: Lekdijk 74
 
Hei- en Boeicop


The Reformed church is an aisleless Gothic church with a truncated choir from the 15th century and a nave from the 16th century. The tower was demolished between 1781 and 1830, the apse of the choir was removed after in 1823.

Location: Hei- en Boeicopweg 46

De
Hervormde kerk is een eenbeukige gotische kerk met een ingekort koor uit de 15e eeuw en een schip uit de 16e eeuw. De toren werd gesloopt tussen 1781 en 1830, de koorsluiting werd na 1823 verwijderd.

Locatie: Hei- en Boeicopweg 46
 
Schoonrewoerd

 
The Reformed church is an aisleless church that was mostly built in the late 17th century, using parts of its medieval predecessor which had suffered serious damage in 1672 (war) and 1674 (storm). The late-Romanesque tower was built in the 14th century.

Location: Dorpsstraat 35

De
Hervormde kerk is een zaalkerk die grotendeels uit de late 17e eeuw stamt, met gebruikmaking van delen van de middeleeuwse voorganger die in 1672 (oorlog) en 1674 (storm) zwaar werd beschadigd. De laat-romaanse toren stamt uit de 14e eeuw.

Locatie: Dorpsstraat 35
 
LeerdamThe reformed Grote Kerk('Great Church') is a late-Gothic cruciform pseudo-basilica with a Romanesque tower from the 13th century.
 
Location: Kerkstraat 32

De hervormde Grote Kerk is een laat-gotische pseudobasilikale kruiskerk uit de 15de eeuw met een romaanse toren uit de 13e eeuw.

Locatie: Kerkstraat 32
 

The Evangelical Lutheran church is a building in neo-Classical style, built in 1838 for Leerdam's German and Bohemian glass makers.

Location: Nieuwstraat 106

De Evangelisch-Lutherse kerk is een gebouw in neoclassicistische stijl, gebouwd in 1838 voor de Duitse en Boheemse glasblazers die zich in Leerdam hadden gevestigd.

Locatie: Nieuwstraat 106
 

Architect Tj. Kuipers designed the Gereformeerde kerk, built in 1898 in an unspecified style which shows Romanesque and Gothic influences.

Location: Hoogstraat 80

Architect Tj. Kuipers ontwierp de Gereformeerde kerk, gebouwd in 1898 in een niet nader gespecificeerde stijl die romaanse en gotische invloeden vertoont.

Locatie: Hoogstraat 80
 


The church of the Christelijke Gereformeerde Kerk was built in 1916 and was designed by W.H. Vielderman in a simple Rationalist style.

Location: Noordwal 30

De kerk van de Christelijke Gereformeerde Kerk stamt uit 1916 en werd ontworpen door W.H. Vielderman in een eenvoudige rationalistische stijl.

Locatie: Noordwal 30
 
The catholic H. Maria Onbevlekt Ontvangen is a building in Expressionist style, designed by Dom P. Bellot and H.C. van de Leur and built in 1930.

Location: Meent 63

De katholieke H. Maria Onbevlekt Ontvangen is een gebouw in expressionistische stijl, ontworpen door Dom P. Bellot en H.C. van de Leur en gebouwd in 1930.

Locatie: Meent 63
 
Kedichem
The Reformed church is an aiseless building in neo-Classical style, built in 1867. The 14th-century tower is all that remains of the medieval predecessor of the church.

Location: Kerkstraat 18

De Hervormde kerk is in 1867 gebouwd in een neoclassicistische stijl. De 14e-eeuwse toren is het overblijfsel van de middeleeuwse voorganger van de kerk.

Locatie: Kerkstraat 18
 
Meerkerk


The Reformed church is a cruciform building with a Gothic choirfrom the mid-16th century. The original nave was demolished in 1828 and replaced in 1832 by the current aisleless nave in neo-Gothic style and neo-Classical tower. The consistory in front of the church was demolished in 2017 to be replaced by a modern extension of the church.

Location: Kerkstraat 3

De Hervormde kerk is een kruiskerk met een gotisch koor uit het midden van de 16e eeuw. Het oorspronkelijke schip werd in 1828 gesloopt en in 1832 vervangen door het huidige eenbeukige schip in neogotische stijl en een neoclassicistische toren. De consistorie voor de kerk werd in 2017 gesloopt om te worden vervangen door een moderne uitbreiding van de kerk.

Locatie: Kerkstraat 3
 
Leerbroek   


The Reformed church is an aisleless late-Gothic church with a tower from the early 15th century and a nave from the first half of the 16th century. The choir was demolished in the 18th century.

Location: Dorpsweg 10

De
Hervormde kerk is een eenbeukige laat-gotische kerk met een toren uit het begin van de 15e eeuw en een schip uit de eerste helft van de 16e eeuw. Het koor werd in de 18e eeuw afgebroken.

Locatie: Dorpsweg 10
 
Nieuwland    


The Reformed church is an aisleless church with a Romanesque tower from the early-14th century and a late-Gothic choir from the 15th century. The nave was built in the early 16th century and originally had side-aisles which in the 19th century were removed.

Location: Dorpsplein 2

De
Hervormde kerk is een eenbeukige kerk met een romaanse toren uit de vroege 14e eeuw en een laatgotisch koor uit de 15e eeuw. Het schip werd gebouwd in het begin van de 16e eeuw en had oorspronkelijk zijbeuken die in de 19e eeuw werden verwijderd.

Locatie: Dorpsplein 2
 
Back to the Province of Utrecht