Click here to go to the main page

Waalwijk municipality / Gemeente Waalwijk (NB)

Waalwijk is the biggest town in an area called the Langstraat (Long street) in the north of the current province. Although originally in Holland, in 1232 Waalwijk was sold to the duke of Brabant. The rest of the Langstraat remained a part of Holland and became increasingly more protestant. In 1815 all of the Langstraat became part of the province of Noord-Brabant. In 1922 the nearby villages Besoyen and Baardwijk were added to the Waalwijk municipality and today are fully integrated in the town. Villages that belong to the Waalwijk municipality are Sprang, Vrijhoeve-Capelle, Capelle and Waspik.

Waalwijk is de grootste stad in de Langstraat in het noorden van de huidige provincie. Hoewel oorspronkelijk behorend tot Holland, werd Waalwijk in 1232 verkocht aan de hertog van Brabant. De rest van de Langstraat bleef een deel van Holland en werd geleideljk steeds meer protestants. In 1815 werd de hele Langstraat een deel van de provincie Noord-Brabant. In 1922 werden de aangrenzende dorpen Besoyen en Baardwijk bij Waalwijk gevoegd en tegenwoordig zijn ze volledig geïntegreerd in de stad. Tot de gemeente Waalwijk behoren ook de dorpen Sprang, Vrijhoeve-Capelle, Capelle en Waspik.

 

Waalwijk

 

Baardwijk, which until 1922 had been a seperate municipality, had its own church since c. 1300. This Romanesque Old tower is the only remaining part of the otherwise in 1912 demolished church and is one of the oldest buildings in Waalwijk.

Location: Winterdijk 58

Baardwijk, dat tot 1922 een aparte gemeente was geweest, had sinds ca. 1300 een eigen kerk. Deze romaanse Oude toren is het enige resterende deel van de voor de rest in 1912 afgebroken kerk en is een van de oudste bouwwerken in Waalwijk..

Locatie: Winterdijk 58

 

The Reformed church or St. Jan of Waalwijk is a late-Gothic cruciform church from the mid-15th century. This church stood at the border between Holland and Brabant, with the western, no longer existing, part standing in the village of Besoijen, Holland. the church became a protestant church permanently in 1648.

Location: Grotestraat 121

De Hervormde kerk of St. Jan te Waalwijk is een laat-gotische kruiskerk uit het midden van de 15e eeuw. Deze kerk werd oorspronkelijk gebouwd op de grens tussen Holland en Brabant, met het westelijke, niet meer bestaande, deel in het dorp Besoijen, Holland. Het werd in 1648 definitief een protestantse kerk.

Locatie: Grotestraat 121

 

The Reformed church of Besoijen was built in 1610, during the Twelve Years-Truce, when Brabant was still in Spanish hands and the church of Waalwijk therefore remained catholic. As Besoijen was in Holland, and thus officially protestant, a new church was needed. The church is built in a traditional style that is quite common for protestant churches of that period, especially in villages (see also: the first protestant churches).

Location: Grotestraat 24

De Hervormde kerk van Besoijen werd gebouwd in 1610, tijdens het Twaalfjarig Bestand, toen Brabant nog in Spaanse handen was en de kerk van Waalwijk daarom katholiek bleef. Besoijen werd als deel van Holland officieel protestants, en dus was een eigen kerk nodig. De kerk is gebouwd in een traditionele stijl die heel gebruikelijk is voor de protestantse kerken uit deze periode, vooral in dorpen.

Locatie: Grotestraat 24

 

 

The protestants of Baardwijk left the medieval church for this new Reformed church in 1911, an octagonal building with neo-Gothic elements, designed by K.C. Suyling.

Location: Loeffstraat 113

De protestanten van Baardwijk verruilden in 1911 de middeleeuwse kerk voor een nieuwe Hervormde kerk, een achthoekig gebouw met neogotische elementen, ontworpen door K.C. Suyling.

Locatie: Loeffstraat 113

 

 

The Roman Catholic church of Baardwijk, the St. Clemens, is a neo-Gothic church from 1896-1899, designed by N.J.H. van Groenendael.

Location: Loeffstraat 50

De rooms-katholieke kerk van Baardwijk, de St. Clemens, is een neogotische kerk uit 1896-1899, ontworpen door N.J.H. Van Groenendael.

Locatie: Loeffstraat 50

 

 

When in the early 19th century religious freedom was restored but the old St. Jan was not returned to the Catholics, a new church was needed. In 1827-1829 a church in neo-Classical style was built, which was replaced in 1925 by the current St. Johannes de Doper (St. John the Baptist) designed by H.W. Valk. It's the biggest dome-church in the country .

Location: Sint Jansplein

Toen in het begin van de 19e eeuw de godsdienstvrijheid werd hersteld maar de oude kerk niet werd teruggegeven aan de katholieken was een nieuwe kerk nodig. In 1827-1829 werd een kerk in neoclassicistische stijl gebouwd, die in 1925 werd vervangen door de huidige St. Johannes de Doper, ontworpen door H.W. Valk. Het is de grootste koepelkerk in het land.

Locatie: Sint Jansplein

 

 

The Catholic O.L. Vrouwe Onbevlekte Ontvangenis ("Our Lady Immaculate Conception) in Besoyen was built in 1926-1927. It's a design by monk and architect Dom Paul Bellot in an Expressionist style.

Location: Pastoor v. Kesselhof 18

De katholieke O.L. Vrouwe Onbevlekte Ontvangenis in Besoyen werd gebouwd in 1926-1927. Het is een ontwerp van monnik-architect Dom Paul Bellot in een expressionistische stijl.

Locatie:. Pastoor v. Kesselhof 18

 

 

The Mariakapel ('chapel of Mary') was built in 1947 to commemorate the liberation of Waalwijk by Scottish soldiers in October 1944. The chapel in Traditionalist style was designed by J. van Hulten.

Location: Meerdijk 2C

De Mariakapel werd in 1947 gebouwd ter herdenking van de bevrijding van Waalwijk door Schotse soldaten in oktober 1944. De kapel is traditionalistische stijl werd ontworpen door J. van Hulten. 

Locatie: Meerdijk 2C

 
Sprang

 

The Reformed church of Sprang is a well preserved late-Gothic building from the 15th and 16th centuries. The western part of the nave is wider than the eastern part, which indicates that the church was meant to be replaced, a job never completed. The tower never reached the intended height.

Location: Kerkstraat 34

De Hervormde kerk van Sprang is een goed bewaard gebleven laat-gotisch gebouw uit de 15e en 16e eeuw. Het westelijk deel van het schip is breder dan het oostelijk deel, wat er op wijst dat het de bedoeling was de kerk te vervangen, hetgeen nooit voltooid werd. De toren kreeg nooit de geplande hoogte.

Locatie: Kerkstraat 34

 

 

 

The Gereformeerde kerk of Sprang was built in 1892-1893 in simple neo-Classical style. The facade was later modernized. The church's community merged with the one in Vrijhoeve-Capelle in the 1990's, ultimately leading to the closing of this church.

Location: Van der Duinstraat 42

De Gereformeerde kerk van Sprang werd gebouwd in 1892-1893 in eenvoudige neoclassicistische stijl. De gevel werd later gemoderniseerd. De gemeenschap van de kerk werd in de jaren 1990 samengevoegd met die in Vrijhoeve-Capelle, wat uiteindelijk de sluiting van deze kerk tot gevolg had.

Locatie: Van der Duinstraat 42

 

 
Vrijhoeve-Capelle
 


The Geref. Brugkerk was built in 1889 in neo-Classical style. In 1998 a big extension was added at its back, after the merger with the community of Sprang.

Location: Heistraat 4

De Geref. Brugkerk werd gebouwd in 1889 in neoclassicistische stijl. In 1998 werd een grote uitbreiding toegevoegd aan de achterkant, na de fusie met de gemeenschap van Sprang.

Locatie: Heistraat 4

 

 
The church of the Gereformeerde Gemeente is a small building in Traditionalist style, built in 1953.

Location: Julianalaan 8

De kerk van de Gereformeerde Gemeente is een klein gebouw in Traditionalistische stijl, gebouwd in 1953.

Locatie: Julianalaan 8
 
Capelle

Capelle's Reformed church is an octagonal building in Classical style, built in ca. 1750.

Location: Hoofdstraat 25

De Hervormde kerk van Capelle is een achthoekig gebouw in classicistische stijl, gebouwd in ca. 1750.

Locatie: Hoofdstraat 25

 
WaspikThe Reformed church of Waspik is a rather small three-aisled Gothic church. The choir was built in the mid-15th century, the nave and transept date from the second half of that century.

Location: Raadhuisstraat 17

De Hervormde kerk van Waspik is een vrij kleine driebeukige gotische kerk. Het koor werd gebouwd in het midden van de 15e eeuw, het schip en transept dateren uit de tweede helft van die eeuw.

Locatie: Raadhuisstraat 17

 

 

 

The St. Bartholomeus is one of two catholic churches in Waspik. It was built in neo-Classical style in 1837-1841 and was designed by E. de Kruyff.

Location: Dorpsplein 37

De St. Bartholomeus is een van de twee katholieke kerken in Waspik. Het werd gebouwd in neoclassicistische stijl in 1837-1841 en is ontworpen  door E. de Kruyff.

Locatie: Dorpsplein 37

 

 

The other catholic church is the St. Theresia in the south of Waspik. The church, originally built as part of a carmelite monastery, was designed in a Traditionalist style by Ph. Donders and was built in 1925-1927.

Location: Carmelietenstraat 60

De andere katholieke kerk is de St. Theresia in het zuiden van Waspik. De kerk, oorspronkelijk gebouwd als onderdeel van een karmelietenklooster, werd ontworpen in een traditionalistische stijl door Ph. Donders en werd gebouwd in 1925-1927.

Locatie: Carmelietenstraat 60

 

 
Back to the Province of Noord-Brabant