Click here to go to the main page

Heumen municipality / Gemeente Heumen (G)

Municipality located south-east of the city of Nijmegen, consisting of the villages of Malden (which has no church of any architectural value itself), Heumen, Overasselt and Nederasselt.

Gemeente gelegen ten zuidoosten van de stad Nijmegen, bestaande uit de dorpen Malden (dat zelf geen kerk van enige architectonische waarde heeft), Heumen, Overasselt en Nederasselt.

 
Heumen

 

The reformed church is a small one-aisled building consisting of a nave from the 12th century, a tower from the 14th century and a choir from the 15th.

Location: Dorpsstraat 19

De hervormde kerk is een klein eenbeukig gebouw bestaande uit een schip uit de 12e eeuw, een toren uit de 14e eeuw en een koor uit de 15e eeuw.

Locatie: Dorpsstraat 19

 

 

 

 

While the reformed church survived the fighting of 1945, the big catholic church didn't. In 1951-1952 the new St. Gregorius was built, a church in traditionalistic style, designed by E. Nijsten.

Location: Dorpsstraat 32

In tegenstelling tot de hervormde kerk overleefde de grote katholieke kerk de gevechten van 1945 niet. In 1951-1952 werd de nieuwe St. Gregorius gebouwd, een kerk in traditionalistische stijl, ontworpen door E. Nijsten.

Locatie: Dorpsstraat 32

 

 
Overasselt

 

The former reformed church of Overasselt, now a museum, is the 15th-century choir of a church that was otherwise demolished in 1710. Apparently this building was large enough for the protestant minority of the village.

Location: Valkstraat 7

De voormalige hervormde kerk van Overasselt, nu een museum, is het 15e-eeuwse koor van een kerk die voor de rest werd afgebroken in 1710. Blijkbaar was dit gebouw groot genoeg voor de protestantse minderheid van het dorp.

Locatie: Valkstraat 7

 

 

 

 

The St. Antonius Abt was built in 1891 after a design in neo-Romanogothic style by C. Weber. Like other churches by Weber from this period, this one has a dome on the crossing; for financial reasons however it is hidden underneath the roof.

Location: Hoogstraat 9

De St. Antonius Abt is in 1891 gebouwd naar een ontwerp in neoromanogotische stijl door C. Weber . Net als andere kerken van Weber uit deze periode, heeft deze een koepel op de kruising, maar om financiŽle redenen is dit verborgen onder het dak.

Locatie: Hoogstraat 9

 

 
Nederasselt

 

 

The reformed church of Nederasselt is a small, square building, built in 1804. In 1934 a tower, porch and consistory were added, designed by E. Hekkelman.

Location: Klokstraatje 2

De hervormde kerk van Nederasselt is een klein, vierkant gebouw uit 1804. In 1934 werden een toren, portaal en consistorie toegevoegd, ontworpen door E. Hekkelman.

Locatie: Klokstraatje 2

 

 

 

 

The catholic St. Antonius Abt is a three-aisled basilican church in Neo-Gothic style, built in 1890-1891 and designed by C. Franssen.

Location: Kerklaan 8

De katholieke St. Antonius Abt is een driebeukige basilicale kerk in neogotische stijl, gebouwd in 1890-1891 en ontworpen door C. Franssen.

Locatie: Kerklaan 8

 

 

Back to the Province of Gelderland