Click here to go to the main page
Haarlem (NH)

Haarlem is the capital of the province of Noord-Holland and is one of the oldest and most important cities of the Holland region. It's also the centre of both a Roman-Catholic and an Old-Catholic diocese.

Haarlem is de hoofdstad van de provincie Noord-Holland en is een van de oudste en belangrijkste steden van de regio Holland. Het is tevens het centrum van zowel een Rooms-Katholiek als een Oud-Katholiek bisdom.

 

 

 

The Walloon church is the former chapel of the beguinage and Haarlem's oldest church. In 1586 the church, especially the nave, was drastically altered to suit its new function of a protestant church.

Location: Begijnhof 30

De Waalse kerk is de voormalige kapel van het begijnhof en de oudste kerk van Haarlem. In 1586 werd de kerk, en in het bijzonder het schip, drastisch veranderd om het aan de nieuwe functie van protestantse kerk aan te passen.

Locatie: Begijnhof 30

 

 

 

 

The Bakenesserkerk was built in 1250 but drastically rebuilt in 1461-1462. Although mostly built of brick and in a very moderate Gothic style, it has a richly ornamented natural stone upper segment.

Location: Vrouwestraat 10

De Bakenesserkerk is gebouwd in 1250 maar werd drastisch verbouwd in 1461-1462. Hoewel voornamelijk gebouwd uit baksteen en in een zeer matige gotische stijl, heeft het een rijk versierde natuurstenen bovendeel.

Locatie: Vrouwestraat 10

 

 

 

The Great Church or Bavokerk, built between 1370 and 1520, is often referred to as the city's cathedral, although the church only carried this title from 1559 until 1578 and was originally built as a parish-church. It is an important example of a Gothic church in the regional style of the coast of Holland which itself was based on Brabantine Gothic.

Location: Grote Markt

De Grote Kerk of Bavokerk, gebouwd tussen 1370 en 1520, wordt vaak aangeduid als kathedraal, hoewel de kerk dezetitel alleen voerde vanaf 1559 tot 1578 en oorspronkelijk werd gebouwd als een parochiekerk. Het is een belangrijk voorbeeld van een kerk in Hollandse kustgotiek, een regionale variant van de Brabantse gotiek. Locatie: Grote Markt

 

 

 he former St. Jan's kerk ('St. John's church') nowadays houses the regional historical archive. It has a nave from the 14th century while the choir is from the 15th century. The church was built as part of the monastery of the Knights of St. John.

Location: Jansstraat 40/42

De voormalige St. Janskerk herbergt tegenwoordig het regionaal historisch archief. Het heeft een schip uit de 14e eeuw, terwijl het koor uit de 15e eeuw is. De kerk werd gebouwd als deel van het klooster van de ridders van St. Jan. 

Locatie: Jansstraat 40/42

 

The Nieuwe Kerk is a simple building from 1649 in Classical style by Jacob van Campen, with a tower from 1613 in Renaissance style by Lieven de Key. This was the first church in Haarlem specifically built for protestant services. It has peculiar buttresses that become thicker at the bottom, a reference to the image people had in that time of the temple of Jerusalem.

Location: Nieuwekerksplein 22

De Nieuwe Kerk is een eenvoudig gebouw uit 1649 in classicistische stijl ontworpen door Jacob van Campen , met een toren uit 1613 in renaissancestijl naar ontwerp van Lieven de Key. Dit was de eerste kerk die in Haarlem speciaal voor protestantse diensten werd gebouwd. Het gebouw heeft eigenaardige, naar onder verdikkende  steunberen, een verwijzing naar het toenmalige beeld van de tempel van Jeruzalem. 

Locatie: Nieuwekerksplein 22

 

 

The St. Josephkerk was built in neo-Classical style in 1841-1843 by architect H.H. Dansdorp and became Haarlem's first cathedral after over 250 years in 1853.

Location: Jansstraat 43

De St. Josephkerk werd in 1841-1843 gebouwd in neoclassicistische stijl  naareen ontwerp door architect H.H. Dansdorp en werd in 1853 de eerste kathedraal van Haarlem na ruim 250 jaar. 

Locatie: Jansstraat 43 

 

  

This church, the H. Antonius van Padua, also known as Groenmarktkerk, dates from 1842 and was also built in the then popular neo-Classical style by one of that time's most important architects, T.F. Suys.

Location: Nieuwe Groenmarkt 16

Deze kerk, de H. Antonius van Padua, ook wel bekend als Groenmarktkerk, dateert uit 1842 en werd ook gebouwd in de toen populaire neoclassicistische stijl door een van de belangrijkste architecten van die tijd, T.F. Suys. 

Locatie: Nieuwe Groenmarkt 16

 

 

 The church of the Evangelische Broedergemeente or Moravian Church is a building in Eclectic style, built in 1876 and designed by D.E.L. van den Arend.

Location: Parklaan 34

De kerk van de Evangelische Broedergemeente of Moravische kerk is een gebouw in eclectische stijl, gebouwd in 1876 en ontworpen door D.E.L. van den Arend. 

Locatie: Parklaan 34 

 

 

The Seventh Day Baptist church is a small building in what appears to be an unsuccesful attempt at a neo-Gothic style. It was built in 1877, its architect is not known.

Location: Parklaan 21

De Zevendedags Baptistenkerk is een klein gebouw in wat lijkt op een mislukte poging tot een neogotische stijl. Het werd gebouwd in 1877, de architect is niet bekend. 

Locatie: Parklaan 21

 

 

 
It looks just like many houses of the late 19th century, but this building in neo-Renaissance style is in fact the Remonstrant church. It was designed by A. van der Steur Jr. and built in 1886-1887.

Location: Wilhelminastraat 60

Dit gebouw, dat grote overeenkomsten vertoont met veel huizen in neorenaissance stijl uit de late 19e eeuw, is in feite de Remonstrantse kerk. Het werd ontworpen door A. van der Steur Jr. en gebouwd in 1886-1887. 

Locatie: Wilhelminastraat 60

 


The former Gereformeerde Noorderkerk is a nice example of architectural plagiarism. When Tj. Kuipers in 1887 designed a new church for the denomination of the Gereformeerden he could not suspect that he wouldn't be commissioned but that his drawings would be used by a competitor, H. van Es, to perfect his own design. 

Location: Ridderstraat 29

De voormalige Gereformeerde Noorderkerk is een mooi voorbeeld van architectonisch plagiaat. Toen Tj. Kuipers in 1887 een nieuwe Gereformeerde kerk ontwierp kon hij niet vermoeden dat hij de opdracht niet zou krijgen, maar dat zijn tekeningen gebruikt zouden worden door concurrent H. van Es die er zijn eigen ontwerp mee perfectioneerde.

Locatie: Ridderstraat 29 

 

 

The chapel of the catholic St. Barbara cemetery is a small neo-Gothic building designed by local architect N. Nelis and built in 1890. Despite its small size, the chapel is modelled like a church and has a transept as well as a true choir.

Location: Rijksstraatweg 

De kapel van de katholieke begraafplaats St. Barbara  is een klein neogotisch gebouw, ontworpen door de plaatselijke architect N. Nelis en gebouwd in 1890. Ondanks zijn kleine formaat is de kapel vormgegeven als een kerk met een transept en een echt koor.

Locatie: Rijksstraatweg

 

 

At some distance from the centre a new catholic St. Bavo's cathedral was built in three stages from 1895 until 1930. This impressive building was designed by architect Jos. Cuypers, and shows influences from many styles.

Location: Leidsevaart 146

Op enige afstand van het centrum werd in drie fasen van 1895 tot 1930 een nieuwe katholieke St. Bavokathedraal gebouwd. Dit indrukwekkende gebouw is ontworpen door architect Jos Cuypers en toont invloeden uit vele stijlen.

Locatie: Leidsevaart 146

 

 

 

 

The tower of the St. Johannes de Doper is all that remains of a neo-Gothic church by J.Th.J. Cuypers and J. Stuyt built in 1903-1904. The tower was added in 1925-1926 and was designed by J. Stuyt alone. The church was demolished in 1973 and replaced by a modern church of no architectural importance.

Location: Amsterdamstraat 57

De toren van de St. Johannes de Doper is alles wat overblijft van een neogotische kerk uit 1903-1904 naar ontwerp van J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt. De toren werd in 1925-1926 toegevoegd en is ontworpen door J. Stuyt alleen. De kerk werd gesloopt in 1973 en vervangen door een moderne kerk zonder architectonisch belang.

Locatie: Amsterdamstraat 57

 

 

 

The St. Adalbertus, originally named St. Liduina, was designed by J. Margry. It was built in two stages: in 1921 most of the church was built, but the frontal towers and the westernmost trave weren't built until 1928-1931. The plan was to build a third tower between transept and choir, but it was never built.

Location: Rijksstraatweg/Zaanenstraat

De St. Adalbertus, oorspronkelijk St. Liduina genaamd, werd ontworpen door J. Margry. De kerk werd gebouwd in twee fasen: in 1921 werd het grootste deel van de kerk gebouwd, maar het torenfront en de meest westelijke travee werden pas in 1928-1931 toegevoegd. Het ontwerp voorzag in een derde toren tussen transept en koor, maar deze werd nooit gebouwd. Locatie: Rijksstraatweg / Zaanenstraat  
 


 

 

 

 

The Gereformeerde Wilhelminakerk dates from 1921 and was built in Expressionist style by architect A. de Maaker.

Location: Gedempte Oude Gracht 61

De Gereformeerde Wilhelminakerk dateert uit 1921 en werd in expressionistische stijl ontworpen door architect A. de Maaker.

Locatie: Gedempte Oude Gracht 61

 

 

 

 

The Christelijke Gereformeerde Bethelkerk was built in 1924 but has served as a gym since the 1980's.

Location: Floresstraat 47

De Christelijke Gereformeerde Bethelkerk werd gebouwd in 1924, maar dient sinds de jaren 1980 als een sportschool.

Locatie: Floresstraat 47 

 
 


The Oosterkerk is a reformed church in a Traditionalist style, designed by C.B. Posthumus Meyjes Jr. and built in 1927.

Location: Zomerkade 165

De Oosterkerk is een hervormde kerk in een traditionalistische stijl, ontworpen door C.B. Posthumus Meyjes jr. en gebouwd in 1927. 

Locatie: Zomerkade 165 

 
 

 

The Gereformeerde Zuid-Oosterkerk is one of two surviving churches in Haarlem, out of a total of three, that were designed by B.T. Boeyinga. The building in Expressionist style was built in 1935.

Location: Richard Holkade 9

De Gereformeerde Zuid-Oosterkerk is een van de twee overgebleven kerken in Haarlem, uit een totaal van drie, die werden ontworpen door B.T. Boeyinga . Het gebouw in expressionistische stijl werd gebouwd in 1935. 

Locatie: Richard Holkade 9 

 
 

 

 

  
The Goede Herderkerk was also designed by B.T. Boeyinga and built in 1938.

Location: Rechthuisstraat 9  

De Goede Herderkerk is eveneens  ontworpen door B.T. Boeyinga en werd gebouwd in 1938. 

Locatie: Rechthuisstraat 9 

 

 

The Begijnhofkapel was built as a reformed chapel in 1939 and was designed in a Traditionalist style by H. van de Kloot Meyburg. Today it's a Baptist church.

Location: Begijnhof 6

De Begijnhofkapel is gebouwd als een hervormde kapel in 1939 en werd ontworpen in een stijl Traditionalistische door H. van de Kloot Meyburg. Vandaag is het een baptistenkerk. 

Locatie: Begijnhof 6

 
 

Back to the Province of Noord-Holland