Click here to go to the main page
Drimmelen municipality / Gemeente Drimmelen (NB)

Municipality in the north-west of the province, founded in 1997 when the municipalities of Made en Drimmelen, Terheijden and Hooge en Lage Zwaluwe merged. At first named Made, after its administrative centre and largest population centre, the muncipality was later renamed after one of its smaller villages. Other places in the municipality are Blauwe Sluis, Helkant, Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Oud-Drimmelen, Terheijden and Wagenberg. Bordering municipalities are Moerdijk (west), Geertruidenberg (east), Breda (south) and Oosterhout (south-east). In the north Drimmelen borders on the river Amer.
This page shows most, if not all (former) churches in the municipality still in excistince.

Gemeente in het noord-westen van de provincie, gevormd in 1997 door de samenvoeging van de gemeenten Made en Drimmelen, Terheijden en Hooge en Lage Zwaluwe. In eerste instantie heette de nieuwe gemeente Made, naar het administratieve centrum en de grootste locatie, maar later werd zij hernoemd naar een van de kleinere dorpen. Aangrenzende gemeenten zijn in het westen Moerdijk, in het oosten Geertuidenberg, en het zuiden Breda en in het zuid-oosten Oosterhout. In het noorden grenst Drimmelen aan de rivier de Amer.
Deze pagina toont de meeste, zo niet alle, nog bestaande (voormalige) kerken in de gemeente.

 
Drimmelen The Reformed church was built in 1792, replacing an older church in Oud-Drimmelen, at a short distance from the current village. It's a small aisleless church in simple Classical style with a strechted octagonal ground plan. Since 1996 it's called simply Protestant church, after the merger with the gereformeerden.

Location: Herengracht 28

De Hervormde kerk werd gebouwd in 1792 ter vervanging van een oudere kerk in Oud-Drimmelen, iets buiten het huidige dorp. Het is een kleine zaalkerk met een gerekte achtzijdige plattegrond. Sinds 1996 wordt zij Protestantse kerk genoemd, na het samengaan met de Gereformeerden.

Locatie: Herengracht 28
 


The Gereformeerde kerk is the third building used by the Gereformeerden as a church, and the only one built for this purpose. It was built in 1935 and served until 1996. It's now a house.

Location: Batterij 16

De Gereformeerde kerk is het derde gebouw dat de gereformeerden als kerk diende, en het enige dat voor dit doel is gebouwd. De kerk dateert uit 1935 en deed tot 1996 dienst. Het is nu een huis.

Locatie: Batterij 16
 
Made

 

The reformed church is a small, aisleless building and for the most part was originally built as the choir of a 16th-century church. In c. 1609, during the Eighty Years War, the church was largely destroyed and only partly rebuilt afterwards. The current shape of the church dates from 1778, when the old choir was extended.

Location: Patronaatstraat 27

De hervormde kerk is een kleine zaalkerk die voor het grootste deel werd gebouwd als het koor van een 16e-eeuwse kerk. Rond 1609, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, werd de kerk grotendeels verwoest en daarna slechts gedeeltelijk heropgebouwd. De huidige vorm van de kerk dateert uit 1778, toen het oude koor werd verlengd.

Locatie: Patronaatstraat 27

 

 

 
The catholic St. Bernardus is a three-aisled cruciform basilica, built in neo-Gothic style in c. 1870. The architect was J. Verheyen. A bit peculiar is the turret at the front, which reminds of the early neo-Gothic style.

Location: Kerkstraat 8

De katholieke St. Bernardus is een driebeukige kruisbasiliek, gebouwd omstreeks 1870 in neogotische stijl. De architect was J. Verheyen. Wat eigenaardig is het torentje aan de voorzijde, dat doet denken aan het begin van de neogotiek.

Locatie: Kerkstraat 8

 

 

 

Made's second catholic church, the St. Blasius, was closed in 2007 and now contains eleven apartments. It was built in 1930 and was designed in Expressionist style by J. Oomen.

Location: Zuideindsestraat 3

De tweede katholieke kerk van Made is de St. Blasius. Deze werd gesloten in 2007 en bevat nu elf appartementen. Zij werd gebouwd in 1930 en werd ontworpen in expressionistische stijl door J. Oomen.

Locatie: Zuideindsestraat 3

 

 

 

The Kloosterkapel ('convent chapel') of the St. Joseph convent is a building in a neo-Romanesque style, designed by H.C. Bonsel. It's all that remains of a convent which was built in 1901 and was demolished in 1990.

Location: Kerkstraat 10

De Kloosterkapel van het St. Josephklooster is een gebouw in neoromaanse stijl naar ontwerp van H.C. Bonsel. Het is het enige wat resteert van een vrouwenklooster uit 1901 dat in 1990 werd afgebroken

Locatie: Kerkstraat 10

 

 
Lage Zwaluwe

The reformed church was built in 1816, although parts of a predecessor may have been used. Originally a straight aisleless building, it was extended in 1867.

Location: Kerkstraat 49

De hervormde kerk werd gebouwd in 1816, hoewel delen van een voorganger kunnen zijn gebruikt. Oorspronkelijk was het een recht eenbeukig gebouw maar het werd uitgebreid in 1867.

Locatie: Kerkstraat 49

 

 

The old catholic church of Lage Zwaluwe was destroyed in 1944. After the war the current St. Johannes de Doper was built, a Traditionalist design by H.W. Valk. The church closed in 2013

Location: Plantsoen 4

De oude katholieke kerk van Lage Zwaluwe werd verwoest in 1944. Na de oorlog werd de huidige St. Johannes de Doper gebouwd, een traditionalistisch ontwerp van H.W. Valk. De kerk werd in 2013 gesloten.

Locatie: Plantsoen 4

 
Hooge Zwaluwe

 

The Reformed church of Hooge Zwaluwe, a centralizing church in Classical style, was designed by Jacob van Campen and built in 1639-1641.

Location: Raadhuisstraat 3

De Hervormde kerk van Hooge Zwaluwe is een centraalbouw in classicistische stijl, ontworpen door Jacob van Campen en gebouwd in 1639-1641.

Locatie: Raadhuisstraat 3

 

 

 

The catholic St. Willibrordus was built in 1865 just outside the village. It's a small aisleless building in neo-Gothic style and was designed by an unknown architect or builder. The small tower originally was less high; it was heightened in 1919-1920. The church closed in 2013 and is currently a restaurant.

Location: Kerkdijk 1

De katholieke St. Willibrordus werd gebouwd in 1865 iets buiten het toenmalige dorp. Het is een kleine zaalkerk in neogotische stijl en is ontworpen door een onbekende architect of aannemer. De kleine toren was oorspronkelijk minder hoog en werd in 1919-1920 verhoogd. De kerk is in 2013 gesloten en is tegenwoordig een restaurant.

Locatie: Kerkdijk 1

 The Mary chapel in Helkant, a hamlet just south of Hooge Zwaluwe, was built in 1956. It's a small cruciform building in Traditionalist style.

Location: Helkantsedijk 2 

De Mariakapel in Helkant, een gehucht iets ten zuiden van hooge Zwaluwe, werd gebouwd in 1956. Het is een klein kruisvormig gebouw in traditionalistische stijl.

Locatie: Helkantsedijk 2
 

Wagenberg

The St. Gummarus is a big, cruciform basilica with a tall tower. The church was designed by P.J. van Genk in neo-Gothic style and built in 1903-1904.

Location: Dorpsstraat 56

De St. Gummarus is een grote kruisbasiliek met een hoge toren. De kerk werd in neogotische stijl ontworpen door P.J. van Genk en is gebouwd in 1903-1904.

Locatie: Dorpsstraat 56

 

 

Terheijden

 

The St. Antonius Abt is a mostly 16th-century late-Gothic church, but with a neo-Gothic sacristy added by P.J.H. Cuypers, who restored the church in 1876-1878. 

Location: Marktstraat 2

De St. Antonius Abt is een grotendeels 16de-eeuwse laat-gotische kerk, maar met een neogotische sacristie die werd toegevoegd door P.J.H. Cuypers, die de kerk restaureerdeerde in 1876-1878.

Locatie: Marktstraat 2

 

 

 

The Reformed church is a small building in simple neo-Classical style. It was built in 1809, nine years after the tiny protestant community had been forced to give back the old church to the catholics. The new protestant church was paid for by the government.

Location: Hoofdstraat 1

De Hervormde kerk is een klein gebouw in eenvoudige neoclassicistische stijl. De kerk dateert uit 1809, negen jaar nadat de kleine protestantse gemeente de oude kerk terug had moeten geven aan de katholieken. De nieuwe protestantse kerk werd gebouwd op kosten van de staat.

Locatie: Hoofdstraat 1

 

 

Back to the Province of Noord-Brabant