Click here to go to the main page

Beverwijk (NH)

Town and municipality in the center of the Kennemerland region.

Stad en gemeente in het centrum van de regio Kennemerland.

 


The reformed church is a three-aisled Gothic hall-church. Parts of it date from the 15th century. Early in the 80-years War the church was destroyed, only the tower remained more or less intact. In 1592 work started to rebuilt the church, which was now protestant property. The rebuilt church was largely a copy of the old one, only the choir was omitted.

Location: Kerkstraat 37

De hervormde kerk is een driebeukige gotische hallenkerk. Delen ervan dateren uit de 15e eeuw. In het begin van de Tachtigjarige Oorlog werd de kerk verwoest, waarbij alleen de toren min of meer intact bleef. In 1592 werd begonnen met het herstel vande kerk, die inmiddels protestant eigendom was . De herbouwde kerk was grotendeels een kopie van de oude, alleen het koor was weggelaten.

Locatie: Kerkstraat 37

 

 

 

The Lutheran church is partly a drastically rebuilt inn, but the part in the picture dates from 1778.

Location: Koningstraat 119

De Lutherse kerk is deels een drastisch verbouwde herberg, maar het gedeelte in de afbeelding dateert uit 1778.

Locatie: Koningstraat 119

 

 

 

 

The Mennonite church dates from 1912 and was built in neo-Renaissance style by architects B.H. and H. Koolhaas.

Location: Meerstraat 62

De Doopsgezinde kerk dateert uit 1912 en werd gebouwd in neorenaissance stijl door architecten B.H. en H. Koolhaas.

Locatie: Meerstraat 62

 

 
The catholic O.L. Vrouw van Goede Raad, built in 1914-1915, was the first church architect A.J. Kropholler designed and built, although the tower was added later. The building already shows this architect's typical style, with small windows, enormous buttresses and a preference for brick as the major building material.

Location: Arendsweg 59

De katholieke O.L. Vrouw van Goede Raad uit 1914-1915 was de eerste kerk die door architect A.J. Kropholler werd ontworpen en gebouwd, hoewel de toren pas later werd  toegevoegd. Het gebouw vertoont al de kenmerken van Kropholler's typische stijl, met kleine ramen, enorme steunberen en een voorkeur voor baksteen als het belangrijkste bouwmateriaal.

Locatie: Arendsweg 59
 

 
 

 

The St. Agatha by J. Cuypers and his son P. Cuypers Jr. is the younger of the two catholic churches. It was built in 1921-1924 as a replacement for a church built in 1840.

Location: Breestraat 93

De St. Agatha, ontworpen door J. Cuypers en zijn zoon P. Cuypers Jr., is de jongste van de twee katholieke kerken. De kerk werd gebouwd in 1921-1924 ter vervanging van een kerk uit 1840.

Locatie: Breestraat 93

 

  

The Gereformeerde Middelaarskerk was designed in moderate Expressionist style by local architect H.W.J. Meyran and was built in 1930. It closed in 1997 and is nowadays and office.

Location: Moensplein 8

De Gereformeerde Middelaarskerk werd ontworpen in een zakelijk-expressionistische stijl door de plaatselijke architect H.W.J. Meyran en werd gebouwd in 1930. De kerk is in 1997 gesloten en is tegenwoordig een kantoor.

Locatie: Moensplein 8

 
Back to the Province of Noord-Holland