Click here to go to the main page

Marum municipality / Gemeente Marum (Gr)

Municipality in the south-western part of Groningen province. It comprises the village of Marum, as well as seven more villages, one of which is Nuis.

Gemeente in de zuid-westelijke deel van de provincie Groningen. Het bestaat uit Marum en nog zeven dorpen, waarvan Nuis er een is.

 
Marum

 


The reformed church is a one-aisled church which was built in the 12th and 13th centuries. Most of its original Romanesque appearance has gone.

Location: Noorderringweg 41

De hervormde kerk is een eenbeukige kerk die werd gebouwd in de 12e en 13e eeuw. Het oorspronkelijke romaanse uiterlijk is grotendeels verloren gegaan.

Locatie: Noorderringweg 41

 

 The Gereformeerde kerk was built in 1926 and is a T-shaped building in moderate Expressionist style. It was designed architects Eldering en Meerholts. It resembles several churches designed by E. Reitsma.

Location: Kruisweg 30

De Gereformeerde kerk werd gebouwd in 1926 en is een T-vormig gebouw in gematigde expressionistische stijl. Het werd ontworpen architecten Eldering en Meerholts en vertoont overeenkomsten met een aantal kerken ontworpen door E. Reitsma.

Location: Kruisweg 30

 

 
Nuis


The reformed church is a small one-aisled building from the 13th century. The originally Romanogothic church has seen several major changes, most notably the larger windows and a new facade with portal, added in 1903.

Location: Nieuweweg 29

De hervormde kerk is een klein eenbeukig gebouw uit de 13e eeuw. De oorspronkelijk romanogotische kerk heeft een aantal belangrijke veranderingen ondergaan, met name de grotere ramen en een nieuwe gevel met portaal, toegevoegd in 1903.

Locatie: Nieuweweg 29

 

 

Back to the Province of Groningen