Click here to go to the main page
West Betuwe municipality / Gemeente West Betuwe (G)

Municipality in the west of the province, covering a large area bordering in the west on both the provinces Zuid-Holland and Utrecht as well as the river Waal at its south. The province was formed in 2019 by merging the former Geldermalsen, Neerijnen and Lingewaal municipalities. Of the 26 towns and villages in the municipality the village Geldermalsen is by far the largest and is also the administrative center.

Gemeente in het westen van de provincie, met een groot gebied dat in het westen grenst aan zowel de provincies Zuid-Holland en Utrecht als aan de rivier de Waal in het zuiden. De provincie is in 2019 gevormd door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. Van de 26 steden en dorpen in de gemeente is het dorp Geldermalsen verreweg het grootste en tevens het bestuurscentrum.

 
Geldermalsen 


The reformed church is a two-aisled Gothic church from the 15th century with a Romanesque tower from the 13th century in the 15th century was increased. The west wall of the nave contains tuff parts of a 12th century Romanesque predecessor.

Location: Kerkstraat 38

De hervormde kerk is een tweebeukige gotische kerk uit de 15e eeuw met een romaanse toren uit de 13e eeuw die in de 15e eeuw werd verhoogd. De westmuur van het schip bevat tufstenen delen van een 12e eeuwse romaanse voorganger.

Locatie: Kerkstraat 38
 The former Gereformeerde kerk dates from 1897 and was built in a more or less Neo-Classical style. In 1986 the church was enlarged.

Location: Zaaiwaardweg 9

De voormalige Gereformeerde kerk stamt uit 1897 en is gebouwd in een min of meer neoclassicistische stijl. In 1986 werd de kerk sterk vergroot.

Locatie: Zaaiwaardweg 9
 

Geldermalsen was predominantly Protestant since the Reformation. Only in 1946 a Catholic parish was founded again. In 1949 the St. Suitbertus was built, a church in simple Traditionalist style, designed by architect C.H.B. Dionisius.

Location: Stationsweg 11

Geldermalsen was sinds de Reformatie overwegend protestant. Pas in 1946 werd weer een katholieke parochie opgericht. In 1949 werd de St. Suitbertus gebouwd, een kerk in eenvoudige traditionalistische stijl, ontworpen door architect C.H.B. Dionisius.

Locatie: Stationsweg 11
 
The current Gereformeerde kerk dates from 1955 and is a centralizing building in a modern style with traditionalist features. The church was designed by E. Reitsma and his son L.H. Reitsma.

Location: Ds. R. Lomanlaan 7

De huidige Gereformeerde kerk stamt uit 1955 en is een centraalbouw in een moderne stijl met traditionalistische kenmerken. De kerk werd ontworpen door E. Reitsma en zijn zoon L.H. Reitsma.

Locatie: Ds. R. Lomanlaan 7
 
Meteren
 

The reformed church was originally a medieval church, but the nave and the choir were substantially rebuilt in 1837 and around 1875. Only the tower from the 14th and 15th century still has a medieval appearance.

Location: Dorpsstraat 16

De hervormde kerk is in oorsprong een middeleeuwse kerk, maar het schip en het koor zijn in 1837 en rond 1875 ingrijpend verbouwd. Alleen de toren uit de 14e en 15e eeuw heeft nog een middeleeuws karakter.

Locatie: Dorpsstraat 16
 
Buurmalsen 


The reformed church is a three-aisled pseudo-basilica in Gothic style, created in the 14th century by the enlargement of a 12th century Romanesque church. The tower dates from the early 15th century. The late Gothic choir and sacristy both date from the early 16th century.

Location: Rijksstraatweg 11

De hervormde kerk is een driebeukige pseudobasiliek in gotische stijl, ontstaan in de 14e eeuw door uitbreiding van een 12e eeuwse romaanse kerk. De toren stamt uit het begin van de 15de eeuw. Het laatgotische koor met sacristie dateren uit het begin van de 16de eeuw.

Locatie: Rijksstraatweg 11
 
Tricht


The reformed church is a pseudobasilicale church in Gothic style. The tower was built around 1400, the nave in the second half of the 15th century and the choir and the sacristy in the first half of the 16th century. 

Location: Kerkstraat 6

De hervormde kerk is een pseudobasilicale kerk in gotische stijl. De toren werd rond 1400 gebouwd, het schip in de tweede helft van de 15e eeuw en het koor en de sacristie in de eerste helft van de 16e eeuw.

Locatie: Kerkstraat 6
 
Deil


The reformed church was built in 1843 to replace a medieval predecessor. The tower partly dates from the 12th century and was heightened in the 17th century.

Location: Deilsedijk 25

De hervormde kerk werd in 1843 gebouwd ter vervanging van een middeleeuwse voorganger. De toren dateert deels uit de 12de eeuw en werd in de 17e eeuw verhoogd. 

Locatie: Deilsedijk 25
 
Enspijk
 

The reformed church is a pseudo-basilica in Gothic style with a choir from the early 15th century, a tower from the late 15th century and a plaster-coated nave from the early 16th century.

Location: Molenkampstraat 2

De hervormde kerk is een pseudobasiliek in gotische stijl met een koor uit het begin van de 15e eeuw, een toren uit het einde van de 15e eeuw en een bepleisterd schip uit het begin van de 16e eeuw. 

Locatie: Molenkampstraat 2
 
Beesd


The reformed church is an aisleless church, formed in 1825 by a drastic transformation of a larger aisled Gothic hall church. The unfinished Gothic tower from the 16th century has survived.

Location: Voorstraat 92-94

De hervormde kerk is een zaalkerk, ontstaan in 1825 door een drastische verbouwing van een grotere driebeukige gotische hallenkerk. De onvoltooide gotische toren uit de 16e eeuw bleef hierbij behouden.

Locatie: Voorstraat 92-94
 


The Catholic Heilig Kruisverheffing ('Exaltation of the Holy Cross') is a three-aisled hall-church in Neo-Gothic style, built in 1876-1877 to a design by A. Tepe.

Location: Voorstraat 21

De katholieke kerk van de Heilig Kruisverheffing is een driebeukige hallenkerk in neogotische stijl, gebouwd in 1876-1877 naar ontwerp van A. Tepe.

Locatie: Voorstraat 21
 
Rumpt


The reformed church is a three-aisled pseudo-basilica with a higher choir and a short tower. The tower was built around 1300 and shows Romanesque features. The Gothic choir and nave were built in the 15th century. Part of the nave has been clad with factory-made bricks since 1890, contrasting with the old bricks of the rest of the church.

Location: Middenstraat 43

De hervormde kerk is een driebeukige pseudobasiliek met een hoger koor en een korte toren. De toren verrees rond 1300 en vertoont romaanse vormen. Het gotische koor en schip werden in de 15de eeuw gebouwd. Een deel van het schip is sinds 1890 ommetseld met machinale baksteen die contrasteert met de oude baksteen van de rest van de kerk.

Locatie: Middenstraat 43
 


The Catholic O.L. Vrouw Geboorte is a simple aisleless church in early Neo-Gothic style, built in 1851-1852 to a design by G. van Vogelpoel.

Location: Middenstraat 53

De katholieke O.L. Vrouw Geboorte is een zaalkerk in eenvoudige vroege neogotiek, gebouwd in 1851-1852 naar ontwerp van G. van Vogelpoel.

Locatie: Middenstraat 53
 
 
RhenoyThe reformed church dates from 1836 but has a 15th century fašade. The heavy buttresses against the wall are possibly remnants of a tower from the 14th century.

Location: Dorpsstraat 43

De hervormde kerk stamt uit 1836 maar heeft een 15e eeuwse voorgevel. De zware steunberen tegen de gevel zijn mogelijk restanten van een toren uit de 14e eeuw.

Location: Dorpsstraat 43
 
Gellicum


Unusual for a medieval church in this part of the country, the O.L.V. Geboorte is a catholic church. The Gothic church was mostly built in the 14th and 15th centuries. In ca. 1630 a small courthouse was built at the front of the tower.

Location: Kerkweg 5

Ongebruikelijk voor een middeleeuwse kerk in dit deel van het land is dat de O.L.V. Geboorte een katholieke kerk is. De gotische kerk stamt grotendeels uit de 14e en 15e eeuw. Rond 1630 werd tegen de toren een rechthuis gebouwd.

Locatie: Kerkweg 5
 

The reformed church was built in 1929 and was built to replace a virtually identical predecessor from 1823 which had been destroyed by fire. The church is in simple Neo-Classical style.

Location: Lingedijk 59

De hervormde kerk stamt uit 1929 en werd gebouwd ter vervanging van een door brand verwoeste, en vrijwel identieke, voorganger uit 1823. De kerk is in eenvoudige neoclassicistische stijl.

Locatie: Lingedijk 59
 
Acquoy
 


The reformed church is a one-aisled church in neoclassical style, built in 1844 to replace a medieval church, of which the 15th century Gothic, crooked tower remains. This tower was in the 18th century already reduced in height.

Locatie: Lingedijk 96

De hervormde kerk is een zaalkerk in neoclassicistische stijl, gebouwd in 1844 ter vervanging van een middeleeuwse kerk. Hiervan bleef de 15e eeuwse gotische, scheefgezakte toren behouden. Deze toren was in de 18e eeuw al verlaagd.

Location: Lingedijk 96
 
Waardenburg


The Reformed church is a single-aisled cruciform church, built in 1862 in neo-classical style.

Location: Dorpsstraat 23

De Hervormde kerk is een eenbeukige kruiskerk, gebouwd in 1862 in neoclassicistische stijl.

Locatie: Dorpsstraat 23
 
NeerijnenThe reformed church of Neerijnen is an excellent, although rather late, example of the early neo-Gothic style and dates from 1865. Architect was probably A.M.A. Gulden, town-architect of Zaltbommel.

Location: Van Pallandtweg 12

De hervormde kerk van Neerijnen is een uitstekend, hoewel vrij laat, voorbeeld van vroege neogotiek en dateert uit 1865. Architect was waarschijnlijk A.M.A. Gulden, gemeente-architect van Zaltbommel.

Locatie: Van Pallandtweg 12
 
Opijnen The reformed church of Opijnen isn't in any particular style. It's just a simple white-plastered one-aisled building. It dates from ca. 1860. The neo-Gothic tower was added in ca. 1925.

Location: Stoepstraat 2

De hervormde kerk van Opijnen is niet in een bepaalde stijl. Het is een simpel wit gepleisterde zaalkerk en stamt uit ca. 1860. De neogotische toren werd rond 1925 toegevoegd.

Locatie: Stoepstraat 2
 
Heesselt   


The Reformed church is a small aisleless building in neo-Gothic style, built in 1887 by the late 15th-century tower of a former church. The tower on that occasion was newly clad with bricks.

Location: Kerklaan 6

De Hervormde kerk is een kleine zaalkerk in neogotische stijl, gebouwd in 1887 bij de laat-15de-eeuwse toren van een vorige kerk. De toren werd bij die gelegenheid opnieuw beklampt.

Locatie: Kerklaan 6
 
Varik 


Of the medieval church of Varik only the Dikke Toren ("fat tower") from the 15th century remains. It's a robust tower of brick and tuff with some nice Gothic details, standing at a picturesque location next to a dike.

Location: Waalbanddijk 14a

Van de middeleeuwse kerk van Varik resteert alleen de Dikke Toren uit de 15e eeuw. Het is een robuuste toren van baksteen en tufsteen met enkele mooie gotische details, staande op een schilderachtige locatie aan een dijk.

Locatie: Waalbanddijk 14a
 

The catholic St. Petrus en Pauluskerk is a neo-Gothic cruciform pseudo-basilica, designed by architect A. Tepe and built in 1875-1879.

Location: Grotestraat 21

De katholieke St. Petrus en Paulus is een neogotische pseudo-basiliek met kruisvormige plattegrond, ontworpen door architect A. Tepe en gebouwd in 1879.

Locatie: Grotestraat 21
 
 

The reformed church is a single-aisled cruciform church, built in 1880 to replace the medieval village church. It was designed in neo-Gothic style, possibly following the example of the new catholic church which was completed a year earlier. The architect is not known.

Location: Kerkstraat 16

De hervormde kerk is een eenbeukige kruiskerk, gebouwd in 1880 ter veevanging van de middeleeuwse dorpskerk. Het werd ontworpen in neogotische stijl, mogelijk naar het voorbeeld van de nieuwe katholieke kerk, die een jaar eerder werd voltooid. De architect is niet bekend.

Locatie: Kerkstraat 16
 
 
OphemertThe Reformed church is an aisless church with a Gothic choir and tower, both from the early-16th century. The church was badly damaged in World War Two, and the nave was rebuilt in the 1950's to a design by N.J. Kruizinga.

Location: Molenstraat 17

De Hervormde kerk is een zaalkerk met een gotisch koor en toren, beide uit het begin van de 16e eeuw. De kerk werd zwaar beschadigd in de Tweede Wereldoorlog, en het schip werd in de jaren '50 herbouwd naar een ontwerp van N.J. Kruizinga.

Locatie: Molenstraat 17
 
EstThe Reformed church is an aisleless church in a simple Classical style built in ca.1750.

Location: Dorpsstraat 8

De Hervormde kerk is een zaalkerk in een eenvoudige classicistische stijl uit ca. 1750.

Locatie: Dorpsstraat 8
 
 
Asperen
The Reformed church is a cruciform pseudo-basilica in Gothic style, built after the town of Asperen was destroyed by a fire in 1463. The tower is a copy of the one in Hilvarenbeek completed a few years earlier.

Location: Voorstraat 2

De Hervormde kerk is een kruisvormige pseudobasiliek in gotische stijl, gebouwd nadat de stad Asperen in 1463 door een brand werd verwoest. De toren is een kopie van die in Hilvarenbeek die een paar jaar eerder werd voltooid.

Locatie: Voorstraat 2


 


The Gereformeerde kerk is an aisleless church in a simple neo-Classical style. It was built in 1892, the architect is unknown.

Location: Middelweg 5

De Gereformeerde kerk is een zaalkerk in een eenvoudige neoclassicistische stijl. De ke werd gebouwd in 1892, de architect is onbekend.

Locatie: Middelweg 5
 
Heukelum

The Reformed church basically is the surviving east part of a medieval church which burned down in 1699, comprising its Gothic late-15th century choir and adjacent chapels. A polygonal nave was built to its western side in 1728 and in 1858-1859 the small tower was added.

Location: Torenstraat 1

De Hervormde kerk is in feite het bewaard gebleven oostelijke gedeelte van een middeleeuwse kerk die in 1699 afbrandde, bestaande uit het gotische koor uit de late 15e eeuw en aangrenzende kapellen. Aan de westzijde werd in 1728 het veelhoekige schip gebouwd en in 1858-1859 werd het torentje toegevoegd.

Locatie: Torenstraat 1
 
Spijk


The Reformed church is a pseudo-basilica with a Romanesque tower from the 13th century, a choir from the 14th century and a nave from ca. 1500.  The side-aisles were heightened with gables and transverse roofs in the early 17th century.

Location: Zuiderlingedijk 185  

De Hervormde kerk is een pseudobasiliek met een romaanse toren uit de 13e eeuw, een koor uit de 14e eeuw en een schip uit ca. 1500. De zijbeuken werden in het begin van de 17e eeuw met topgevels en dwarskappen verhoogd.

Locatie: Zuiderlingedijk 185
 

Back to the Province of Gelderland