Click here to go to the main page
Winterswijk (G)

Winterwijk is a village in the very east of the Achterhoek region which, with several surrounding hamlets, forms the eponymous municipality. Historically, Winterswijk was always a fairly large village with a town-like character. After the Reformation the village became predominantly protestant, unlike other places in the region.

Winterswijk is een dorp in het oosten van de Achterhoek dat, samen met de omliggende gehuchten en buurtschappen, de gelijknamige gemeente vormt. Van oudsher is Winterswijk een vrij groot dorp met een stedelijk karakter. Na de Reformatie werd het dorp overwegend protestant, in tegenstelling tot andere plaatsen in de omgeving.

 

 

The Reformed church or Jacobskerk is a Gothic church from the 15th and 16th centuries. It was built in stages, gradually replacing a Romanesque church from the 13th century.

Location: Markt 2

De Hervormde kerk of Jacobuskerk is een gotische kerk uit de 15e en 16e eeuw. De kerk werd gebouwd in fasen  en verving geleidelijk een Romaanse kerk uit de 13e eeuw.

Locatie: Markt 2

 

 

 

The Mennonite church is a simple building in no particular style, built as a hidden church in 1711 and made to look like a warehouse. It's only distinctive feature is a tall pyramid-shaped roof.

Location: Torenstraat 4

De Doopsgezinde kerk is een eenvoudig gebouw in een niet nader te bepalen stijl, gebouwd in 1711 als een schuilkerk met het uiterlijk van een pakhuis. Het enige opvallende kenmerk  is een groot piramidevormig dak.

Locatie: Torenstraat 4

 

 

 

The catholic St. Jacobus de Meerdere is a three-aisled hall-church in neo-Gothic style, built in 1867-1869. It was designed by H.J. Wennekers. The tower was designed by G. te Riele and completed in 1901; in 1947 it was altered. In 1952-1953 the church was enlarged with a transept and a new choir, designed by B.J. Koldewey.

Location: Misterstraat 8

De katholieke St. Jacobus de Meerdere is een driebeukige hallenkerk in neogotische stijl, gebouwd in 1867-1869. De kerk werd ontworpen door H.J. Wennekers. De toren is ontworpen door G. te Riele en werd in 1901 voltooid; in 1947 werd zij gewijzigd. In 1952-1953 werd de kerk vergroot met een nieuw dwarsschip en koor naar ontwerp van B.J. Koldewey.

Locatie: Misterstraat 8

 

 

 

 

The Gereformeerde kerk, or Zonnebrinkkerk, was built in 1906. It's a cruciform building in Rationalist style, designed by Tj. Kuipers.

Location: Zonnebrink 61

De Gereformeerde Kerk, of Zonnebrinkkerk, werd gebouwd in 1906. Het is een kruisvormige gebouw in rationalistische stijl, ontworpen door Tj. Kuipers.

Locatie: Zonnebrink 61

 

 

Back to the Province of Gelderland