Click here to go to the main page

Maasdriel municipality / Gemeente Maasdriel (G)
Maasdriel is a municipality in the south and east of the Bommelerwaard and is made up of eleven villages and several hamlets, with Kerkdriel as the municipal center. Like most of the Bommelerwaard and the adjacent regions, the territory of the current municipality badly suffered in the closing months of WW2, leading to the destruction of many churches and the subsequent replacement of especially catholic churches.

Maasdriel is een gemeente in het zuiden en oosten van de Bommelerwaard en bestaat uit elf dorpen en enkele gehuchten, met Kerkdriel als bestuurllijk centrum. Zoals het grootste deel van de Bommelerwaard en de aangrenzende regio's, heeft het grondgebied van de huidige gemeente zwaar geleden in de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog, wat heeft geleid tot de vernietiging van veel kerken en de daaropvolgende vervanging van vooral katholieke kerken.
 
Well


The reformed church is a pseudo-basilica in Gothic style from the 15th century, but with a Romanesque tower from the 12th century. The church was badly damaged in 1944-1945 and when it was restored in 1950 the in 1842 demolished choir was reconstructed.

Location: Dorpstraat 7

De hervormde kerk is een pseudobasiliek in gotische stijl uit de 15e eeuw, maar met een romaanse toren uit de 12e eeuw. De kerk werd in 1944-1945 zwaar beschadigd en bij de restauratie in 1950 werd het in 1842 afgebroken koor herbouwd.

Locatie: Dorpstraat 7
 
AmmerzodenThe reformed church actually is only the choir of an otherwise mostly ruined Gothic church, although the tower is also still complete. The choir, which dates from the 14th century, was seperated from the rest of the church in 1632. The nave and transept, from the first half of the 16th century, were neglected since and became a ruin.

Location: Mr. La Grostraat 29

De hervormde kerk is eigenlijk alleen het koor van een verder grotendeels verwoeste gotische kerk, hoewel de toren ook nog steeds compleet is. Het koor, dat dateert uit de 14e eeuw, werd in 1632 afgescheiden van de rest van de kerk. Het schip en transept, uit het begin van de 16e eeuw, werden sindsdien verwaarloosd en vervielen tot een ruïne.

Locatie: Mr. La Grostraat 29
 

The catholic St. Willibrordus is a basilica in a Traditionalist style inspired by early Italian churches, designed by H. van Putten and built in 1953, replacing a neo-Gothic church which had been destroyed in 1945.

Location: Mr. La Grostraat 1

De katholieke St. Willibrordus is een basiliek in traditionalistische stijl geïnspireerd op vroege Italiaanse kerken, ontworpen door H. van Putten en gebouwd in 1953, ter vervanging van een neogotische kerk die in 1945 was verwoest.

Locatie: Mr. La Grostraat 1  

 
Hedel

The reformed church dates from c. 1640 and has T-shaped ground-plan. It was built on the foundations of the choir and transept of a previous church. Like many early protestant churches it's in a traditional style derived from late-Gothic.

Location: Kerkstraat 15

De hervormde kerk dateert uit ca. 1640 en heeft een T-vormige plattegrond. Het werd gebouwd op de fundamenten van het koor en het transept van een vorige kerk. Zoals veel vroege protestantse kerken is het in een traditionele stijl die is afgeleid van de late gotiek.

Locatie: Kerkstraat 15
 

The catholic St. Willibrordus was designed by C.H. de Bever in Traditionalist style and built in 1948-1949, replacing a church destroyed in WW2. The church was closed in 2016 and has been sold to an art collector.

Location: Koningin Wilhelminastraat 4

De katholieke St. Willibrordus is ontworpen door C.H. de Bever in traditionalistische stijl en gebouwd in 1948-1949, ter vervanging van een kerk die in WO II was verwoest. De kerk is in 2016 gesloten en verkocht aan een kunstverzamelaar.

Locatie: Koningin Wilhelminastraat 4
 
Velddriel
The chapel of the convent of the Sisters of Charity was designed in a rather eclectic style by architect H.M. Vorstermans and was built in 1928.

Location: Voorstraat 73

De kapel van het klooster van de Zusters van Liefde werd in een nogal eclectische stijl ontworpen door architect H.M. Vorstermans en werd in 1928 gebouwd.

Locatie: Voorstraat 73
 
The neo-Gothic catholic church was destroyed in 1944 and was replaced by a temporary church in 1945. It served as such until 1953 and then, like many similar buildings, became a catholic community center.

Location: Voorstraat 71 

De neogotische katholieke kerk werd in 1944 verwoest en in 1945 vervangen door een
noodkerk. Ze deed dienst tot 1953 en werd toen, zoals veel soortgelijke gebouwen, een katholiek gemeenschapscentrum.

Locatie: Voorstraat 71
 
The St. Martinus is a big basilica in a Traditionalist style, designed by J.C.A. Schijvens and built in 1952-1953. A tower was built next to the church in 1962.

Location: Voorstraat 102

De St. Martinus is een grote basiliek in traditionalistische stijl, ontworpen door J.C.A. Schijvens en gebouwd in 1952-1953. Naast de kerk is in 1962 een toren gebouwd.

Locatie: Voorstraat 102
 
Kerkdriel
The catholic St. Martinus is another basilica in Traditionalist style, in this case designed by C. Pouderoyen and built in 1953-1954.

Location: Kerkstraat 26  

De katholieke St. Martinus is eveneens een basiliek in traditionalistische stijl, in dit geval ontworpen door C. Pouderoyen en gebouwd in 1953-1954.

Locatie: Kerkstraat
26
 
AlemThe reformed church is a small aisleless building which probably dates from 1719 and was built of the remains of a previous church which had been destroyed by a flood in 1717. It was used as a church until 1933 and was was badly damaged in WW2. After a restoration in 1961-1962 it served as a museum until 2020.

Location: St. Odradastraat 12

De hervormde kerk is een kleine zaalkerk die waarschijnlijk uit 1719 dateert en werd gebouwd van de overblijfselen van een vorige kerk die in 1717 door een overstroming was verwoest. Het werd tot 1933 als kerk gebruikt en werd tijdens WO II zwaar beschadigd. Na een restauratie in 1961-1962 deed het tot 2020 dienst als museum.

Locatie: St. Odradastraat 12
 


The catholic St. Hubertus is an aisleless cruciform church in early neo-Gothic style, designed by architect A. van Veggel, who hailed from Alem, and built in 1873.

Location: St. Odradastraat 7

De katholieke St. Hubertus is een eenbeukige kruiskerk in vroege neogotische stijl, ontworpen door de uit Alem afkomstige architect A. van Veggel en gebouwd in 1873.

Locatie: St. Odradastraat 7
 
Rossum
The reformed church is an aisleless church in an eclectic style, built in 1860 and incorporating a Romanesque tower which dates back to the 12th century.

Location: Maasdijk 14

De hervormde kerk is een zaalkerk in een eclectische stijl, gebouwd in 1860 met behoud van een romaanse toren die dateert uit de 12e eeuw.

Locatie: Maasdijk 14
 
 
Heerewaarden


The reformed church is an aisleless church in a neo-Classical style but with elements derived from Gothic. It was designed by F.W. de Virieu, town architect of Zaltbommel, and built in 1850.

Location: Hogestraat 20

De hervormde kerk is een zaalkerk in neoclassicistische stijl maar met elementen die zijn ontleend aan de gotiek. De kerk is ontworpen door F.W. de Virieu, stadsarchitect van Zaltbommel, en werd gebouwd in 1850.

Locatie: Hogestraat 20
 
Back to the Province of Gelderland

Maasdriel (G)