Click here to go to the main page
Bergen op Zoom municipality / Gemeente Bergen op Zoom (NB)

Historic town in the west of the province of Noord-Brabant and centre of the municipality with the same name, part of which are also the villages Halsteren and Lepelstraat.

Historische stad in het westen van de provincie Noord-Brabant en centrum van de gelijknamige gemeente, waartoe ook de dorpen Halsteren en Lepelstraat behoren.

 

Bergen op Zoom

 

The Gothic St. Gertrudis was built around 1470. Originally a basilica, in 1750-1752, when it was used by the protestants, the clerestory was removed. In 1966 the church was finally returned to the catholics. During the big restoration that followed a fire destroyed the interior and the roof. The catholics had to wait until 1987 before they could finally use the church.

Location: Grote Markt 10

De gotische St. Gertrudis dateert ongeveer uit 1470. Oorspronkelijk was het een basiliek, maar in 1750-1752, toen zij werd gebruikt door de protestanten, werd de lichtbeuk verwijderd. De kerk keerde pas in 1966 terug in katholieke handen. Tijdens de grote restauratie die volgde verwoestte een brand het interieur en het dak. De katholieken moesten wachten tot 1987 voordat ze eindelijk gebruik konden maken van de kerk.

Locatie: Grote Markt 10

 

 

The former O.L.V. ten Hemelopneming was built in 1927-1829 and was designed in neo-Classical style by J.E. Franssen. The church was abandoned when the catholics returned to the St. Gertrudis and was converted into a theatre.

Location: Grote Markt 32

De voormalige O.L.V. ten Hemelopneming werd gebouwd in 1927-1829 en werd ontworpen in neoclassicistische stijl door J.E. Franssen. De kerk werd verlaten toen de katholieken de Sint-Gertrudis terugkregen en werd verbbouwd tot een theater.

Locatie: Grote Markt 32

 

 

 

 
The former synagogue dates from 1832 and is built in a simple Neo-Classical style. The facade bears the jewish year 5593.

Location: Koevoetstraat 39

De voormalige synagoge dateert uit 1832 en is gebouwd in een eenvoudige neoclassicistische stijl. De gevel draagt ​​het Joodse jaar 5593.

Locatie: Koevoetstraat 39

 

 

 

The former Roman Catholic O.L. Vrouwe van Lourdes was built as a temporary church in 1918. Architect was J. van Gils. The building is currently used as a community centre.

Location: Loudesplein 1

De voormalige rooms-katholieke O.L. Vrouwe van Lourdes werd gebouwd als een noodkerk in 1918. Architect was J. van Gils. Het gebouw wordt momenteel gebruikt als een buurthuis.

Locatie: Loudesplein 1

 

 

The current O.L. Vrouwe van Lourdes is a dome-church built in 1926-1928 and designed by Jos. Cuypers and his son Pierre. In 1944 the tower was blown up but after the war it was rebuilt.

Location: Prins Bernhardlaan 66

De huidige O.L. Vrouwe van Lourdes is een koepelkerk, gebouwd in 1926-1928 en ontworpen door Jos. Cuypers en zijn zoon Pierre. In 1944 werd de toren opgeblazen maar na de oorlog werd zij herbouwd.

Locatie: Prins Bernhardlaan 66

 

 

The Gereformeerde kerk was designed in Expressionist style by architect B.T. Boeyinga and built in 1928.

Location: Bolwerk Zuid 134

De Gereformeerde kerk werd ontworpen in expressionistische stijl door architect B.T. Boeyinga en gebouwd in 1928.

Locatie: Bolwerk Zuid 134

 

The catholic church H. Hart van Jezus was designed by A. Siebers and W. van Dael and was built in 1952-1953.  It's in a Traditionalistic style related to the Bossche School ('s Hertogenbosch School).

Location: Piusplein

De katholieke kerk H. Hart van Jezus werd ontworpen door A. Siebers en W. van Dael en werd gebouwd in 1952-1953. Het is in een traditionalistische stijl verwant aan de Bossche School.

Location: Piusplein

 
Halsteren

The reformed church is a simple late-Gothic basilica and probably the best preserved medieval church of the western part of the province.

Location: Dorpsstraat 20

De hervormde kerk is een eenvoudig laat-gotische basiliek en waarschijnlijk de best bewaarde middeleeuwse kerk van het westelijke deel van de provincie.

Locatie: Dorpsstraat 20

 

 

 

 

The catholics replaced the above church in 1911 by this new St. Quirinus designed by Jos. Cuypers.

Location: Dorpsstraat 51

De katholieken vervingen de bovengenoemde kerk in 1911 door deze nieuwe St. Quirinus, ontworpen door Jos. Cuypers.

Locatie: Dorpsstraat 51

 
Back to the Province of Noord-Brabant