Click here to go to the main page

Enkhuizen (NH)

Town in the east of the West-Friesland region, founded in the early 14th century and chartered in 1355 as the successor of two merged villages. As a harbour-town on the Zuiderzee, Enkhuizen became an important trade-center and flourished especially in the 15th century, resulting in the construction of two big parish chuches, various convents and monasteries and defenses. In 1572 Enkhuizen was the first city in the province of Holland to join the revolt against Spain. It has remained a largely protestant city ever since, although with Roman Catholic, Old-Catholic and Jewish minorities. In the 19th century various new protestant denominations emerged, including numerous Gereformeerde and Apostolic. Although Enkhuizen lost much of its importance in the second half of the 17th century, its historic center still has many monumental buildings. Today the city largely depends on tourism.

Stad in het oosten van de regio West-Friesland, gesticht in het begin van de 14e eeuw en in 1355 tot stad verheven als opvolger van twee samengevoegde dorpen. Als havenstad aan de Zuiderzee werd Enkhuizen een belangrijk handelscentrum en maakte vooral in de 15e eeuw een periode van grote bloei door, resulterend in onder meer in de bouw van twee grote parochiekerken, verscheidene kloosters en verdedigingswerken. In 1572 was Enkhuizen de eerste stad in de provincie Holland die zich aansloot bij de opstand tegen Spanje. Sindsdien is de stad overwegend protestants, zij het met Rooms Katholieke, Oud-Katholieke en Joodse minderheden. In de 19e eeuw ontstonden enkele nieuwe protestantse kerkgenootschappen, waaronder meerdere Gereformeerde en Apostolische kerken. Hoewel Enkhuizen sinds de tweede helft van de 17e eeuw veel aan belang heeft ingeboet, zijn in het historische stadscentrum vele monumentale gebouwen behouden. Tegenwoordig is de stad grotendeels afhankelijk van het toerisme..

 

 

The reformed St. Pancras- of Zuiderkerk was founded in 1422 and was gradually built over the next hundred years to ultimately become the current two-aisled Gothic hall-church. The tower has a distinctive wooden spire.

Location: Zuiderkerksteeg 3

De hervormde St. Pancras-of Zuiderkerk werd gesticht in 1422 en werd in de volgende honderd jaar geleidelijk uitgebouwd tot de huidige tweebeukige gotische hallenkerk. De toren heeft een bijzondere houten spits.

Locatie: Zuiderkerksteeg 3  

 

 

The St. Gommarus- of Westerkerk was built after 1470 and was the town's second parish-church. It's a three-aisled hall-church, with the three aisles sharing a three-sided closure. In ca. 1519 a wooden bell-house was built, which in 1609 was heightened.

Location: Westerstraat 138

De St. Gommarus-of Westerkerk werd gebouwd na 1470 en was de de tweede parochiekerk van de stad. Het is een driebeukige hallenkerk, waarbij de drie beuken zijn voorzien van een gezamenlijke driezijdige sluiting. In ca. 1519 werd een houten klokhuis gebouwd, dat in 1609 werd verhoogd.

Locatie: Westerstraat 138  

 

 

 

The St. Eusteriuskapel is the much-mutilated Gothic chapel of the St. Clara convent. It was built after 1465 and served numerous profane uses after 1572, most recently containing several shops.

Location: Westerstraat 128

De St. Eusteriuskapel is de zwaar verminkte gotische kapel van het St. Claraklooster. Zij werd na 1465 gebouwd en werd na 1572 voor diverse profane functies gebruikt en bevat tegenwoordig een aantal winkels.

Locatie: Westerstraat 128

 

 

 

The synagogue is a building in simple Classical style built in 1791. It was closed in 1967 and currently serves as an Apostolic church. 

Location: Zuider Havendijk 2

De synagoge is een gebouw in eenvoudige classicistische stijl, gebouwd in 1791. Het gebouw verloor haar oorspronkelijke functie in 1967 en dient momenteel als een Apostolische kerk.

Locatie: Zuider Havendijk 2

 

The Evangelical Lutheran church was built in 1843 and was designed in sober neo-Classical style by town-architect Schokker. In 2016 the church was closed. 

Location: Breedstraat 40

De
Evangelisch-Lutherse kerk werd gebouwd in 1843 en werd ontworpen door de stadsarchitect Schokker in sobere, neoclassicistische stijl. In 2016 werd de kerk gesloten.

Locatie: Breedstraat 40
 

The former church of the Gereformeerde Gemeente was originally a fish warehouse which in ca. 1865 was rebuilt and given the current facade. Its former use earned it the nickname 'Ansjovis church'. It served until 1963, when a new church was built, and is nowadays a house.

Location: Breedstraat 148

De voormalige kerk van de Gereformeerde Gemeente was oorspronkelijk een vismagazijn, dat in ca. 1950 werd gebouwd. 1865 werd herbouwd en kreeg de huidige gevel. Zijn vroegere gebruik verdiende het de bijnaam 'Ansjovis kerk'. De kerk deed dienst tot 1963, toen een nieuwe kerk werd gebouwd, en is tegenwoordig een huis.

Locatie:
Breedstraat 148
 

The Mennonite church was built in 1892 and was designed by town architect U.J. van der Meulen in Neo-Renaissance style.

Location: Venedie 17

De Doopsgezinde vermaning dateert uit 1892 en werd door stadsarchitect U.J. van der Meulen in neorenaissancestijl ontworpen.

Locatie: Venedie 17  

 


The Catholic Apostolic church is a small aisleless church with a facade in an Eclectic style. It was built in 1900 to a design made by T. Korff, a local carpenter and contractor.

Location: Vijzelstraat 23 

De Katholiek Apostolische kerk is een kleine zaalkerk met een gevel in een eclectische stijl. De kerk werd in 1900 gebouwd naar een ontwerp gemaakt door T. Korff, een plaatselijke timmerman en aannemer.

Locatie: Vijzelstraat 23
 


The Gereformeerde kerk or Ontmoetingskerk is a church in Rationalist style, designed by H. Bonda and built in 1903-1904. Since 2012 it has been used by the Gereformeerde Gemeente.

Location: Klopperstraat 12 

De Gereformeerde kerk of Ontmoetingskerk is een kerk in Rationalistische stijl, ontworpen door H. Bonda en gebouwd in 1903-1904. Sinds 2012 wordt het gebruikt door de Gereformeerde Gemeente.

Locatie: Klopperstraat 12
 

 

The catholic St. Franciscus Xaverius is a three-aisled basilica in Neo-Gothic style, designed by N. Molenaar and built in 1905-1906. The tower was added by N. Molenaar jr. in 1929-1930, probably using his father's original design.

Location: Westerstraat 107

De katholieke St. Franciscus Xaverius is een driebeukige basiliek in neogotische stijl, ontworpen door N. Molenaar en gebouwd in 1905-1906. De toren werd toegevoegd door N. Molenaar jr.. in 1929-1930, waarschijnlijk volgens het oorspronkelijke door zijn vader gemaakte ontwerp.

Locatie: Westerstraat 107

 


The Old-Catholic church H.H. Gummarus en Pancratius is an aisleless church with a facade in Rationalist style, designed by J.G. Kopper and built in 1908.

Location: Breedstraat 82

De Oud-Katholieke kerk H.H. Gummarus en Pancratius is een zaalkerk met een gevel in rationalistische stijl en werd ontworpen door J.G. Kopper en gebouwd in 1908.

Locatie: Breedstraat 82
 

The Gereformeerde kerk onder het Kruis is a small aisleless building, designed by B. Groot and built in 1933. It's now a house.

Location: Klooster 33

De Gereformeerde kerk onder het Kruis is een kleine zaalkerk, ontworpen door B. Groot en gebouwd in 1933. Het is nu een woning.

Locatie: Klooster 33
 

Back to the Province of Noord-Holland