Click here to go to the main page
Tilburg municipality / Gemeente Tilburg (NB) part 2/2

The villages Berkel-Enschot and Udenhout were annexed by Tilburg in 1996. Berkel-Enschot is itself made up of two former villages, with Berkel forming the northern part and Enschot the southern part. Udenhout is located north of Berkel-Enschot.

De dorpen, Berkel-Enschot en Udenhout werden in 1996 bij Tilburg gevoegd. Berkel-Enschot is zelf samengesteld uit twee voormalige dorpen, waarbij Berkel het noordelijke deel van het huidige dorp vormt en Enschot het zuidelijke deel. Udenhout ligt ten noorden van Berkel-Enschot.
 

Berkel-Enschot

 

The Old tower in Enschot is what remains of a medieval church, the St. Michaël. On each side of the tower a trave of a side-aisle is left. Although the tower dates from the early-15th century, when Gothic was the common style for churches, its style is almost Romanesque. The rest of the church was demolished in 1839.

Location: Torenpad 26

De Oude toren in Enschot is het restant van een middeleeuwse kerk, de St. Michaël. Aan weerszijden van de toren is een travee van een zijbeuk behouden. Hoewel de toren uit het begin van de 15e eeuw stamt, toen de gotiek de gebruikelijke bouwstijl was voor kerken, is de bouwstijl van de toren bijna romaans te noemen. De rest van de kerk werd afgebroken in 1839.

Locatie: Torenpad 26

 

 

The St. Caecilia of Enschot is a neo-Gothic cruciform basilica from 1898-1899 and was designed by C. Franssen. It replaced a barn church which was built in 1765, itself replacing a previous barn church from 1672.

Location: Kerkstraat 4

De St. Caecilia van Enschot is een neogotische kruisbasiliek uit 1898-1899, ontworpen door C. Franssen. De kerk verving een schuurkerk uit 1765 die zelf weer een schuurkerk uit 1672 verving.

Locatie: Kerkstraat 4

 

In Berkel a Gothic chapel from 1440 became a parish church in 1852. Architect H.J. van Tulder added a neo-Gothic tower in 1857. In 1910 the chapel was replaced by this new St. Willibrordus, designed by J. Stuyt. The tower was retained but was covered by a new layer of bricks, covering all the former detail.

Location: Sint Willibrordusstraat 1

In Berkel werd in 1852 een gotische kapel uit 1440 verheven tot parochiekerk. Architect H.J. van Tulder voegde in 1857 een neogotische toren toe. In 1910 werd de kapel vervangen door de huidige  St. Willibrordus , ontworpen door J. Stuyt. De toren werd behouden, maar werd bekleed met een nieuwe laag bakstenen waaronder alle voormalige details verdwenen.

Locatie : Sint Willibrordusstraat 1

 

 

The Trappist abbey  Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven is located south of the village, near Tilburg. This big complex in neo-Gothic style dates from 1891-1894 and was designed by A.G. de Beer.

Location: Eindhovenseweg 3

De trappistenabdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven ligt ten zuiden van het dorp, vlakbij Tilburg. Dit grote complex in neogotische stijl dateert uit 1891-1894 en is ontworpen door A.G. de Beer.

Location : Eindhovenseweg 3

 

Udenhout

 

The St. Lambertus is a hall-church in neo-Classical style, built in 1840-1841 to replace a barn church which had become too small. The church was designed by J.H. Laffertée. In 1951-1953 a transept in a matching style was added, probably designed by E. Nijsten.

Location: Torenpad 26

De St. Lambertus is een hallenkerk in neoclassicistische stijl, gebouwd in 1840-1841 ter vervanging van een schuurkerk die te klein was geworden. De kerk werd ontworpen door J.H. Laffertée. In 1951-1953 werd de kerk vergroot met een transept in een passende stijl, waarschijnlijk naar ontwerp van E. Nijsten.

Locatie: Torenpad 26

 

 

 

The chapel of the Friars house is a building in neo-Gothic style, built in ca. 1901. The architect is not known. 

Location: Slimstraat 21

De kapel van het Fraterhuis St. Petrus is een gebouw in neogotische stijl, gebouwd rond 1901. De architect is niet bekend.

Locatie: Torenpad 26

 

 

The Mary chapel was built in 1946 to commemorate the victims of World War Two. It's a small building in Traditionalist style and was designed J. Bedaux, who designed many such chapels.

Location: Schoorstraat 16

De Mariakapel werd gebouwd in 1946 om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Het is een klein gebouw in traditionalistische stijl en is ontworpen door J. Bedaux, die veel van dergelijke kapellen ontwierp.

Locatie: Schoorstraat 16

Go to part 1 2 Next

Back to the Province of Noord-Brabant