Click here to go to the main page

Eijsden-Margraten municipality / Gemeente Eijsden-Margraten (L)

Municipality in the very south of the Limburg province, located to the east and south of Maastricht, founded in 2011 by the merging of the former Eijsden and Margraten municipalities. Administrative centres are the villages Eijsden and Margraten. The other villages in the municipality are Mariadorp, Oostmaarland, Gronsveld, Rijckholt, Mesch (all formerly Eijsden) and Cadier en Keer, Sint Geertruid, Noorbeek, Banholt, Mheer, Scheulder and Eckelrade, as well as several smaller hamlets (all formerly Margraten).

Gemeente in het uiterste zuiden van de provincie Limburg, gelegen ten oosten en zuiden van Maastricht, gevormd in 2011 door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Eijsden en Margraten. Administratieve centra zijn de dorpen Eijsden en Margraten. De andere dorpen in de gemeente zijn Mariadorp, Oostmaarland, Gronsveld, Rijckholt, Mesch (alle voorheen Eijsden) en Cadier en Keer, Sint Geertruid, Noorbeek, Banholt, Mheer, Scheulder en Eckelrade, evenals een aantal kleine gehuchten (alle voorheen Margraten).

 
Eijsden

 

 
The St. Christina was built in c. 1850, but had a predecessor from the 14th century, the marl tower of which remains. The actual church is a basilica in Neo-Classical style and is made of brick.

Location: Vroenhof 13 

De St. Christina werd gebouwd rond 1850 maar had een voorganger uit de 14e eeuw waarvan de mergelstenen toren bleef behouden. De huidige kerk is een basiliek in neoclassicistische stijl en is gebouwd van baksteen. 

Locatie: Vroenhof 13

 

 

 
An integral part of Eijsden is the formerly seperate village of Breust. Its church, the St. Martinus, has a late-Gothic marl tower from c. 1500. The current nave dates back to 1722 but was heightened with a clerestorey in 1851. At that same time the Gothic choir was replaced by the current one.

Location: St. Martinusstraat 3 

Het voormalige dorp Breust is tegenwoordig een integraal onderdeel van Eijsden. De kerk, de St. Martinus, heeft een laat-gotische mergelstenen  toren uit ca. 1500. Het huidige schip dateert uit 1722, maar werd in 1851 verhoogd met een lichtbeuk. In dezelfde tijd werd het gotische koor vervangen door het huidige. 

Locatie: St. Martinusstraat 3

 

 

 

  

Eijsden has a small protestant church in a more or less Neo-Gothic style. It was built in 1906 and was designed by architect J.M. Odinot.

Location: Wilhelminastraat 1 

Eijsden heeft een kleine protestantse kerk in een min of meer neogotische stijl. Zij werd gebouwd in 1906 en werd ontworpen door architect J.M. Odinot. 

Locatie: Wilhelminastraat 1

 

 
Mariadorp

 
The church of Mariadorp is the modern Maria Tenhemelopneming, built in 1959-1960. It was designed by M.G.E. Hoen.

Location: O.L.Vrouweplein 1 

De kerk van Mariadorp is de moderne Maria Tenhemelopneming uit 1959-1960. Het gebouw werd ontworpen door M.G.E. Hoen.

Plaats: O.L. Vrouweplein 1

 

 
Oost-Maarland

 

Architect J. Franssen designed the St. Jozef of Oost-Maarland, a brick basilica in a modern Neo-Romanesque style. It was built in 1927.

Location: St. Jozefstraat 20 

Architect J. Franssen ontwierp de St. Jozef van Oost-Maarland, een bakstenen basiliek in moderne neoromaanse stijl. Zij werd gebouwd in 1927.

Locatie: St. Jozefstraat 20

 

 
Gronsveld

  

The St. Martinus of Gronsveld was built in the last decade of the 17th century and is in a combination of Classical and Baroque styles. The tower and the choir remain of a previous church.

Location: Kerkplein 6 

De St. Martinus van Gronsveld stamt uit het laatste decennium van de 17e eeuw en is gebouwd in een combinatie van classicistische en barokke stijlen. De toren en het koor zijn restanten van de voorganger. 

Locatie: Kerkplein 6

 
Rijckholt

 

The O.L.V. Onbevlekte Ontvangenis of Rijckholt was built in 1882 as the church of a small monastery, founded by French dominicans. The Neo-Gothic facade and chapels were added in 1921.

Location: Rijksweg 186 

De O.L.V. Onbevlekte Ontvangenis van Rijckholt werd gebouwd in 1882 als de kerk van een klein klooster gesticht door Franse dominicanen. De neogotische gevel en kapellen werden in 1921 toegevoegd. 

Locatie: Rijksweg 186

 

 
Mesch

 

The St. Pancratius is an aisleless church with a Romanesque nave and a Gothic choir. Part of the nave dates from the 9th century, making this one of the oldest churches in the country, if not the oldest. The choir is from the 14th century. The original tower collapsed in  1876 and was replaced by a neo-Romanesque tower in 1888, designed by J. Kayser.

Location: Kerkplein 5 

De St. Pancratius is een eenbeukige kerk met een romaans schip en een gotisch koor. Een deel van het schip dateert uit de 9e eeuw, waardoor dit een van de oudste kerken van het land is, zo niet de oudste. Het koor is uit de 14e eeuw. De oorspronkelijke toren stortte in 1876 en werd in 1888 vervangen door een neoromaanse toren, ontworpen door J. Kayser. 

Locatie: Kerkplein 5

 

 
Eckelrade

 

Like many churches in this region, the H. Bartolomeus was mostly built out of marl. The church dates back to the 13th century and reached its current form in the 18th century. 

Location: Klompenstraat 14

Net als veel andere kerken in deze regio, werd de H. Bartolomeus grotendeels gebouwd uit mergel. De kerk dateert uit de 13e eeuw en kreeg zijn huidige vorm in de 18e eeuw.

Locatie: Klompenstraat 14

 
 Sint Geertruid

The St. Gertrudis dates back to the 11th century but underwent many changes since and now combines elements of the Romanesque, Gothic and Classical styles.

Location: Eindstraat 2

De St. Gertrudis dateert uit de 11e eeuw, maar onderging sindsdien vele veranderingen en bestaat nu uit elementen in de romaanse, gotische en classicistische stijlen.

Locatie: Eindstraat 2

 
Mheer

 


In c. 1864 the De LoŽ tomb was built, a small chapel in which members of the De LoŽ family were buried. The neo-Gothic chapel was designed by C. Weber and is built out of marl.

Location: behind Dorpsstraat 2

De grafkapel van de familie De LoŽ werd gebouwd rond 1864. De kleine neogotische kapel werd ontworpen door C. Weber en is gebouwd uit mergel.

Locatie: achter Dorpsstraat 2

 
Architect P.J.H. Cuypers designed the St. Lambertus, a one-aisled Neo-Gothic church built right in front of the local castle in 1876-1877.

Location: Dorpsstraat 2

Architect P.J.H. Cuypers ontwierp de St. Lambertus, een eenbeukige neogotische kerk die in 1876-1877 voor het plaatselijke kasteel werd gebouwd.

Location: Dorpsstraat 2
 

Noorbeek

Built mostly out of marl is the St. Brigida, which combines Romanesque and Gothic elements and was built between the 12th and the 16th century. Behind it is a mostly brick Baroque chapel.

Location: Pley 8 

De St. Brigida is grotendeels opgebouwd uit mergel en bestaat uit romaanse en gotische elementen. De kerk werd gebouwd tussen de 12e en de 16e eeuw. Bij de achterzijde staat een barokke kapel die grotendeels bestaat uit baksteen.

Locatie: Pley 8 


 
Margraten

In 1921 the St. Margarita fell victim to the growth of its parish. That year the nave was demolished and replaced by a new one, designed by A.J.N. Boosten and using the traditional marl, which was built square on the old longitudinal axis. The 14th-century tower and the 15th-century choir remain.

Location: Pastoor Brouwersstraat 21 

In 1921 werd de St. Margarita het slachtoffer van de groei van de parochie. In dat jaar werd het schip gesloopt en vervangen door een nieuwe, ontworpen door A.J.N. Boosten en opgetrokken in het traditionele mergel, dat dwars op de oorspronkelijke lengteas werd gebouwd. De 14e-eeuwse toren en het 15e-eeuwse koor bleven behouden.

Locatie: Pastoor Brouwersstraat 21 

 


The chapel of Mary is a small building in Traditionalist style, designed by J.R. Smeets and built out of Kunraderstone and marl. It replaced an 18th-century chapel which was brought over to the open air museum in Arnhem in 1949.

Location: Eijkerweg-Heiligerweg

De Mariakapel  is een klein gebouw in traditionalistische stijl, ontworpen door J.R. Smeets en gebouwd uit Kunradersteen en mergel. Het verving een 18e-eeuwse kapel die in 1949 was overgebracht naar het openluchtmuseum in Arnhem.

Locatie: Eijkerweg-Heiligerweg
 
ScheulderThe St. Barbara is an aisleless church built in 1850 entirely of marl. Originally it was in neo-Classical style, but when in 1903-1904 the neo-Gothic tower was added the windows of the nave were changed in a matching style.

Location: Scheulderdorpsstraat 68

De St. Barbara is eeneenbeukige kerk uit 1850 en bestaat geheel uit mergel. Oorspronkelijk was het een gebouw in neoclassicistische stijl, maar toen in 1903-1904 de neogotische toren werd toegevoegd werden de ramen van het schip in een bijpassende stijl veranderd.

Locatie: Scheulderdorpsstraat 68

Back to the Province of Limburg