Click here to go to the main page
Bladel municipality (NB)
Municipality in the south of the province, comprising the villages Bladel, Hoogeloon, Casteren, Hapert and Netersel.

Gemeente in het zuiden van de provincie, bestaande uit de dorpen Bladel, Hoogeloon, Casteren, Hapert en Netersel.
 
Bladel

 
The old 15th-century tower in Campine Gothic style is all that's left of the medieval village church of St. Petrus which in 1867 was demolished and replaced by a new church, which in its turn was demolished and replaced in 1927 by a church elsewhere in the village.

Location: Torenbogt 

De oude 15e-eeuwse toren in de stijl van de Kempense gotiek is alles wat resteert van de middeleeuwse St. Petruskerk die in 1867 werd afgebroken en vervangen door een nieuwe kerk, die op haar beurt in 1927 weer werd afgebroken en vervangen door een kerk elders in het dorp. 

Locatie: Torenbogt

 

 

The reformed church is a small building built in 1820 in neo-Classical style. It replaced the old village church, which the protestants had used from 1648 until 1819, when it was returned to its rightful owners.

Location: Van Dissellaan 1 

De hervormde kerk is een klein gebouw, gebouwd in 1820 in neoclassicistische stijl. Het gebouw verving de oude dorpskerk, die door de protestanten van 1648 tot 1819 was gebruikt en ' daarna werd teruggegeven aan de rechtmatige eigenaren. 

Locatie: Van Dissellaan 1

 

The former Franciscan convent was built in 1898. The chapel at the front was added in 1936.

Location: Sniederstraat 

Het voormalige Franciscanesserklooster werd gebouwd in 1898. De kapel aan de voorzijde werd toegevoegd in 1936. 

Locatie: Sniederstraat

 

 

The catholic St. Petrus´ Banden is a remarkable building designed in a combination of neo-Romanesque, neo-Gothic, Expressionist and neo-Baroque styles by J.H.H. van Groenendael. The church was built in 1926.

Location: Sniederslaan 46 

De katholieke St. Petrus' Banden is een opmerkelijk gebouw ontworpen in een combinatie van neoromaanse, neogotische, expressionistische en neobarokke stijlen door J.H.H. van Groenendael. De kerk werd gebouwd in 1926. 

Locatie: Sniederslaan 46

 
Hoogeloon

The reformed church of Hoogeloon is a small building in very simple neo-Classical style. It was built in 1822 and shares its roof with the vicarage next to it.

Location: Hoofdstraat 68 

De hervormde kerk van Hoogeloon is een klein gebouw in zeer eenvoudige neoclassicistische stijl. Het werd gebouwd in 1822 en deelt het dak met de pastorie ernaast. 

Locatie: Hoofdstraat 68

 

 

 The catholic St. Pancratius is a Neo-Gothic church with a distinctive crossing-tower with dome. It was built in 1924 and was designed by J.H.H. van Groenendael.

Location: Hoofdstraat 50 

De katholieke St. Pancratius is een neogotische kerk met een opvallende vieringtoren met koepel. De kerk werd gebouwd in 1924 en is ontworpen door J.H.H. van Groenendael. 

Locatie: Hoofdstraat 50

 
Hapert

 

 Hapert's catholic church is the St. Severinus, a neo-Romanesque building designed by C.J.H. Franssen and built in 1926.

Location: Kerkstraat 23 

De katholieke kerk van Hapert is de St. Severinus, een neoromaans gebouw ontworpen door C.J.H. Franssen en gebouwd in 1926. 

Locatie: Kerkstraat 23

 
Casteren

 
 C.J.H. Franssen also designed the St. Wllibrordus in Casteren. This church is also in neo-Romanesque style and was built in 1907-1908. In 1935 it was extended with side-aisles by J. Franssen, son of the original architect.

Location: Kerkstraat 31 

C.J.H. Franssen ontwierp ook de St. Wllibrordus in Casteren. Deze kerk is ook in neoromaanse stijl en werd gebouwd in 1907-1908. In 1935 werd zij uitgebreid met zijbeuken door J. Franssen, de zoon van de oorspronkelijke architect. 

Locatie: Kerkstraat 31

 
Netersel

 
In 1944 the church of Netersel, built in 1932, was destroyed. In 1950 it was replaced by the current H.H. Antonius van Padua en Brigida,  a modern church in Traditionalist style, designed by C. Geenen.

Location: De Hoeve 4 

In 1944 werd de kerk van Netersel, gebouwd in 1932, vernietigd. In 1950 werd zij vervangen door de huidige H.H. Antonius van Padua en Brigida, een moderne kerk in traditionalistische stijl , ontworpen door C. Geenen. 

Locatie: De Hoeve 4

 

Back to the Province of Noord-Brabant