Click here to go to the main page 

Zevenaar municipality / Gemeente Zevenaar (G)

Municipality in in the Liemers region in the east of the Gelderland province, named after its only town and administrative center. Apart from Zevenaar the municipality encompasses sixteen villages. Part of its territory remained mostly catholic after the Reformation, as part of the Duchy of Cleves and later Prussia. This page shows churches in Zevenaar and several of the villages and is not complete.

Gemeente in de streek de Liemers in het oosten van de provincie Gelderland, genoemd naar haar enige stad en bestuurlijk centrum. Behalve Zevenaar omvat de gemeente zestien dorpen. Een deel van het grondgebied bleef na de Reformatie overwegend katholiek, als onderdeel van het hertogdom Kleef en later Pruisen. Deze pagina toont kerken in Zevenaar en verschillende dorpen en is niet compleet.
 

Zevenaar

 

The reformed church is an aisleless church in Classical style, built in 1756 and extended with a consistory in neo-Classical style in 1873.

Location: Marktstraat 24

De hervormde kerk is een zaalkerk in classicistische stijl, gebouwd in 1756 en in 1873 uitgebreid met een consistorie in neoclassicistische stijl.

Locatie: Marktstraat 24

 

 

The catholic St. Andreas is a three-aisled pseudo-basilica, built in Gothic style in 1532 and extended with a neo-Gothic choir by H. Schneider in 1870 and a tower in the same style by A. Tepe in 1884.

Location: Markt 2

De katholieke St. Andreas is een driebeukige pseudobasiliek, gebouwd in gotische stijl in 1532 en in 1870 uitgebreid met een neogotisch koor door H. Schneider en een toren in dezelfde stijl door A. Tepe in 1884.

Locatie: Markt 2

 

Oud-Zevenaar

 

The St. Martinus of Oud-Zevenaar was built as a late-Gothic pseudo-basilica in 1454-1464. In 1906 the southern side-aisle was replaced by a taller one in neo-Gothic stle, designed by J.Th.J. Cuypers and J. Stuyt.

Location: Kerkweg 8

De St. Martinus van Oud-Zevenaar werd gebouwd als een laatgotische pseudo-basiliek in 1454-1464. In 1906 werd de zuidelijke zijbeuk vervangen door een grotere in neo-gotische stijl, ontworpen door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt.

Locatie: Kerkweg 8

 

Angerlo

 

The reformed church or St. Gallus is a part Romanesque, part Gothic aisleless church, reconstructed in 1948-1950 after it was largely destroyed in 1945. The Romanesque nave largely dates from the 11th century while the Gothic choir was built in ca. 1400. The current appearance of the church, with a reconstructed Romanesque tower and portal, was designed by architects J.C. Sprey en E.A. Canneman.

Location: Dorpsstraat 31

De hervormde kerk of St. Gallus is een deel romaanse, gedeeltelijk gotische, eenbeukige kerk, gereconstrueerd in 1948-1950 na in 1945 grotendeels te zijn verwoest. Het romaanse schip dateert grotendeels uit de 11e eeuw, terwijl het gotische koor omstreeks 1400 werd gebouwd. Het huidige uiterlijk van de kerk, met een gereconstrueerde romaanse toren en portaal, is ontworpen door architecten J.C. Sprey en E.A. Canneman.

Locatie: Dorpsstraat 31

 

Pannerden

 

The St. Martinus is a three-aisled basilica in neo-Gothic style, designed by A. Tepe and built in 1877-1878. The Romanesque tower of its predecessor was incorporated, although hidden underneath a new cladding of bricks. The spire was lost in 1944 and was not rebuilt.

Location: Kerkstraat 2

De St. Martinus is een driebeukige basiliek in neogotische stijl, ontworpen door A. Tepe en gebouwd in 1877-1878. De romaanse toren van zijn voorganger bleef behouden opgenomen, maar verborgen onder een nieuwe bakstenen bekleding. De torenspits ging in 1944 verloren en werd niet herbouwd.

Locatie: Kerkstraat 2

 

Aerdt

 

The reformed church is a two-aisled building with a tower in simple Romanesque style, probably built in the 13th century, a Gothic choir from the 15th century and a two-aisled nave in late-Gothic style, built in 1536. The tower was heightened in 1875.

Location: Kerkweg 26

De hervormde kerk is een gebouw met twee hallen met een toren in eenvoudige romaanse stijl, waarschijnlijk gebouwd in de 13e eeuw, een gotisch koor uit de 15e eeuw en een tweebeukig schip in laatgotische stijl, gebouwd in 1536. De toren werd in 1875 verhoogd.

Locatie: Kerkweg 26

 

Herwen

 

The St. Martinus is a three-aisled hall-church in neo-Gothic style. It was designed by A. Tepe and built in 1903-1904. It was Tepe's last church in the Netherlands, and in 1905 he moved to Germany.

Location: Keurbeek 7

De St. Martinus is een driebeukige hallenkerk in neogotische stijl, ontworpen door A. Tepe en gebouwd in 1903-1904. Het was de laatste kerk van Tepe in Nederland en in 1905 verhuisde hij naar Duitsland.

Locatie: Keurbeek 7

 
Back to the Province of Gelderland